[ความตั้งใจ] 1.ออกเดินทางเรียนรู้โลกกว้าง และพัฒนาวุฒิภาวะของตนเอง 2.ศึกษาศิลปวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.ปั้นอิฐ สร้างองค์พระบรมธาตุ 4.ศึกษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 5.เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 6.ฝึกฝนและพัฒนาตนเองในค่ายอาสา แรงบันดาลใจ การสร้างพระเจดีย์ พระธาตุเจดีย์ พระมหาธาตุเจดีย์ และสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ การก่อสร้าง ทั้งหมดทั้งสิ้น มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ที่สำคัญ และเป็นบุญอันสูงสุดที่ยากยิ่ง ที่พุทธศาสนิกชนจะได้มีโอกาสร่วมกันสร้างคือ การก่อสร้าง”พระบรมธาตุเจดีย์” ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุปัจเจกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและความยากยิ่งกว่านั้นอีกว่าถ้าพระบรมธาตุเจดีย์นั้นเป็นพระเจดีย์หลวง 12 นักษัตร ตามความเชื่อด้วยคติการไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ในสังคมไทย ความเชื่อเรื่องปีนักษัตรที่สัมพันธ์กับปีเกิด และการนับอายุของแต่ละคนเป็นที่รับรู้กันแพร่หลาย ในแต่ละปีนักษัตรจึงกำหนดด้วยสัญลักษณ์เป็นสัตว์ประจำปีเกิด หรือที่เรียกว่า 12นักษัตร ความเชื่อเรื่องปีนักษัตรยังสัมพันธ์กับคติการบูชาพระบรมธาตุ ดังปรากฏเป็นประเพณีการชุธาตุหรือการไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ซึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตควรมีโอกาสเดินทางไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของตน เพื่อความเป็นสิริมงคล ในสมัยโบราณการบูชาพระบรมธาตุนั้นนิยมบูชาด้วยเครื่องหอม และข้าวตอกดอกไม้ โดยปกติแล้วจะสรงพระธาตุด้วยน้ำสะอาด อาจเจือด้วยน้ำหอม เนื่องจากองค์พระบรมธาตุส่วนใหญ่บรรจุอยู่ใต้ฐานพระเจดีย์ การสรงน้ำจึงกระทำโดยการราดน้าไปบนองค์พระเจดีย์ พระธาตุบางองค์จะต้องใช้น้ำจากแหล่งพิเศษหรือบ่อน้ำทิพย์กล่าวได้ว่าคติการบูชาพระธาตุปีเกิด และตำนานที่เกี่ยวข้อง สะท้อนถึงการเผยแพร่ของพุทธศาสนาในดินแดนไทยมาแต่โบราณ นอกจากนี้การสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ยังสัมพันธ์กับการเกิดชุมชนเมืองต่างๆ อันก่อให้เกิดคติความเชื่อ และวัฒนธรรมร่วมกันของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ โดยเฉพาะ ภาคเหนือของไทย ที่มีกลุ่มชนมากมายอาศัยอยู่ โดยมีพระบรมธาตุเจดีย์ และสิ่งสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางแห่งจิตใจ ศิลปะและสถาปัตยกรรมอันงดงามของแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย << กำหนดการ >> <วันที่เสาร์ที่ 9 เดือน กันยายน 2560> เวลา 04.30-09.00 น. – ทีมงานกลุ่มอาสาชายขอบ รอรับอาสาสมัครที่สถานีขนส่งอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อาสาทำธุรกิจส่วนตัวและรับประทานอาหารเช้าที่สถานีขนส่ง (อาสาดูแลตัวเอง) เวลา 09.00-11.00 น. – ออกเดินทางจากอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เดินทางมุ่งหน้าสู่บ้านผาปัง อำเภอแม่พริก เวลา 11.00-12.00 น. ปฐมนิเทศ ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน กิจกรรมทักทายทำความรู้จัก แนะนำทีมงาน แนะนำหมู่บ้าน เรียนรู้ และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวัน) เวลา 12.00 – 13.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อนตามอัธยาศัย เวลา 13.00 – 16.30 น. – เรียนรู้กรรมวิธีปั้นอิฐ ลงมือปฏิบัติงานปั้นอิฐ เวลา 16.30 – 18.00 น. – พักผ่อนตามอัธยาศัยและรับประทานอาหารร่วมกัน เวลา 18.00-21.00 น. -กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ นัดหมายกิจกรรมในวันต่อไป แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย <วันอาทิตย์ที่ 10 เดือนกันยายน 2560> เวลา 06.00-18.00 น. – รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน เวลา 08.00-12.00 น. – จัดเตรียมอุปกรณ์ปั้นอิฐ ลงมือปฏิบัติงานปั้นอิฐ เวลา 12.00- 13.00 น. – รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย เวลา 