logo_childreams5_head

โครงการ “ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก” รุ่นที่ 6

childream_6rez-1468214873ปี 2556 – 2557 เครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการเครือข่ายองค์กรอาสาสมัครระดับภูมิภาค โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงาน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรอาสาสมัครในระดับภูมิภาคของประเทศไทย และเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการอาสาสมัครที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อการพัฒนาสังคม ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวเครือข่ายจิตอาสาจึงดำเนินงานโดยสร้างความร่วมมือกับองค์กรที่รับอาสาสมัครระดับภูมิภาคใน ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเน้นการทำงานร่วมกับ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs), องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา เพื่อดำเนินงานพัฒนาโครงการอาสาสมัคร (Volunteer Program) และระบบบริหารจัดการอาสาสมัคร (Volunteer Management) ให้เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคโดยอยู่บนพื้นฐานของประเด็นความต้องการทางสังคมของแต่ละพื้นที่ และมุ่งไปสู่การพัฒนางานอาสาสมัครที่มีความยั่งยืน (Sustainable Volunteer-ing)

ด้วยวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการดังกล่าวข้างต้น เครือข่ายจิตอาสาจึงดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือโดยพัฒนาความร่วมมือการทำงานกับ มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก (Child’s Dream Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีภารกิจและบทบาทของการช่วยเหลือ และพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนระบบโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายของการสร้าง “ครูอาสาสมัคร” ซึ่งมีภารกิจของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และทักษะชีวิตแก่นักเรียนของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ “ครูอาสเกื้อฝันเด็ก รุ่นที่ 6” โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกดังนี้

1. คุณสมบัติอาสาสมัคร
1.1 เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
1.2 มีความสนใจด้านการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้
1.3 มีความพร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นระยะเวลา 4 เดือน (7 พฤศจิกายน 2559 – 7 มีนาคม 2560)
1.4 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคประจำตัวร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
1.5 มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สะดวกสบาย
1.6 มีความสนใจและใส่ใจเรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่ๆ และเปิดกว้างทางความคิด
1.7 ผู้สมัครที่ทำงานแล้ว ต้องได้รับอนุญาตให้ลาจากต้นสังกัด และต้องมีหนังสืออนุญาตมาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย

2. บทบาทอาสาสมัคร
2.1 มีบทบาทเป็นผู้ช่วยครูประจำจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
2.2 มีบทบาทเป็นครูพิเศษออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียน
2.3 มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาสำหรับนักเรียนหอพัก

3. พื้นที่ในการปฏิบัติงาน
1. โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 8 บ้านห้วยส้มป่อย ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2. โรงเรียนบ้านห้วยปู หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ห้วยปู ต.แม่แดดน้อย อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่
3. โรงเรียนบ้านแม่ศึก หมู่ที่ 6 บ้านแม่ศึก ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
4. โรงเรียน ตชด.บ้านปุงยาม หมู่ที่ 5 บ้านปุงยาม ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
5. โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแห้ง ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
6. โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน หมู่ที่ 2 บ้านหัวแม่สุริน ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

4. การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร
4.1 จัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครก่อนการปฏิบัติงาน
4.2 สนับสนุนการเดินทาง ไป-กลับ (เริ่มปฏิบัติงาน และ จบการปฏิบัติงาน) >> อำเภอเมือง เชียงใหม่ / อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน – พื้นที่ปฏิบัติงาน (โรงเรียน)
4.3 สนับสนุนที่พักและอาหารสำหรับอาสาสมัคร โดยโรงเรียนแต่ละแห่งซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน
4.4 ทีมสนับสนุนการทำงานอาสาสมัคร (พี่เลี้ยง) โดยมูลนิธิเกื้อฝันเด็กและเครือข่ายจิตอาสา
4.5 สนับสนุนการทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับอาสาสมัครทุกคน
4.6 จัดสัมมนาอาสาสมัครเพื่อสรุปบทเรียนการทำงานเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ

5. จำนวนการรับเข้าร่วมโครงการ
จำนวน 12 คน (ประจำโรงเรียนละ 2 คน)

6. เงื่อนไขการสมัคร
6.1 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที
6.2 หลักฐานประกอบการสมัคร **
1. กรุณาเขียนแสดงทัศนคติของท่าน โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้
–    เขียนแนะนำตัวเองและประสบการณ์การทำงานอาสาสมัคร (15 คะแนน)
–    แรงบันดาลใจในการสมัครเป็น “ครูอาสาสมัคร” ของท่าน (35 คะแนน)
–    เขียนถึงประสบการณ์การเรียนรู้ของตัวท่านเอง เหตุการณ์ และจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิต  (50 คะแนน)
ทั้ง 3 หัวข้อ พิมพ์ลงในกระดาษขนาด A4 ตัวอักษร Cordia New ขนาดตัวอักษร 16 จำนวนไม่เกิน 2 หน้า (โดยบันทึกเป็นไฟล์ word, doc, docx, pdf)
2. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป ที่ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
3. ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
โดยกรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ และแนบไฟล์ทั้งหมดได้ที่ : https://www.volunteerspirit.org/?p=28733

