สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา) ได้ร่วมมือกับทางชุมชนบ้านโคกพยอม เริ่มงานค่ายอาสาสมัครนานาชาติขึ้นในชุมชน มาตั้งแต่ พ.ศ. 2551 โดยร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นและ อาสาสมัครจากที่อื่นๆได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ตาม โครงการต่างๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็นของชุมชน เช่น กิจกรรมด้านการศึกษาทางเลือก ภาษาอังกฤษ ศิลปะ กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้ทดแทนในเขตป่าชายเลน การคัดแยกขยะในชุมชน การทำบ่อเลี้ยงปูธรรมชาติ ไปจนถึงการเริ่มก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน โรงเรียนคลองโต๊ะเหล็ม เพื่อให้เด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่ อาสาสมัครนานาชาติ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปได้มีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ภูมิปัญญา วิถีการดำรงชีวิตอย่างรู้คุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นศูนย์กลางเพื่อการรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชนที่จะนำไป สู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชุมชน และการบริการชุมชนในด้านต่างๆ

กิจกรรม

– ปรับปรุงพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทำกิจกรรมเด็ก ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โรงเรียนคลองโต๊ะเหล็ม”

– กิจกรรมกับเด็ก

– กิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน

– ปลูกป่าโกงกาง

 

สภาพทั่วไป

บ้านโคกพยอม หมู่ 18 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นชุมชนมุสลิม  ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง สวนยาง และทำนา มีลำคลองติงหงีเป็นลำคลองสายหลักที่ไหลผ่านชุมชน ก่อนไหลลงสู่ทะเลอันดามัน ทิศตะวันตกเป็นทุ่งนาและสลับกับสวนยางเป็นหย่อมๆที่ผสมผสานความหลากหลายได้ อย่างลงตัว ในทุกๆปีก็จะมีการทำนาปลูกข้าวทำให้ชุมชนที่นี่ไม่ต้องซื้อข้าวสารจากข้าง นอก  นอกจากอาชีพหลักที่ชาวบ้านทำแล้วยังมีกลุ่มสตรีที่ทำขนมพื้นบ้าน เพาะเห็ดนางฟ้า กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ และกลุ่มเลี้ยงปลา.

 

อาหาร

อาสาสมัครสามารถประกอบอาหารได้ด้วยตนเอง ในบริเวณที่พักเรามีห้องครัวสำหรับปรุงอาหาร และในชุมชนมีพื้นที่สำหรับการทำแปลงเกษตร ปลูกผัก เลี้ยงเป็ด ไก่ และมีบ่อปลาที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ที่อาสาสมัครสามารถนำมาประกอบอาหารได้ มีร้านค้าในชุมชนที่อาสาสมัครสามารถหาซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารตามที่ต้อง การได้

ที่พัก  

นอนรวมกันที่ศาลาหมู่บ้าน (อุปกรณ์การนอนผู้เข้าร่วมต้องเตรียมมาเองค่ะ)

 ซักผ้า
ซักผ้ากับมือ กรุณานำผงซักฟอกมาเอง

ห้องน้ำ  มีห้องน้ำสำหรับอาสาสมัคร 2 ห้อง คือ สำหรับอาบน้ำ 1ห้อง และส้วม 1ห้อง

จุดนัดพบ

จุดนัดพบ *** อ่านดี ๆ นะคะ จัดนัดพบ อยู่ ละงู จังหวัดสตูลคะ ไม่ใช่ อำเภอหาดใหญ่

นัดพบอาสาสมัครทุกท่านที่สถานีคิวรถตู้  ปากปารา – หาดใหญ่  (ติดกับไปรษณีย์ละงู)  อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล  ในวัน ที่ 29 สิงหาคม  เวลา 11.00 น.หากอาสาสมัครท่านใดไม่สามารถเดินทางไปยังจุดนัดพบได้ตามวันเวลาที่กำหนด กรุณาโทรแจ้งผู้นำค่ายพี่ศักรินทร์ 0807098736 (สำนักงาน 089 738 7417 ) ล่วงหน้า

 

การเดินทางไปยังจุดนัดพบ    

-รถไฟ จากกรุงเทพ ขึ้นที่สถานีหัวลำโพง มาลงที่สถานีชุมทางหาดใหญ่หลังจากนั้นนั่งรถสองแถว (เดินมาขึ้นที่บริเวณตลาดกิมหยง) หรือมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ไปที่สถานีรถตู้ตลาดเกษตร แล้วนั่งรถตู้ สายหาดใหญ่-ปากบารา ค่าโดยสาร 110 บาท ไปลงที่คิวรถตู้เวลาเดินทาง (ติดกับไปรษณีย์ละงู) 2 ชั่วโมง