13.00-16.30 น. – จัดเตรียมอุปกรณ์ปั้นอิฐ ลงมือปฏิบัติงานปั้นอิฐ เวลา 16.30-19.00 น. – รับประทานอาหารร่วมกัน เวลา 19.30-22.00 น. – กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ สรุปกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด ถอดบทเรียนระดมความคิดนัดหมายกิจกรรมในวันต่อไป จบกิจกรรมในค่ำคืนนี้พักผ่อนตามอัธยาศัย <วันจันทร์ที่ 11 เดือนกันยายน 2560> เวลา 06.00-08.00 น. – รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน เวลา 08.00-10.00 น. – เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนผาปัง (วิสาหกิจชุมชน) เวลา 10.00-11.00 น. – สั่งลาชุมชน ถ่ายรูปร่วมกัน เดินทางกลับส่งอาสาที่สถานีขนส่งอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง หมายเหตุ: กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และความเหมาะสม << สิ่งที่ต้องเตรียมในการเข้าค่ายอาสา>> 1. เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว (สำหรับ 2 คืน 3 วัน) 2. ชุดสำหรับลุยงานปั้นอิฐ 3. ไฟฉาย 4. ยารักษาโรค(กรณีมีโรคประจำตัว) 5. รองเท้าแตะ 6. ครีมกันแดด หมวก 7. ยาทากันยุง (ช่วงฤดูหนาวไม่มียุง) 8. เต็นท์,ถุงนอน (กรณีไม่มีให้แจ้งทางทีมงานล่วงหน้า) ค่าใช้จ่ายคนละ 1,300 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1. ค่าเช่าเหมารถสำหรับเดินทางเข้าพื้นที่ ไป – กลับ 2. ค่ารถนำเที่ยว 3. ค่าอาหารตลอดการจัดกิจกรรม 4. ค่าประสานงานในพื้นที่ 5. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์บางส่วน ในการจัดกิจกรรม 6. ค่าอาหารกลางวันสำหรับอาสา และชาวบ้าน ในวันที่ทำกิจกรรม รวม 2 วัน 7. ค่าเสื้อค่าย พร้อมสกรีน คนละ 1 ผืน ————————————— <ขั้นตอนการสมัคร> 1.กรอกใบสมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm60HNhR1oPliHrUCGrcDatFHetdxIbhDRnQF9jOJUcAPTZA/viewform 2.รอทางทีมงานตอบรับใบสมัคร 2-3 วัน พร้อมแจ้งโอนเงินค่าลงทะเบียน 3.โอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก สาขา เซ็นทรัลเชียงราย – เลขที่บัญชี 020-182-117-984 ชื่อบัญชี กลุ่มอาสาชายขอบ 4.ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์มาที่ pond-18@hotmail.com 5.รอทางทีมงานยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 2-3 วัน 6.หากดำเนินการข้อ 1-6 เรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะกดตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมทางเว็บไซต์ของธนาคารจิตอาสา เพื่อสะสมชั่วโมงอาสาต่อไป หมายเหตุ: •หากได้รับการตอบรับสามารถโอนได้เลยค่ะ •การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม •หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทางทีมงานจะคืน เงินสมทบให้เต็มจำนวน โอนเงินผ่านบัญชี 1.1 บัญชีธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก สาขา เซ็นทรัลเชียงราย – เลขที่บัญชี 020-182-117-984 ชื่อบัญชี กลุ่มอาสาชายขอบ และส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์และไซค์เสื้อ มาที่ pond-18@hotmail.com หมายเหตุ: •หากได้รับการตอบรับสามารถโอนได้เลยค่ะ •การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม •หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทางทีมงานจะคืน เงินสมทบให้เต็มจำนวน —————————- รับสมัครภายใน 7 กันยายน 60 << รายละเอียดการเดินทาง >> ทางทีมงานจัดเตรียมรถไปรับอาสาที่จุดนัดพบ 2 จุด ๑. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ๒. ท่าอากาศยานจังหวัดลำปาง   [สอบถามเพิ่มเติม] คุณสมเด็ช โพธิแก้ว(ครูเดช) ประธานกลุ่มอาสาชายขอบ ผู้ดูแลโครงการ E-mail: dechpho1@hotmail.com โทร :094-6349825 คุณมารีนา ลือเรือง (ปอนด์) ผู้ประสานงานโครงการ E-mail:pond-18@hotmail.com โทร :092-2422859 Website: http://www.frontier-volunteer.com/ Facebook: https://web.facebook.com/frontiervolunteer [สามารถเซ็นรับรองเอกสารเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับน้องๆกับนักเรียน นักศึกษาได้]

ค่าใช้จ่าย : 1,300