เกี่ยวกับโครงการ สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา) ได้ร่วมมือกับทางชุมชนบ้านโคกพยอม เริ่มงานค่ายอาสาสมัครนานาชาติขึ้นในชุมชน มาตั้งแต่ พ.ศ. 2551 โดยร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นและอาสาสมัครจากที่อื่นๆได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยโครงการต่างๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็นของชุมชน เช่น กิจกรรมด้านการศึกษาทางเลือก ภาษาอังกฤษ ศิลปะ กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้ทดแทนในเขตป่าชายเลน การคัดแยกขยะในชุมชน การทำบ่อเลี้ยงปูธรรมชาติ ไปจนถึงการก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน “โรงเรียนคลองโต๊ะเหล็ม”  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ และอาสาสมัครนานาชาติ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปได้มีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ภูมิปัญญา วิถีการดำรงชีวิตอย่างรู้คุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นศูนย์กลางเพื่อการรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชนที่จะนำไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชุมชน และการบริการชุมชนในด้านต่างๆ ต้นปี 2560 สมาคมอาสาสมัครนานาชาติฯ (ดาหลา) และชุมชนได้ร่วมกันผลักดันโครงการดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนและยั่งยืนขึ้น จึงได้ก่อตั้ง “มูลนิธิคลองโต๊ะเหล็มอะคาเดมี” (มูลนิธิชุมชนเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบ้านโคกพยอมให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าชายเลน) โดยดำเนินการร่วมกันสร้างความตื่นตัวให้ชาวบ้านตลอดจนคนในทุกๆ ช่วงวัยได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการศึกษา ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชนให้มีความพร้อมและคุณภาพ ตลอดจนการร่วมกันระดมทุนและทรัพยากรทั้งจากภายในชุมชนและภายนอกเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่ยั่งยืน

กิจกรรม – ปรับปรุงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ในชุมชน (ศูนย์เรียนรู้ชุมชน “โรงเรียนคลองโต๊ะเหล็ม”, ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ราวฎอตุลยันนะห์, ศาลา (ที่ทำการกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน และบ้านวิทยปัญญา) – สางป่าชายเลน (ตัดแต่งต้นโกงกาง) ในพื้นที่ที่เคยมีการปลูกทดแทน เพื่อให้พันธุ์ไม้ในป่าชายเลนได้รับแสงและพื้นที่ในการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม – กิจกรรมกับเด็กในโรงเรียนบ้านโคกพยอม, โรงเรียนคลองโต๊ะเหล็ม – กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” ร่วมกับอาสาสมัครระยะยาว ในเรื่องของการพัฒนาเครื่องมือ / กิจกรรม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชน 

 

** เนื่องจากมีปัจจัยหลายๆ อย่างที่ไม่สามารถเป็นไปตามตารางที่จัดได้ เช่น อากาศ ดังนั้นอาสาสมัครไม่ควรคาดหวังกิจกรรมที่จะเป็นไปตามตาราง 100%

          นอกจากนี้ ทางเราอยากให้อาสาสมัครเตรียมกิจกรรมสำหรับกลุ่มเพื่อทำร่วมกันในช่วงที่ใช้ชีวิตร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น เกมส์ เพลง หรือแม้กระทั่งความสามารถต่างๆ ที่ต้องการจะให้อาสาสมัครคนอื่นเรียนรู้หรือแลกเปลี่ยน

สำหรับอาสาสมัครไทยที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.สนใจรายละเอียดเพ่มเติม

ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่

2. กรอกใบสมัคร แจ้งชื่อ /ความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ(ระบุว่าสนใจร่วมค่ายไหน) /ทราบรายละเอียดโครงการจากที่ใด ระบุหัวข้อ สมัครค่ายสาสาสมัครระยะสั้น (ชื่อค่าย) ส่งเมลล์มาที่ dalaa.thailand@gmail.com

3. ดาหลาจะแจ้งรายละเอียดค่าย และการเตรียมตัวก่อนไปค่ายให้กับอาสาสมัครศึกษาข้อมูลก่อนไปค่าย

4. ดาหลาจะรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมค่ายตามจำนวนที่ระบุไว้ว่าสามารถรับได้กี่คน(สมัครก่อนมีสิทธิก่อน) แล้วแจ้งรายละเอียดและนัดหมายการเดินทาง

5. อาสาสมัครไทย ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมค่าย   เพื่อนำเงินนี้ไปซื้อกับข้าวสำหรับอาสาสมัครตลอดทั้งค่าย ค่าบำรุงที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าบำรุงสมาคม

6. ค่าเดินทางมายังค่าย อาสาสมัครต้องรับผิดชอบเอง

ค่าใช้จ่าย : 2650 บาท