-รถบัส จากสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ ซื้อตั๋ว กรุงเทพ-ตรัง-สตูลลงหน้าไปรษณีย์ละงู*** หากซื้อตั๋ว สายกรุงเทพ-พัทลุง-สตูล รถจะไม่ผ่านอำเภอละงู อาสาสมัครต้องลงที่แยกฉลุงแล้วต่อรถตู้ หรือรถสองแถวมาลงที่อำเภอละงู

-เครื่องบินจากกรุงเทพ ลงสนามบินหาดใหญ่ วิธีการเดินทางจากหาดใหญ่ไปละงู ให้นั่งรถสองแถว สายสนามบิน-สถานีขนส่ง (รถสีฟ้า) เดินทางประมาณ 20 นาที ไปลงที่สถานีรถตู้ตลาดเกษตร แล้วนั่งรถตู้ สายหาดใหญ่-ปากบารา ค่าโดยสาร 110 บาท ไปลงที่คิวรถตู้ (ติดกับไปรษณีย์ละงู) เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง** หากจะมาหาดใหญ่ก่อนต้องจองเที่ยวเช้าที่สุดค่ะ หรือบินมาก่อน 1 วัน โรงแรมในหาดใหญ่ค่ะ

คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการนี้

– สามารถใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ทำงานในที่ที่มีอากาศร้อนได้

– เปิดใจกว้าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้

– มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจกิจกรรมต่างๆ

– ไม่ติดกับโลกออนไลน์จนเกินเหตุจำเป็น

 

จำนวนอาสาสมัครระยะยาวที่เปิดรับสมัคร

อาสาสมัครไทย  10 คน

การติดต่อสื่อสาร

สัญญาณโทรศัพท์ใช้ได้ทุกเครือข่าย

ภาษาที่ใช้
อังกฤษ และไทย

 

เงื่อนไขการร่วมโครงการ

 1. ต้องเสียค่าบำรุงสมาคม 2000 บาท ซึ่งจะนำมาเป็นค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วม ค่าที่พัก  ค่ากิจกรรมและค่าบำรุง ของสมาคม **อ่านเงื่อนไขในการชำระค่าบำรุงเพิ่มเติมด้านล่างคะ**
 2. ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และต้องแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบก่อนเข้าร่วมโครงการ
 3. ผู้เข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยของตนเอง
 4. ผู้เข้าร่วมต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของค่ายและเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่น

สิ่งที่ต้องเตรียมมาร่วมค่าย **กระเป๋าควรเป็นแบบเป้สะพายค่ะ

 1. ถุงนอน หรือผ้าห่ม หมอน มุ้ง หรือหากมีเต้นก็สามารถนำมาได้ค่ะ ใครอยากนอนสบายสามารถพกพาที่นอนลม หรือที่นอนโยคะมาได้ค่ะ (ที่นอนโยคะ สามารถหาซื้อได้ตามร้าน Wasson หรือตามร้านที่ขายอุปกรณ์เดินป่าค่ะ)
 2. เสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ (ต้องสุภาพและมิดชิด ผู้หญิงเสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้นเลยเข่าไม่ควรสวมใสระหว่างค่าย)
 3. เตรียมเสื้อผ้าสำหรับใส่ทำงาน และชุดอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อน
 4. รูปถ่าย หรืออาหารท้องถิ่นของตนเอง (สำหรับมาแลกเปลี่ยนกับผู้ร่วมค่ายคนอื่น ๆ ต้องระวังเรื่องอาหาลฮาลาลหรือที่อนุมัติในอิสลาม)
 5. สเปรย์กันยุ่ง (กรุณาเลือกอันที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม)
 6. ไฟฉาย
 7. ความคิดสร้างสรรค์ เกมส์ เพลง เพื่อความบันเทิงในค่าย
 8. ความคิดด้านบวก มองโลกในแง่ดี และรอยยิ้มที่สดใส
 9. สัมภาระส่วนตัวผู้เข้าร่วมต้องเตรียมเอง (ยาสระผม ผงซักฟอก แป้ง สบู่ )

 

สิ่งที่ห้ามนำมาในค่าย (เด็ดขาด)

 1. สารเสพติด
 2. แอลกอฮอล์
 3. อคติ หรือความคิดด้านลบ

 

1.ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.dalaa-thailand.com/wordpress/projects/short-term-thai

2. ส่งใบสมัคร dalaa.thailand@gmail.com

3. รอการตอบรับจากเจ้าหน้าที่ 

4. ชำระค่าเข้าร่วม  (หลังได้รับอีเมล์ตอบรับ) 

ค่าใช้จ่าย : 2000