โครงการ : “ขัดอ่าง ล้างกระดอง อาสาปกป้องเต่าทะเล Ep.4”
จัดโดย : อาสามาด้วยกัน

จุดประสงค์
เพื่อปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์เต่าทะเล ผ่านกิจกรรมขัดบ่อเต่า ขัดกระดองเต่า และปล่อยเต่า
สู่ท้องทะเล รวมทั้งฟังบรรยายจากผู้ดูแลเต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ

ช่วงเวลาทำกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30 – 20.00 น. (เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ)

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายคนละ 790 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปพร้อมกับเรา / มีประกันการเดินทาง)
ค่าใช้จ่ายคนละ 550 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง)
* สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง พบกันที่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ เวลา 10.30 น.

สิ่งที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย
1. รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ –สัตหีบ (เฉพาะเดินทางไปกับรถบัส)
2. ประกันการเดินทาง (เฉพาะเดินทางไปกับรถบัส)
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ (บุฟเฟ่ต์)
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา
5. ค่าติดต่อประสานงานในการดำเนินโครงการ

การเตรียมตัวสำหรับมาร่วมกิจกรรม
1. รอยยิ้ม ต้อนรับเพื่อนใหม่ 🙂
2. จิตใจอาสาที่พร้อมไปปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
3. ยารักษาโรคประจำตัว

กำหนดการทริป “ขัดอ่าง ล้างกระดอง อาสาปกป้องเต่าทะเล ep.4”

07.00 – 7.30 : ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)
07.30 – 10.30 : เดินทางสู่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
10.30 – 12.00 : เดินทางถึงศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ
: กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ณ สโมสรริมชลรวี
12.00 – 13.00 : รับประทานอาหารเที่ยง ณ สโมสรริมชลรวี
13.00 – 13.40 : วิทยากรบรรยายให้ความรู้ และแนะนำเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเล ณ ห้องบรรยายศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล
13.40 – 15.00 : กิจกรรมภาคปฏิบัติ “ขัดอ่าง ล้างกระดอง” และ “ปล่อยเต่ากลับสู่ท้องทะเล”
15.00 – 15.30 : สรุปกิจกรรม “ขัดอ่างล้างกระดอง อาสาปกป้องเต่าทะเล” และพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.30 – 18.00 : เดินทางไปหาดน้ำใส ทำกิจกรรม “เก็บขยะชายหาด ทำความสะอาดท้องทะเล”
: พักผ่อนตามอัธยาศัย และรับประทานอาหารเย็น
18.00 – 20.30 : เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ขั้นตอนการสมัคร
1. อาสาสมัครที่สนใจเข้าร่วมทริป “ขัดอ่าง ล้างกระดอง อาสาปกป้องเต่าทะเล” สามารถ inbox
มายัง “เพจอาสามาด้วยกัน” เพื่อขอรับใบสมัครทริป
2. เพจจะส่ง link ใบสมัครให้อาสาสมัคร เพื่อกรอกใบสมัคร
3. เมื่อทางเพจได้รับใบสมัครของอาสาสมัครแล้ว เพจจะแจ้งกลับไปว่า “ได้รับใบสมัครแล้ว”
4. หลังจากนั้นให้อาสาสมัครโอนเงิน ภายใน 3 วันหลังจากกรอกใบสมัคร ที่บัญชี ธ.ทหารไทย
เลขบัญชี 236-2-13450-0 ชื่อบัญชี ส.อ.วันสกนธ์ มิตรธรรมศิริ
ตามวันเวลาที่กำหนดเพื่อยืนยันการเข้าร่วมทริป พร้อมทั้งส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินด้วย
5. เมื่อทางเพจได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินแล้ว
จะแจ้งกำหนดการรายละเอียดทริปดังกล่าวให้ทราบ
6. ใกล้ถึงวันไปทริปทางเพจ จะแจ้งเตือนการร่วมทริปอีกครั้งผ่านเพจอาสามาด้วยกัน และอีเมล

หมายเหตุ
1. การสมัครเข้าร่วมทริปจะเสร็จสิ้นเรียบร้อย
เมื่ออาสาสมัครชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระกลับมายังเพจ
2. กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วน
ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

1. Inbox(ข้อความ) เพื่อขอใบสมัครออนไลน์มายังเพจ อาสามาด้วยกัน

2.
ทางอาสามาด้วยกันจะตอบรับการเข้าร่วมของท่านเมื่อทำตามขั้นตอนในข้อ1 ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระค่าเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 790