chd7_head_logo

โครงการ “ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก” รุ่นที่ 7

childream_7a-1487837356ในปี พ.ศ. 2557 – 2559 มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก (Child’s Dream Foundation) และเครือข่ายจิตอาสา (Volun-teer Spirit Network) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่นที่ 1 – 6 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียนของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดระยะเวลา 3 ปี มีโรงเรียนในโครงการ 7 แห่ง และมีครูอาสาสมัครทั้งสิ้น 60 คน

บทบาทการทำงานของครูอาสาสมัครได้ก่อให้เกิดการพัฒนากับนักเรียนในโรงเรียนหลายด้าน ทั้งด้านการพัฒนาวิชาการและพัฒนาทักษะชีวิต การทำหน้าที่ครูผู้ช่วยสอนวิชาพื้นฐานในชั้นเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้กระตุ้นในนักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐานในหลายวิชาผ่านเกณฑ์การประเมินระดับชาติ มากไปกว่านั้น คือการสร้างความมุมานะที่จะเรียนหนังสือเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนเองให้มากขึ้น ในด้านการพัฒนาทักษะชีวิต ครูอาสาสมัครได้เข้าไปเปิดโลกทรรศน์ใหม่ให้กับนักเรียน สร้างการเรียนรู้นอกชั้นเรียนที่มีคุณค่า นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ต่อยอดความใฝ่ฝันและความต้องการ ให้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีจุดมุ่งหมาย ไม่ว่าจะศึกษาต่อหรือการทำงานในอนาคต

นอกจากการพัฒนาจะเกิดขึ้นกับนักเรียนแล้ว โรงเรียนที่ครูอาสาสมัครเข้าไปประจำการยังเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอีกด้วย เกิดรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ สร้างพื้นที่ให้ครูประจำการได้ทดลองทำการสอนที่แตกต่างไปจากเดิม ครูอาสาสมัครเองก็ยังได้ใช้เวลา 4 เดือนนี้ ในการเรียนรู้ตัวเองผ่านงานพัฒนาการศึกษา เกิดความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ กับประสบการณ์ที่มีคุณค่า

โครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่นที่ 7 นี้ จึงเป็นการทำงานพัฒนาการศึกษาที่ต่อเนื่อง กับภารกิจของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และทักษะชีวิตแก่นักเรียน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกดังนี้

1. คุณสมบัติอาสาสมัคร

1.1 เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
1.2 มีความสนใจด้านการพัฒนาการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
1.3 มีความพร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นระยะเวลา 4 เดือน (16 พฤษภาคม – 15 กันยายน 2560)
1.4 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคประจำตัวร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
1.5 มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สะดวกสบาย
1.6 มีความสนใจและใส่ใจเรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่ๆ และเปิดกว้างทางความคิด
1.7 ผู้สมัครที่ทำงานแล้ว ต้องได้รับอนุญาตให้ลาจากต้นสังกัด และต้องมีหนังสืออนุญาตมาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย

2. บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร

2.1 มีบทบาทเป็นผู้ช่วยครูประจำจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ทำหน้าที่สอนเสริมรายวิชาที่มีความสำคัญแก่นักเรียน อาทิ วิชาภาษาไทย, วิชาคณิตศาสตร์, วิชาภาษาอังกฤษ เป็นต้น
2.2 มีบทบาทเป็นครูพิเศษออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียน มีหน้าที่สร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างสรรค์กิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่นักเรียนในด้านต่างๆ อาทิ ความมั่นใจในตนเอง, ความรับผิดชอบ, ความมีระเบียบมีวินัย เป็นต้น (ขึ้นอยู่กับการปรึกษาหารือร่วมกับโรงเรียน)
2.3 มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาสำหรับนักเรียนหอพัก มีหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการเรียนแก่นักเรียนบ้านไกลที่ต้องพักอาศัยอยู่ที่หอพักของโรงเรียน

3. พื้นที่ในการปฏิบัติงาน

1. โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 8 บ้านห้วยส้มป่อย ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2. โรงเรียนบ้านห้วยปู หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ห้วยปู ต.แม่แดดน้อย อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่
3. โรงเรียนบ้านแม่ศึก หมู่ที่ 6 บ้านแม่ศึก ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
4. โรงเรียน ตชด.บ้านปุงยาม หมู่ที่ 5 บ้านปุงยาม ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
5. โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแห้ง ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
6. โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน หมู่ที่ 2 บ้านหัวแม่สุริน ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

4. การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร

4.1 จัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครก่อนการปฏิบัติงาน
4.2 สนับสนุนการเดินทาง ไป-กลับ (เริ่มปฏิบัติงาน และ จบการปฏิบัติงาน) >> อำเภอเมือง เชียงใหม่ / อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน – พื้นที่ปฏิบัติงาน (โรงเรียน)
4.3 สนับสนุนที่พักและอาหารสำหรับอาสาสมัคร โดยโรงเรียนแต่ละแห่งซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน
4.4 ทีมสนับสนุนการทำงานอาสาสมัคร (พี่เลี้ยง) โดยมูลนิธิเกื้อฝันเด็กและเครือข่ายจิตอาสา
4.5 สนับสนุนการทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับอาสาสมัครทุกคน
4.6 จัดสัมมนาอาสาสมัครเพื่อสรุปบทเรียนการทำงานเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ

5. จำนวนการรับเข้าร่วมโครงการ

จำนวน 12 คน (ประจำโรงเรียนละ 2 คน)

6. เงื่อนไขการสมัคร

6.1 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที

6.2 หลักฐานประกอบการสมัคร **

1. กรุณาเขียนแสดงทัศนคติของท่าน โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้
• เขียนแนะนำตัวเองและประสบการณ์การทำงานอาสาสมัคร (10 คะแนน)
• แรงบันดาลใจในการสมัครเป็น “ครูอาสาสมัคร” ของท่าน (25 คะแนน)
• เขียนถึงประสบการณ์การเรียนรู้ของตัวท่านเอง เหตุการณ์ และจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิต (30 คะแนน)
• ท่านคิดว่าทักษะชีวิตด้านใดบ้างที่สำคัญและจำเป็น กับนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุคสมัยปัจจุบัน กรุณายกตัวอย่าง 1 ทักษะชีวิต พร้อมอธิบายเหตุผลความจำเป็น (35 คะแนน)

ทั้ง 3 หัวข้อ พิมพ์ลงในกระดาษขนาด A4 ตัวอักษร Cordia New ขนาดตัวอักษร 16 จำนวนไม่ เกิน 2 หน้า (โดยบันทึกเป็นไฟล์ word, doc, docx, pdf)
2. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป ที่ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
3. ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

โดยกรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ และแนบไฟล์ทั้งหมดได้ที่ : ………………………………………

7. ปฏิทินการรับสมัคร, การคัดเลือก และการปฏิบัติงาน

7.1 การสมัครเข้าร่วมโครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่นที่ 7
กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.volunteerspirit.org โดยแนบหลักฐานการ สมัคร (ข้อ 6.2) มาในแบบฟอร์มออนไลน์ให้ครบถ้วน

7.2 ระยะเวลารับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 20 มีนาคม 2560

7.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
วันที่ 28 มีนาคม 2560 ที่เว็บไซต์ www.volunteerspirit.org และ Facebook ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก

7.4 การสอบสัมภาษณ์ (กรุงเทพมหานคร)
หลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ทีมงานจะติดต่อแจ้งวันเวลาและสถานที่เพื่อสอบ สัมภาษณ์ โดยวันสอบสัมภาษณ์ คือ วันที่ 4 – 5 เมษายน 2560 ส่วนสถานที่ (ในกรุงเทพมหานคร) จะแจ้งไป ยังผู้ผ่านการคัดเลือกอีกครั้งทาง Email และ sms

7.5 การประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 6 เมษายน 2560 ทีมงานแจ้งผลผู้ผ่านการคัดเลือกโดยตรงและส่ง email แจ้งผลผู้ที่ไม่ผ่าน การคัดเลือก

7.6 การปฐมนิเทศ
ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศก่อนลงปฏิบัติงานในพื้นที่ วันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 2560 (5 วัน) ณ จังหวัดเชียงใหม่

7.7 การปฏิบัติงาน
วันที่ 16 พฤษภาคม – 15 กันยายน 2560 (4 เดือน)

7.8 ติดตามการทำงานของครูอาสา (Follow Up)
19 – 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนที่ครูอาสาปฎิบัติงาน

7.9 Midterm Review
22 – 23 กรกฎาคม 2560 (2 วัน) ณ มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก จ.เชียงใหม่

7.8 ถอดบทเรียนการทำงาน
16 – 18 กันยายน 2560 (3 วัน) ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

ปฏิทินกิจกรรม
โครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่น 7

กิจกรรม ช่วงเวลา รายละเอียด
ช่วงเวลารับสมัครครูอาสา เปิดรับจนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 กรอกใบสมัคร :www.volunteerspirit.org
การพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ- อ่านใบสมัคร 1 – 7 กันยายน 2559 (7 วัน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มีนาคม 2560 www.volunteerspirit.org
Facebook Page
การสอบสัมภาษณ์ 4 – 5 เมษายน 2560 สถานที่ (ในกรุงเทพมหานคร) จะแจ้งไป ยังผู้ผ่านการคัดเลือกอีกครั้งทาง Email และ sms
การประกาศผลการคัดเลือก 6 เมษายน 2560 www.volunteerspirit.org
Facebook Page
การปฐมนิเทศครูอาสา รุ่นที่ 6 11 – 15 พฤษภาคม 2560 (5 วัน) ณ จังหวัดเชียงใหม่
การปฏิบัติงานของครูอาสา 16 พฤษภาคม – 15 กันยายน 2560 (4 เดือน)
Follow Up 19 – 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนที่ครูอาสาปฎิบัติงาน
Midterm Review 22 – 23 กรกฎาคม 2560 (2 วัน) มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก จ.เชียงใหม่
ถอดบทเรียนการทำงาน 16 – 18 กันยายน 2560 (3 วัน) ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

สอบถามเพิ่มเติม : เวลาทำการ 10.00 – 17.00 น.
09-8783-2724 (คุณจารุวรรณ) อีเมล์ wahn@childsdream.org
08-5033-2794 (คุณพันธกานต์) อีเมล์ phantakarn@volunteerspirit.org

กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ และแนบไฟล์ทั้งหมดได้ที่ : https://www.volunteerspirit.org/?p=30711

register_step_design1

ค่าใช้จ่าย : -