จุดกำเนิดของเครือข่ายนั้นเกิด จากคนกลุ่มหนึ่ง ที่ได้เข้าไปมี ส่วนร่วม เป็นอาสาสมัคร เพื่อคอยช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ในเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ ณ วัดย่านยาว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ซึ่งสิ่งเหล่านั้น ได้เป็นตัวก่อเกิด ความรู้สึกอยากทำงาน เพื่อคนอื่น เพื่อสังคมต่อไปเรื่อย ๆ

และหลังจากกิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินการสิ้นสุดลง พวกเขาจึงได้รวมตัวกันอีกครั้ง เพื่อก่อตั้งกลุ่มอาสาสมัครขึ้น ภายใต้ชื่อว่า  เครือข่ายอาสารักษ์ธรรมชาติ (Volunteer for Nature Network : v4n) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2548 โดยมีจุดประสงค์มุ่งเน้นในเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ อีกทั้งยังสนับสนุนและช่วยปลูกฝังจิตสำนึกอันดีให้กับเด็กและเยาวชน และรวมถึงประชาชนคนทั่วไป ที่จะก้าวเข้ามาเป็นพลังของแผ่นดิน ให้เกิดความรู้สึกรัก มีความผูกพัน ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว โดยนำเสนอในรูปแบบของกิจกรรมอาสาสมัครทำกิจกรรมด้านการบำเพ็ญประโยชน์และ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้กลุ่มอาสาได้เรียนรู้และเข้าใจถึงระบบนิเวศวิทยาของธรรมชาติอย่าง แท้จริง

อาสาสมัครในเครือข่ายนั้น ต่างมีความหลากหลายในกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุ อาชีพ การศึกษา แต่ทุกคนที่มารวมตัวกันนั้น ต่างมีสิ่งเดียวที่เหมือนกัน นั่นก็คือคำว่า “จิตอาสา”

          “ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างทำประโยชน์ให้กับเรามามากพอแล้ว ถึงเวลาที่เราต้องสำนึก และตอบแทนในความยิ่งใหญ่ที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สร้างขึ้นมา เพื่อให้เราได้มีวันนี้…”

วัตถุประสงค์

1. มุ่งเน้นในเรื่องของการไปเป็นอาสาสมัคร เพื่อทำประโยชน์ให้กับชุมชน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ปลูกฝังจิตสำนึกอันดีให้กับเด็ก เยาวชน และรวมไปถึงบุคคลทั่วไป ให้รู้สึกถึงความรักและผูกพันต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงระบบนิเวศวิทยาของธรรมชาติได้อย่างลึก ซึ้งมากขึ้น โดยใช้กระบวนการทำกิจกรรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นตัวดำเนินกิจกรรม
4. เพื่อให้เกิดสานสัมพันธ์ที่ดี และสร้างเครือข่ายกับกลุ่มอาสา องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน

วิสัยทัศน์
สังคมทางเลือกสำหรับคนอาสา ที่มีใจรักและพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการสร้างสรรค์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์

พันธกิจ
• มุ่งอนุรักษ์และพัฒนา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานของชีวิต ให้มีความสมบูรณ์ และเกื้อหนุนชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้มีความสุขตามวิถีของธรรมชาติ
• ร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุด สำหรับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการในรูปแบบกิจกรรมของอาสาสมัคร ตามหลักการและแนวทางวิชาการที่ถูกต้อง และเหมาะสม
• ร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาคสังคม และภาคธุรกิจ ในการแสวงหากระบวนการและองค์ความรู้ รวมทั้งผสานความร่วมมือกัน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม และชีวิต

สโลแกน
V4N ผสานความกลมกลืนระหว่างธรรมชาติกับชีวิต