ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา)

  • ก่อตั้งเมื่อปี 2004 แรงบันดาลใจที่ทำให้มาเป็น กลุ่มดาหลา แรงบันดาลใจในการรวมกลุ่มของพวกเราเกิดขึ้นจากการได้เห็นความแตกต่างของสังคมปัจจุบัน ระหว่างความเป็นสังคมเมืองและชนบท ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันของสังคมในด้านต่างๆรวมไปถึงสังคมโลกปัจจุบันที่ปลูกฝังให้ทุกคนคิดถึงแต่เรื่องประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก กลุ่มดาหลาจึงรวมตัวกันขึ้นเพื่อการสร้างสรรค์สังคม โดยการร่วมผลักดันและมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆเกี่ยวกับเยาวชน และชุมชนในท้องถิ่นของประเทศไทย.. เปิดโอกาสให้อาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อยู่ร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน และทำงานร่วมกันกับชุมชนในท้องถิ่น ทั้งร่วมกันปลูกฝังให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตนเอง รวมถึงปลูกฝังจิตอาสาให้แก่เด็กๆและเยาวชนในท้องถิ่นด้วยการสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน กลุ่มดาหลามีความหวังเพื่อร่วมเสริมสร้างความคิดเห็นและความเข้าใจที่ตรงกันของทุกคน โดยการ ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ ได้แบ่งปันกัน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆร่วมกัน รวมถึงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งในด้านของภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันภายใต้แนวคิด “อยู่ร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน และทำงานร่วมกัน” กว่าจะมาเป็นกลุ่มดาหลา กว่าจะมาเป็นกลุ่มดาหลา พวกเราคือกลุ่มคนจิตอาสาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และร่วมกันสร้างสรรค์สัง คมอย่างจริงจัง แต่ละคนต่างก็เคยมีประสบการณ์ด้านงานอาสาสมัครและการสร้างสรรค์สังคมมาก่อนที่จะเริ่มมีการรวมกลุ่มดาหลา บางส่วนเคยทำงานด้านการประสานงานค่ายอาสาสมัครทั้งระยะสั้นและระยะยาวในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้เรียนรู้และผ่านประสบการณ์แต่ละสาขาวิชาที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งมีความรู้ความสามารถในทักษะด้านต่างๆ เช่น งานก่อสร้าง ดนตรี ศิลปะ วรรณกรรม เป็นต้น ด้วยพื้นเพที่ต่างได้รับกันมาจากแต่ละท้องถิ่น เราจึงรู้และตระหนักดีว่าอะไรคือสิ่งที่ทรงคุณค่าและอยู่บนพื้นฐานความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นด้วยทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เสมือนแนวทางที่หลอมให้พวกเราได้ตระหนักที่จะร่วมกันสรรค์สร้างสังคมเสมอมา

Global Citizenship Workcamp in Hong Kong

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Global Citizenship Workcamp in Hong Kong1-9 July 2017Participation Fee:Read more

 

ค่าย “Ma On Shan – Living in a Mining Village” ณ ฮ่องกง

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ค่ายระยะสั้น (4 วัน) ณ ฮ่องกง!!!ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าค่าย!!!   ค่าย “Ma OnRead more

 

ค่ายพิเศษนานาชาติ ณ มาเก๊า ระหว่างวันที่ 7-16 มิถุนายน 2560

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

เปิดรับอาสาสมัครไทย (เพศชาย) จำนวน 1 ท่าน!!! (ส่งใบสมัครภายในวันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายนRead more

 

ค่ายระยะสั้น 19 ค่าย ณ ประเทศไต้หวัน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ไปค่ายที่ไต้หวันไม่ต้องขอวีซ่าแล้วค่ะ!! ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทย สามารถเดินทางเข้าออกประเทศไต้หวันได้ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราวีซ่า ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคมRead more

 

54 ค่ายระยะสั้น ณ ประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland)

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Iceland ไม่ได้มีแค่แสงเหนือให้ไปล่านะคะ! ฮุฮุ บางค่ายจะพาอาสาสมัครไปเรียนรู้ว่าชาวไอซ์แลนด์มีวิธีการปกป้องสภาพแวดล้อมและรับมือกับนักท่องเที่ยวกว่า 2 ล้านคน! ต่อปี ที่ออกเดินทางไปตามหาแสงเหนืออย่างไรบ้าง??สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา)Read more

 

ดาหลา รับสมัครอาสาสมัครไทยร่วมค่ายนานาชาติ โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ จังหวัดพัทลุง

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ประวัติองค์กร “กลุ่มดาหลา” ได้รวมกลุ่มกันขึ้นเมื่อเดือน สิงหาคม 2547 โดยเพื่อนผู้รักงานอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จัดกิจกรรมค่ายอาสาสมัครขึ้นครั้งแรกในปี 2548 และได้จดทะเบียนเป็นสมาคมโดยใช้ชื่อว่าRead more

 

กิจกรรมกับเด็กร่วมกับอาสานานาชาติ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ประวัติองค์กร “กลุ่มดาหลา” ได้รวมกลุ่มกันขึ้นเมื่อเดือน สิงหาคม 2547 โดยเพื่อนผู้รักงานอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จัดกิจกรรมค่ายอาสาสมัครขึ้นครั้งแรกในปี 2548 และได้จดทะเบียนเป็นสมาคมโดยใช้ชื่อว่าRead more

 

เรียนรู้วิถีชุมชน เกษตรอินทรีย์ และ กิจกรรมกับเด็ก

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

“กลุ่มดาหลา” ได้รวมกลุ่มกันขึ้นเมื่อเดือน สิงหาคม 2547 โดยเพื่อนผู้รักงานอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จัดกิจกรรมค่ายอาสาสมัครขึ้นครั้งแรกในปี 2548 และได้จดทะเบียนเป็นสมาคมโดยใช้ชื่อว่า “สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมRead more

