ร่วมกับ : กลุ่มวิชาลัยชาวนา  ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร

กิจกรรมเริ่ม : วันเสาร์ที่ 10 – วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ที่ทำการ อบต.หัวดง และวิชชาลัยชาวนาตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ภาคี : ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.พิจิตร และวิชชาลัยชาวนาพิจิตร

เปิดรับ : อาสาสมัคร จำนวน 70 คน

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.พิจิตร ก่อตั้งในปี 2550 เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนพึ่งตนเองด้วยการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ หนุนเสริม และผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มและจัดตั้ง “วิชชาลัยชาวนาให้เกิดขึ้น ได้แก่ วิชชาลัยชาวนาตำบลหัวดง วิชชาลัยชาวนาอำเภอวชิรบารมี และวิชชาลัยชาวนาตำบลทุ่งใหญ่ โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 200 ราย พื้นที่เกษตรอินทรีย์กว่า 1,600 ไร่ ส่งผลให้มีผลผลิตทางเกษตรที่หลากหลาย เกษตรกรสามารถลดต้นทุน พึ่งพาตนเองได้ ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับข้าว ตั้งแต่การปลูกจนกระทั่งการเก็บเกี่ยว และส่งต่ออาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภคหรือสังคมภายนอกอีกด้วย

โครงการกระทิงแดง สปิริต เห็นความสำคัญของการมีแหล่งอาหารปลอดภัย จึงได้สนับสนุนแนวคิดการทำเกษตรอินทรีย์ โดยร่วมกับ “ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.พิจิตร” ด้วยการนำพาอาสาสมัครกระทิงแดง สปิริต ร่วมเรียนรู้กับวิชชาลัยชาวนาพิจิตร ในกิจกรรม เกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน จ.พิจิตรระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2560 ณ วิชชาลัยชาวนาตำบลหัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่รูปธรรมของการขยายองค์ความรู้ของศูนย์ฯ ในรูปแบบของการเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ที่คำนึงถึงสุขภาพของคนปลูก คนกิน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่ สัมผัสถึงวิถีวัฒนธรรมชาวนา และพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ท้ายที่สุดแล้วอาสาสมัครจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนด้วยการสร้างแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ให้เกิดในพื้นที่ และสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารปลอดภัย พร้อมสนับสนุนแนวคิดการทำงานของเกษตรกรผู้ผลิต เชื่อมโยงแหล่งอาหารปลอดภัยสู่สังคมภายนอก สร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน

Highlight

สัมผัสวิถี วัฒนธรรมชาวนา

เวทีเสวนาข้าวอินทรีย์ จากใจคนปลูกสู่คนกิน

———————————————————————

* กำหนดการ กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน *

9 มิ.. 60

23.00 .  ลงทะเบียน / ออกเดินทาง จ.พิจิตร

10 มิ.. 60

06.00 . รับ Gift Set / รับประทานอาหารเช้า / สันทนาการ

08.30 . พิธีเปิด / ทำความรู้จักชุมชน

09.00 . เรียนรู้จากคำพ่อสอนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ / แบ่งปันประสบการณ์การทำเกษตรอินทรีย์ / ร่วมออกแบบ และสร้างพื้นที่ตัวอย่าง

12.00 . รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 . ร่วมออกแบบ และสร้างพื้นที่ตัวอย่าง (ต่อ)

16.00 . เข้าที่พัก (โฮมสเตย์)

18.00 . รับประทานอาหารเย็น

19.00 . วงเสวนาเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง จากใจคนปลูกสู่คนกิน

20.30 . ชี้แจงกิจกรรมวันถัดไป / เข้าที่พัก

11 มิ.. 60

07.00 . เก็บสัมภาระ / รับประทานอาหารเช้า

08.00 . สันทนาการ / บอกเล่าเก้าสิบ / ชี้แจงกิจกรรม

09.00 . เรียนรู้วิถีชาวนา (พิธีแรกนา ดำนา)

12.00 . รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 . สรุปการเรียนรู้ผ่านมุมมองอาสา

15.30 . แชร์ไอเดีย แลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริโภค และผู้ผลิต

16.00 . สรุปภาพรวม / ชม Multivision กิจกรรมที่ผ่านมา

16.45 . พิธีปิด / อุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน / รับประทานอาหารเย็น

18.00 . เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

 

เปิดรับสมัคร :

24 เม.. - 28 .. 60

สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ :

http://volunteer.ktd-spirit.com/

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : (089)890-6349

ค่าใช้จ่าย : 0