โครงการบ้านหลังอ้ายหมี

ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

วันที่ : 1-14 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพรวมของโครงการ

ชุมชนหลังอ้ายหมีเป็นพื้นที่ที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา และอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทางภาคใต้ของประเทศไทย ทางชุมชนต้องการพลังของอาสาสมัครมาช่วยเสริมความเป็นหนึ่งเดียวของธรรมชาติและวิถีชุมชน จุดที่ตั้งของชุมชนหลังอ้ายหมีนั้นเป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำชะอวด ดังนั้นในสมาชิกในชุมชนจึงช่วยกันรับผิดชอบที่จะทำให้ป่าต้นน้ำมีความสะอาด เพื่อให้น้ำได้ไหล และเป็นประโยชน์ต่อไป

สมาชิกในชุมชนหลังอ้ายหมีนั้น ได้ต่อสู้กับภาครัฐ เพราะว่าทางภาครัฐต้องการประกาศพื้นที่ส่วนนี้ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ และต้องการไล่คนในชุมชนให้ออกไปจากพื้นที่ นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้คนในชุมชนมีความแข็งแกร่งและสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียว

ปัจจุบันนี้ สมาชิกในชุมชนยังคงมีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่และดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในชุมชนยังมีศูนย์การเรียนรู้ที่มีพระเทพฯ ทรงเป็นผู้สนับสนับให้ทรงสร้างขึ้นโดยตำรวจตะเวนชายแดน และทางศูนย์ก็มีการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมอีกด้วย

 

จุดประสงค์ของโครงการ 

 1. เพื่อสนับสนุนและสร้างแรงขับเคลื่อนในด้านการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
 3. เพื่อให้เด็กๆ และคนในชุมชนเกิดความคุ้นชินกับอาสาสมัครต่างชาติ รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลายอีกด้วย
 4. เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหลังอ้ายหมี

 

กิจกรรม

 1. กิจกรรมกับเด็กในโรงเรียนประถม (เกมส์ เพลง สอนคำศัพท์)
 2. กิจกรรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ, เพาะชำต้นไม้ในท้องถิ่น
 3. ทำฝายน้ำ (ฝายชะลอน้ำ), สำรวจป่าต้นน้ำ
 4. แลกเปลี่ยนภาษและวัฒนธรรม
 5. กิจกรรมกับกับชุมชน (เกี่ยวกับการปลูกผลไม้ ยางพารา และงานจักสาน)

 *ทั้งนี้ รายละเอียดของกิจกรรมที่แน่นอนนั้นจะมีส่งให้อาสาสมัครภายใน 1 เดือนหรือ 2 อาทิตย์ก่อนค่ายเริ่ม

** เนื่องจากมีปัจจัยหลายๆ อย่างที่ไม่สามารถเป็นไปตามตารางที่จัดได้ เช่น อากาศ ดังนั้นอาสาสมัครไม่ควรคาดหวังกิจกรรมที่จะเป็นไปตามตาราง 100%

          นอกจากนี้ ทางเราอยากให้อาสาสมัครเตรียมกิจกรรมสำหรับกลุ่มเพื่อทำร่วมกันในช่วงที่ใช้ชีวิตร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น เกมส์ เพลง หรือแม้กระทั่งความสามารถต่างๆ ที่ต้องการจะให้อาสาสมัครคนอื่นเรียนรู้หรือแลกเปลี่ยน

 

คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการ

 1. สามารถใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้
 2. ใจกว้าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้
 3. มีจิตอาสา และรับได้ถึงวิถีชีวิต การกิน นอน ที่ไม่สะดวกสบายเหมือนที่บ้าน
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจกิจกรรมต่างๆ
 5. ไม่ยึดติดกับโลกออนไลน์

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้สมัครต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยของตนเอง
 3. ผู้เข้าร่วมต้องเคารพกฎ ระเบียบ ข้อตกลงของโครงการ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับผู้นำค่ายและเพื่อนร่วมค่าย
 4. สิ่งต้องห้ามภายในค่ายโดยเด็ดขาด คือ สารเสพติด แอลกอฮอล์ เรื่องชู้สาวที่เกินความเหมาะสม และอคติด้านลบ

สำหรับอาสาสมัครไทยที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1gdz1XP2hUK1XZylBe0Gu6mi7zlyaNoR_ และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/open?id=0ByQQ4JcERbn-QVNYQnhwUFd2aFE

2. กรอกใบสมัคร แจ้งชื่อ /ความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ(ระบุว่าสนใจร่วมค่ายไหน) /ทราบรายละเอียดโครงการจากที่ใด ระบุหัวข้อ สมัครค่ายสาสาสมัครระยะสั้น (ชื่อค่าย) ส่งเมลล์มาที่ dalaa.thailand@gmail.com

3. ดาหลาจะแจ้งรายละเอียดค่าย และการเตรียมตัวก่อนไปค่ายให้กับอาสาสมัครศึกษาข้อมูลก่อนไปค่าย

4. ดาหลาจะรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมค่ายตามจำนวนที่ระบุไว้ว่าสามารถรับได้กี่คน(สมัครก่อนมีสิทธิก่อน) แล้วแจ้งรายละเอียดและนัดหมายการเดินทาง

5. อาสาสมัครไทย ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมค่าย   เพื่อนำเงินนี้ไปซื้อกับข้าวสำหรับอาสาสมัครตลอดทั้งค่าย ค่าบำรุงที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าบำรุงสมาคม

6. สำหรับค่าเดินทาง อาสาสมัครต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

ค่าใช้จ่าย : 2800