 

ค่ายปรับปรุงที่พักอาสาสมัคร ศึกษาวิถีชุมชน และกิจกรรมกับเด็ก

1 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ประวัติองค์กร “กลุ่มดาหลา” ได้รวมกลุ่มกันขึ้นเมื่อเดือน สิงหาคม 2547 โดยเพื่อนผู้รักงานอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จัดกิจกรรมค่ายอาสาสมัครขึ้นครั้งแรกในปี 2548 และได้จดทะเบียนเป็นสมาคมโดยใช้ชื่อว่าRead more

 

โครงการอาสาสมัครในต่างแดน (Out-Going Volunteer)

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

341 ค่าย ใน 29 ประเทศ ทั่วทั้งยุโรป! 578 ค่าย ทั่วโลก!Read more

 

ค่ายนานาชาติ ณ มาเก๊า

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ปิดรับสมัคร!! ค่ายนานาชาติ ณ มาเก๊า (เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน) ระหว่างวันที่ 7-16 มิถุนายน 2560Read more

 

ค่ายเรียนรู้ชุมชนป่าต้นน้ำ และทำกิจกรรมกับเด็ก ร่วมกับอาสาสมัครจากประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา โปรตุเกส และสวิตเซอร์แลนด์

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

เปิดรับอาสาสมัครไทย 5 ท่าน! เข้าร่วมค่ายเรียนรู้ชุมชนป่าต้นน้ำ และทำกิจกรรมกับเด็ก ร่วมกับอาสาสมัครจากประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา โปรตุเกส และสวิตเซอร์แลนด์Read more

 

Clay House Building Workcamp 2021 ณ นานายก้อง ระโนด จ.สงลา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

สวัสดีชาวอาสาสมัคร! เตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้ดาหลามีค่ายอาสาสมัครที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้วิถีชีวิตที่เรียบบง่ายกับค่ายที่มีชื่อว่า “Clay House Workcamp” ณ นานายก้อง ตั้งอยู่ที่ ระโนดRead more

 

1 year volunteer experience opportunity for Thai citizen (18-25 years old)

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

1 year volunteer experience opportunity for Thai citizen (18-25Read more

 

ค่ายเกี่ยวข้าวร่วมกับกลุ่มชาวนาเกษตรอินทรีย์

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

เกาะสุกรเป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ฝั่งทะเลอันดามันในเขตอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง ชาวบ้านมีอาชีพทำประมง ทำนา และทำเกษตรทั่วไปในค่ายนี้อาสาสมัครไทยและต่างชาติจะร่วมกันทำงานด้านการเกษตร เช่นเกี่ยวข้าวร่วมกับชาวบ้านเกาะสุกร รวมถึงเรียนรู้การเกษตรปลอดสารพิษร่วมกิจกรรมกับเด็กหลังเลิกเรียน และเรียนรู้วิถีชาวประมง สภาพทั่วไปของชุมชน และที่มาของโครงการRead more

 

รับอาสาสมัครไทย จำนวน 1 คน เพื่อไปเป็นอาสาสมัคร ณ ประเทศฝรั่งเศส ระยะเวลา 1 ปี [8เดือนที่ฝรั่งเศส เเละ 4 เดือน ที่สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม(ดาหลา)]

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

1 year volunteer experience opportunity for Thai citizen (18-25Read more

 

ค่ายดิน น้ำ ป่า คน ร่วมกับอาสาสมัครจากญี่ปุ่นและฝรั่งเศส

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

? ค่าย ดิน น้ำ ป่า คน ? วันที่ 24 กุมภาพันธ์ –Read more

 

ค่ายกิจกรรมกับเด็ก ( ภาษา ศิลปะ เเละกีฬา ) โรงเรียนบ้านปลักคล้า อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

สวัสดีค่ะ ค่ายเดือนกุมภาพันธ์มาเเล้วค่ะ ทางดาหลา เปิดรับอาสาสมัครไทย จำนวน 5 คน ร่วมทำค่ายกับอาสาสมัครนานาชาติ โรงเรียนบ้านปลักคล้าRead more

 

ค่ายโรงเรียนบเานปรางหมู่ กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ร่วมกับอาสาสมัครนานาชาติ วันที่ 12 – 25 มกราคม 2563

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

สวัสดีค่ะ…. ค่ายเดือนมกราคมมาเเล้วค่ะ ทางดาหลา เปิดรับอาสาสมัครไทย จำนวน 5 คน ร่วมทำค่ายกับอาสาสมัครนานาชาติ โรงเรียนบ้านปรางหมู่Read more

 

ค่ายดำนา เรียนรู้วิถีประมง และกิจกรรมกับเด็ก ร่วมกับอาสาสมัครนานาชาติ ณ เกาะสุกร จังหวัดตรัง วันที่ 1 -12 กันยายน 2565

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ภาพรวมของโครงการ เกาะสุกรเป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ฝั่งทะเลอันดามันในเขตอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง ชาวบ้านมีอาชีพทำประมง ทำนา และทำเกษตรทั่วไปในค่ายนี้อาสาสมัครไทยและต่างชาติจะร่วมกันทำงานด้านการเกษตร เช่นเกี่ยวข้าวร่วมกับชาวบ้านเกาะสุกร รวมถึงเรียนรู้การเกษตรปลอดสารพิษร่วมกิจกรรมกับเด็กหลังเลิกเรียน และเรียนรู้วิถีชาวประมง สภาพทั่วไปของชุมชนRead more

 

ความเห็นล่าสุด