………………………………………

7. ปฏิทินการรับสมัคร, การคัดเลือก และการปฏิบัติงาน
7.1 การสมัครเข้าร่วมโครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่นที่ 5
กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.volunteerspirit.org โดยแนบหลักฐานการ สมัคร (ข้อ 6.2) มาในแบบฟอร์มออนไลน์ให้ครบถ้วน
7.2 ระยะเวลารับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2559
7.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
วันที่ 8 กันยายน 2559 ที่เว็บไซต์ www.volunteerspirit.org และ Facebook ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก
7.4 การสอบสัมภาษณ์ (กรุงเทพมหานคร)
หลังจากประกาศผล ทีมงานจะติดต่อแจ้งวันเวลาและสถานที่เพื่อสอบสัมภาษณ์ โดยวันสอบสัมภาษณ์ คือ วันที่ 12 – 13 กันยายน 2559 ส่วนสถานที่จะแจ้งไปยังผู้ผ่านการคัดเลือกอีกครั้งทางอีเมลล์และ sms
7.5 การประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 14 กันยายน 2559 ที่ www.volunteerspirit.org และ Facebook ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก
7.6 การปฐมนิเทศ
ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศก่อนลงปฏิบัติงานในพื้นที่ วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2559 (5 วัน)  ณ จังหวัดเชียงใหม่
7.7 การปฏิบัติงาน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 – 7 มีนาคม 2560 (4 เดือน)
7.8 ติดตามการทำงานของครูอาสา (Follow Up)
ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนที่ครูอาสาปฎิบัติงาน
7.9 Midterm Review
กุมภาพันธ์ 2560 ณ มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก จ.เชียงใหม่
7.8 ถอดบทเรียนการทำงาน
วันที่ 9-11 มีนาคม 2560 (3 วัน) ณ จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามเพิ่มเติม :  เวลาทำการ 10.00 – 17.00 น.
08-1716-4438     (คุณฉวีวรรณ)      อีเมล์  meow@childsdream.org
08-5033-2794     (คุณพันธกานต์)      อีเมล์  phantakarn@volunteerspirit.org

ปฏิทินกิจกรรม
โครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่น
6
ปีการศึกษา
2559

กิจกรรม ช่วงเวลา รายละเอียด
ช่วงเวลารับสมัครครูอาสา สิ้นสุด ศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2559 กรอกใบสมัคร :www.volunteerspirit.org
การพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ- อ่านใบสมัคร 1 – 7 กันยายน 2559 (7 วัน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 8 กันยายน 2559 www.volunteerspirit.org
Facebook Page
การสอบสัมภาษณ์ 12 – 13 กันยายน 2559
การประกาศผลการคัดเลือก 14 กันยายน 2559 www.volunteerspirit.org
Facebook Page
การปฐมนิเทศครูอาสา รุ่นที่ 6 2 – 6 พฤศจิกายน 2559 (5 วัน) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การปฏิบัติงานของครูอาสา 7 พฤศจิกายน 2559 – 7 มีนาคม 2560 (4 เดือน) (เปิดเทอม 7 พ.ย. 2559
ปิดเทอม 31 มี.ค. 2560)
Follow Up ธันวาคม 2559 โรงเรียน
Midterm Review กุมภาพันธ์ 2560 มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก จ.เชียงใหม่
ถอดบทเรียนการทำงาน 9-11 มีนาคม 2560 (3 วัน) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสมัคร

1 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที

2 หลักฐานประกอบการสมัคร **

  1. กรุณาเขียนแสดงทัศนคติของท่าน โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้
    • เขียนแนะนำตัวเองและประสบการณ์การทำงานอาสาสมัคร (15 คะแนน)
    • แรงบันดาลใจในการสมัครเป็น “ครูอาสาสมัคร” ของท่าน (35 คะแนน)
    • เขียนถึงประสบการณ์การเรียนรู้ของตัวท่านเอง เหตุการณ์ และจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิต (50 คะแนน)

                   ทั้ง 3 หัวข้อ พิมพ์ลงในกระดาษขนาด A4 ตัวอักษร Cordia New ขนาดตัวอักษร 16 จำนวนไม่เกิน 2 หน้า (โดยบันทึกเป็นไฟล์ word, doc, docx, pdf)

  1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป ที่ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
  2. ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
  3.  ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)

โดยกรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ และแนบไฟล์ทั้งหมดได้ที่ : https://www.volunteerspirit.org/?p=28733

ค่าใช้จ่าย : 0