ค่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกับอาสาสมัครจากฮ่องกง

ปรับทัศนียภาพแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมกับเด็ก

ณ หมู่บ้านชาวประมง โคกพยอม ม.18 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

7 -13 กรกฎาคม 2561

(ค่ายเสร็จวันที่ 13 ตอนสาย ๆ กรณีจองตัวกลับให้จองตอน บ่าย ๆ หรือ ตอนเย็นค่ะ)

สภาพทั่วไป

บ้านโคกพยอม หมู่ 18 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นชุมชนมุสลิม  ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง สวนยาง และทำนา มีลำคลองติงหงีเป็นลำคลองสายหลักที่ไหลผ่านชุมชน ก่อนไหลลงสู่ทะเลอันดามัน ทิศตะวันตกเป็นทุ่งนาและสลับกับสวนยางเป็นหย่อมๆ ที่ผสมผสานความหลากหลายได้ อย่างลงตัว ในทุกๆ ปี มีการทำนาปลูกข้าวทำให้ชุมชนที่นี่ไม่ต้องซื้อข้าวสารจากข้างนอก นอกจากอาชีพหลักที่ชาวบ้านทำแล้วยังมีกลุ่มสตรีที่ทำขนมพื้นบ้าน เพาะเห็ดนางฟ้า กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ และกลุ่มเลี้ยงปลา.

กิจกรรม

 • ปรับปรุงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ในชุมชน (ศูนย์เรียนรู้ชุมชน “โรงเรียนคลองโต๊ะเหล็ม”, ปรับปรุงศาลาชุมชนและซ่อมแซมโรงครัว)
 • กิจกรรมทำความสะอาดน้ำตก
 • กิจกรรมกับเด็กในโรงเรียนบ้านโคกพยอม, โรงเรียนคลองโต๊ะเหล็ม
 • กิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน

  ** ช่วงระหว่างค่ายมีอาสาสมัครจากฮ่องกง 15 คน และอาสาชาวเยอรมัน 1 คน ค่ะ **

จุดนัดพบ

นัดพบอาสาสมัครทุกท่านที่สถานีคิวรถตู้  ปากปารา – หาดใหญ่  (ติดกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล  ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น.

คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการนี้

 • สามารถใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ทำงานในที่ที่มีอากาศร้อนได้
 • เปิดใจกว้าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจกิจกรรมต่างๆ
 • ไม่ติดกับโลกออนไลน์จนเกินเหตุจำเป็น

ภาษาที่ใช้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 เงื่อนไขการร่วมโครงการ

 • ผู้สมัครต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยของตนเอง
 • ผู้เข้าร่วมต้องเคารพกฎ ระเบียบ ข้อตกลงของโครงการ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับผู้นำค่ายและเพื่อนร่วมค่าย
 • สิ่งต้องห้ามภายในค่ายโดยเด็ดขาด คือ สารเสพติด แอลกอฮอล์ เรื่องชู้สาวที่เกินความเหมาะสม และอคติด้านลบ

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ที่

https://drive.google.com/open?id=1cTs1rqwTlrW0Tdd6C5B7Og-rBTeSnW4E

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1Td0jMry9NJpVTIZHMu_q7H5GecB3wSRy
 2. ส่งอีเมลพร้อมแนบใบสมัครมาที่ e-mail : dalaa.thailand@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : 1800