Peace Paragon สวนประชุมเจ้าชายตัวน้อยฯ ริเริ่มโดย นายคีระคิน คำหนองไผ่ นายศราวุฒิ เรือนคง และนายวัชรา ค้าขาย รวมทั้งกลุ่มนิสิตนักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีนายสุรศักดิ์ ชัยอรรถ (พ่อของแกงส้ม The Star)เป็นที่ปรึกษา เปิดโครงการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในชนบท ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของมนุษย์ ต่อมานางพูน วงษ์มา (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) มอบที่ดินบนิเวณห้วยนาน้อย ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 ไร่ ให้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพิ่มพื้นที่ที่ดีงาม อิสระ และการสร้างสรรค์สาธารณะให้เกิดขึ้น โดยมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยเรียนดีแต่ยากจน วาดภาพศิลปะ ภาษาอังกฤษ และเล่านิทานคุณธรรมให้เด็กปฐมวัยฟัง เพื่อพัฒนาเด็กให้เก่ง ดี และมีความสุขไปพร้อมๆ กัน โดยมีครูอาสาแวะเวียนมาจากทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละปี ก็จัดกิจกรรมแตกต่างกันไป ผู้สนใจสามารถมาร่วมเป็นครูอาสาและทำอาหารให้เด็กๆ รับประทานได้

ครูอาสาพัฒนานาเด็กปฐมวัย