ขอเชิญนศ.มหิดลเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
อาสาสมัครเพื่อเพื่อนพิการ
MU Volunteers with Disabilities
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30-16.30น.
ณ ห้องประชุม 322 ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
-ความรู้เรื่องคนพิการ / ความพิการ
-วิถีชีวิตของคนพิการประเภทต่างๆ
– วิธีปฏิบัติ และการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการประเภทต่างๆ
ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการ

สมัครอบรมด้วยตนเองได้ที่ 
ศูนย์บริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-DSS)
Mahidol University Disability Support Services
ตั้งอยู่ที่ One Stop Service ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร  02-849-4549
หรือ สมัครอบรมทาง E-mail โดยแจ้งชื่อ คณะ ชั้นปี เบอร์โทร ได้ที่  mahidol.dss@gmail.com

ในปี2558 มหาวิทยาลัยมหิดลมีนศ.พิการ 122 คน แบ่งเป็น
พิการทางการมองเห็น 18 คน พิการทางการได้ยิน 97 คน และพิการทางร่างกาย 7 คน

มาร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือเพื่อนนศ.พิการที่เรียนอยู่ในมหาลัยมหิดลด้วยกันนะ

ค่าใช้จ่าย : Free