[ความตั้งใจ]
1.ออกเดินทางเรียนรู้โลกกว้าง และพัฒนาวุฒิภาวะของตนเอง
2.ศึกษาศิลปวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.ปั้นอิฐ สร้างองค์พระบรมธาตุ
4.ศึกษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5.เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
6.ฝึกฝนและพัฒนาตนเองในค่ายอาสา

แรงบันดาลใจ
การสร้างพระเจดีย์ พระธาตุเจดีย์ พระมหาธาตุเจดีย์ และสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ การก่อสร้างทั้งหมดทั้งสิ้น มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ที่สาคัญ และเป็นบุญอันสูงสุดที่ยากยิ่ง ที่พุทธศาสนิกชนจะได้มีโอกาสร่วมกันสร้างคือ การก่อสร้าง”พระบรมธาตุเจดีย์” ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุปัจเจกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและความยากยิ่งกว่านั้นอีกว่าถ้าพระบรมธาตุเจดีย์นั้นเป็นพระเจดีย์หลวง 12 นักษัตร ตามความเชื่อด้วยคติการไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ในสังคมไทย ความเชื่อเรื่องปีนักษัตรที่สัมพันธ์กับปีเกิด และการนับอายุของแต่ละคนเป็นที่รับรู้กันแพร่หลาย ในแต่ละปีนักษัตรจึงกาหนดด้วยสัญลักษณ์เป็นสัตว์ประจำปีเกิด หรือที่เรียกว่า 12นักษัตร ความเชื่อเรื่องปีนักษัตรยังสัมพันธ์กับคติการบูชาพระบรมธาตุ ดังปรากฏเป็นประเพณีการชุธาตุหรือการไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ซึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตควรมีโอกาสเดินทางไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของตน เพื่อความเป็นศิริมงคล ในสมัยโบราณการบูชาพระบรมธาตุนั้นนิยมบูชาด้วยเครื่องหอม และข้าวตอกดอกไม้ โดยปกติแล้วจะสรงพระธาตุด้วยน้ำสะอาด อาจเจือด้วยน้ำหอม เนื่องจากองค์พระบรมธาตุส่วนใหญ่บรรจุอยู่ใต้ฐานพระเจดีย์ การสรงน้ำจึงกระทำโดยการราดน้าไปบนองค์พระเจดีย์ พระธาตุบางองค์จะต้องใช้น้ำจากแหล่งพิเศษหรือบ่อน้ำทิพย์กล่าวได้ว่าคติการบูชาพระธาตุปีเกิด และตำนานที่เกี่ยวข้อง สะท้อนถึงการเผยแพร่ของพุทธศาสนาในดินแดนไทยมาแต่โบราณ นอกจากนี้การสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ยังสัมพันธ์กับการเกิดชุมชนเมืองต่างๆ อันก่อให้เกิดคติความเชื่อ และวัฒนธรรมร่วมกันของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ โดยเฉพาะ ภาคเหนือของไทย ที่มีกลุ่มชนมากมายอาศัยอยู่ โดยมีพระบรมธาตุเจดีย์ และสิ่งสาคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางแห่งจิตใจ ศิลปะและสถาปัตยกรรมอันงดงามของแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย

<< กำหนดการ >>

<วันที่เสาร์ที่ 2 เดือน กันยายน 2560>
เวลา 04.30-09.00 น.
– ทีมงานกลุ่มอาสาชายขอบ รอรับอาสาสมัครที่สถานีขนส่งอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อาสาทำธุรกิจส่วนตัวและรับประทานอาหารเช้าที่สถานีขนส่ง (อาสาดูแลตัวเอง)
เวลา 09.00-11.00 น.
– ออกเดินทางจากอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เดินทางมุ่งหน้าสู่บ้านผาปัง อำเภอแม่พริก
เวลา 11.00-12.00 น.
ปฐมนิเทศ ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน กิจกรรมทักทายทำความรู้จัก แนะนำทีมงาน แนะนำหมู่บ้าน เรียนรู้ และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีชนเผ่า ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวัน)
เวลา 12.00 – 13.00 น.
– รับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 13.00 – 16.30 น.
– เรียนรู้กรรมวิธีปั้นอิฐ ลงมือปฏิบัติงานปั้นอิฐ
เวลา 16.30 – 18.00 น.
– พักผ่อนตามอัธยาศัยและรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา 18.00-21.00 น.
-กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ นัดหมายกิจกรรมในวันต่อไป แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย

<วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกันยายน 2560>
เวลา 06.00-18.00 น.
– รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน เวลา 08.00-12.00 น.
– จัดเตรียมอุปกรณ์ปั้นอิฐ ลงมือปฏิบัติงานปั้นอิฐ
เวลา 12.00- 13.00 น.
– รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย เวลา 13.00-16.30 น.
– จัดเตรียมอุปกรณ์ปั้นอิฐ ลงมือปฏิบัติงานปั้นอิฐ
เวลา 16.30-19.00 น.
– รับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา 19.30-22.00 น.
– กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ สรุปกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด ถอดบทเรียนระดมความคิดนัดหมายกิจกรรมในวันต่อไป จบกิจกรรมในค่ำคืนนี้พักผ่อนตามอัธยาศัย
จันทร์ที่ 4 เดือนกันยายน 2560>
เวลา 06.00-08.00 น.
– รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
เวลา 08.00-10.00 น.
– เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนผาปัง (วิสาหกิจชุมชน)
เวลา 10.00-11.00 น.
– สั่งลาชุมชน ถ่ายรูปร่วมกัน เดินทางกลับส่งอาสาที่สถานีขนส่งอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

หมายเหตุ: กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และความเหมาะสม

 

ค่าใช้จ่ายคนละ 1,300 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ค่าเช่าเหมารถสำหรับเดินทางเข้าพื้นที่ ไป – กลับ
2. ค่ารถนำเที่ยว
3. ค่าอาหารตลอดการจัดกิจกรรม
4. ค่าประสานงานในพื้นที่
5. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์บางส่วน ในการจัดกิจกรรม
6. ค่าอาหารกลางวันสำหรับอาสา และชาวบ้าน ในวันที่ทำกิจกรรม รวม 2 วัน
7. ค่าเสื้อค่าย พร้อมสกรีน คนละ 1 ผืน[รับ] อาสาสมัคร จำนวน 50 ท่าน

 

<ขั้นตอนการสมัคร>

1.กรอกใบสมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfZRHrab9o2Aq28gt5_TFJb65RdAHMjgyTwDufID6y5sKIRg/viewform

2.รอทางทีมงานตอบรับใบสมัคร 2-3 วัน พร้อมแจ้งโอนเงินค่าลงทะเบียน

3.โอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก สาขา เซ็นทรัลเชียงราย
– เลขที่บัญชี 020-182-117-984 ชื่อบัญชี กลุ่มอาสาชายขอบ

4.ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์มาที่
pond-18@hotmail.com

5.รอทางทีมงานยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 2-3 วัน

6.หากดำเนินการข้อ 1-6 เรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะกดตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมทางเว็บไซต์ของธนาคารจิตอาสา เพื่อสะสมชั่วโมงอาสาต่อไป

หมายเหตุ:
•หากได้รับการตอบรับสามารถโอนได้เลยค่ะ
•การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
•หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทางทีมงานจะคืน เงินสมทบให้เต็มจำนวน

…………………………………………….

รับสมัครภายใน 30 สิงหาคม 60

<< รายละเอียดการเดินทาง >>
ทางทีมงานจัดเตรียมรถไปรับอาสาที่จุดนัดพบ 2 จุด
๑. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
๒. ท่าอากาศยานจังหวัดลำปาง

[สอบถามเพิ่มเติม]

คุณสมเด็ช โพธิแก้ว(ครูเดช)
ประธานกลุ่มอาสาชายขอบ ผู้ดูแลโครงการ
E-mail: dechpho1@hotmail.com
โทร : 094-6349825

คุณมารีนา ลือเรือง (ปอนด์)
ผู้ประสานงานโครงการ
E-mail:pond-18@hotmail.com
โทร : 092-2422859
Website: http://www.frontier-volunteer.com/
Facebook: https://web.facebook.com/frontiervolunteer
เพจกิจกรรม

https://web.facebook.com/events/196157647584665/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A259356971111937%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A259356971111937%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
[สามารถเซ็นรับรองเอกสารเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับน้องๆกับนักเรียน นักศึกษาได้]

ค่าใช้จ่าย : 1,300