หลักสูตรบริการสังคม เดือนเมษายน 2559 จัดโดย สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับผิดชอบโดย นายอรรถกร   เฉยทิม

วันที่ อาทิตย์ที่  3  เมษายน  2559
เวลา 09.00-12.00 น.
หลักสูตร ออกกำลังกายด้วย Line Dance เพื่อร่างกายที่แข็งแรง ครั้งที่ 3
วิทยากร อาจารย์กุลวรรณ   ลัชชะเดช

(อาจารย์ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี)

สถานที่ ห้องประชุมประภาศน์   อวยชัย อาคารอเนกประสงค์ 1  ชั้น 4  มธ.ท่าพระจันทร์

 

วันที่ อาทิตย์ที่  3  เมษายน  2559
เวลา 13.00-16.00 น.
หลักสูตร เพลงเก่าเล่าตำนาน ตอนที่1 ตอนเพลงการเมือง เสียดสีสังคม
วิทยากร แพทย์หญิง พันทิวา สินรัชตานันท์

(นักร้องแผ่นเสียงทองคำ/ทีวีตุ๊กตาทองมหาชน)

สถานที่ ห้องประชุมประภาศน์   อวยชัย อาคารอเนกประสงค์ 1  ชั้น 4  มธ.ท่าพระจันทร์

 

วันที่ จันทร์ที่  18  เมษายน  2559
เวลา 13.00-16.00 น.
หลักสูตร ศิลปะบำบัด  ตอน  จัดดอกไม้ภาวนา
วิทยากร อาจารย์สมจิตร ธรรมวิจารณ์

(ครูสอนจิตอาสาเครือข่ายชีวิตสิกขา)

สถานที่ ห้องประชุมบุญชู   โรจนเสถียร   อาคารอเนกประสงค์ 1  ชั้น 3   มธ.ท่าพระจันทร์

 

 

วันที่ พุธที่  20  เมษายน  2559
เวลา 09.00-12.00 น.
หลักสูตร รักกาย รักใจ ตอน โยคะชลอวัยใบหน้า กายสดใส ใจเป็นสุข
วิทยากร อาจารย์กุลธิดา   แซ่ตั้ง
(ครูสอนโยคะสถาบันโยคะวิชาการ)
สถานที่ ห้องประชุมบุญชู   โรจนเสถียร   อาคารอเนกประสงค์ 1  ชั้น 3   มธ.ท่าพระจันทร์

 

วันที่ พุธที่  20  เมษายน  2559
เวลา 13.30-15.30 น.
หลักสูตร มีความสุขได้ใน 1 นาทีกับจิตวิทยาแห่งความสุข
วิทยากร อาจารย์ชลพรรษ   จรัญพงษ์

(ทีมวิจัยความสุขและสุขภาวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สถานที่ ห้องประชุมบุญชู   โรจนเสถียร   อาคารอเนกประสงค์ 1  ชั้น 3   มธ.ท่าพระจันทร์

 

วันที่ พฤหัสบดีที่  21  เมษายน  2559
เวลา 09.00-12.00 น.
หลักสูตร ศิลปะบำบัด  ตอน  ฝึกบริหารสมองด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์
วิทยากร อาจารย์ศรีบัว  กันทะวงค์
(นักกิจกรรมมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก)
สถานที่ ห้องประชุมบุญชู   โรจนเสถียร   อาคารอเนกประสงค์ 1  ชั้น 3   มธ.ท่าพระจันทร์

 

วันที่ พฤหัสบดีที่  21  เมษายน  2559
เวลา 13.00-16.00 น.
หลักสูตร งานประดิษฐ์ : ต้นไม้มงคล
วิทยากร อาจารย์อัจฉรา   นวลมณี
สถานที่ ห้องประชุมสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม  อาคารอเนกประสงค์ 1  ชั้น 5  มธ.ท่าพระจันทร์
หมายเหตุ รับจำนวน  20 คน

 

ติดตามข้อมูลรับข่าวอบรมฟรี ได้ที่...
Facebook : SermSook
Line : @ddi4306z

โทร.086-0109-115

ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย