ประวัติโครงการ

        เกาะยาวใหญ่ได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งจากการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วในจังหวัดเกาะภูเก็ต ซึ่งได้ขยายตัวสู่พื้นที่เกาะยาว ทำให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว การค้าขาย การก่อสร้างบังกะโลและรีสอร์ทมากมายในพื้นที่ ประชากรหลายคนเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตจากอาชีพประมงชายฝั่งหรือทำสวนมาเป็นการดำเนินกิจการบริการนักท่องเที่ยว และประกอบธุรกิจขนาดย่อมภายในครอบครัว ส่งผลให้วิธีคิดเปลี่ยนจากเดิมที่เคยดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย, ประชากรขาดจิตสาธารณะ ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนในอดีต,สิ่งแวดล้อมในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่นปัญหาขยะ เป็นต้น

          ปี 2558 นายวีระ สืบพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเหียได้ร่วมมือกับนายอนุชา เบ็ญอ้าหมาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุใน จัดตั้งเครือข่าย 13 โรงเรียนในเกาะยาวเพื่อเสาะหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ที่จะสามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้อย่างมีความสุขตลอดจนการส่งเสริมจิตสาธารณะที่สามารถส่งผลต่อนักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และสร้างประโยชน์แก่ชุมชนของตนเอง จนได้พบเจอกับนายบุญฉันท์ แสงไฟ ซึ่งเคยร่วมงานกับสมาคมอาสาสมัครนานาชาติฯ (ดาหลา) มาก่อนจึงหารือร่วมกันที่จะดำเนินโครงการค่ายอาสาสมัครนานาชาติเพื่อส่งเสริมโครงการพัฒนาการศึกษาดังกล่าว

         ต้นเดือนมกราคา 2559 จึงได้มีการประชุมหารืออย่างเป็นทางการเพื่อดำเนินโครงการค่ายอาสาสมัครนานาชาติระยะสั้น 2 สัปดาห์ร่วมกัน เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์และกิจกรรมร่วมกับชุมชน ตลอดจนการเสาะหาแนวทางในการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

กิจกรรมที่จะทำ

 1. กิจกรรมส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์

            – โรงเรียนบ้านคลองเหีย

            – โรงเรียนบ้านพรุใน (โรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเกาะยาว)

 1. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและการเรียนรู้วิถีชุมชนเกาะยาว
  • กิจกรรมครอบครัวอุปถัมภ์และเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้าน
  • กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในชุมชน เช่น ปลูกผักพื้นบ้าน สวนครัว
  • กิจกรรมเรียนรู้วิถีประมงชายฝั่ง
 2. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน

          – กิจกรรม Big Cleaning Day  ร่วมเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนร่วมกับชาวบ้าน

**กิจกรรมที่แน่นอนจะส่งให้ก่อนค่ายเริ่มประมาณ 2 สัปดาห์ค่ะ

บริบทชุมชน

          โรงเรียนบ้านคลองเหีย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา สภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ด้านทิศใต้ของหมู่บ้านมีลำคลองชื่อว่า ”คลองเหีย” ความยาวกว่า  10  กิโลเมตร  โดยมีต้นน้ำอยู่ในวัง หมู่ที่  2 บ้านช่องหลาด มีสระเก็บน้ำของหมู่บ้านพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ สำหรับประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้อุปโภค มีบ้านเรือนอาศัยของราษฎรในหมู่บ้าน  150   ครัวเรือน

          การคมนาคมติดต่อกับภายนอกโดยทางเรือ  ด้านทิศเหนือของโรงเรียนระยะทางประมาณ 700 เมตร มีท่าเรือบ้านคลองเหียสำหรับการเดินทางสัญจรไปมาจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ โดยเฉพาะการเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบันมีความสะดวกขึ้นเป็นอย่างมาก มีเรือโดยสารจอดเทียบท่ารับผู้โดยสารตลอดทั้งวันแต่การเดินทางมีความกันดารมากในฤดูมรสุมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน

          ประชากรและเศรษฐกิจ ในหมู่บ้านคลองเหีย  มีประชากรทั้งสิ้น   539    คน  ชาย 271  คน  หญิง   268  คน     ประชากรหรือผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา  รองลงมาคือทำการประมง  เช่น การทำอวนลอยกุ้ง การเลี้ยงปลาในกระชัง  เลี้ยงกุ้งมังกร  และมีอาชีพรับจ้างอาชีพค้าขาย ทำให้ประชากรมีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว โดยเฉพาะในปัจจุบันยางพารามีราคาตกต่ำมากทำให้ฐานะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่ดีขึ้น  รายได้เฉลี่ยต่อปี  40,000 –  60,000  บาท ต่อครัวเรือน   ในปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่ามารับจ้างเป็นกรรมกรสวนยางพาราเป็นจำนวนมาก  ประชาชนมีความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่เคร่งครัดอยู่ในหลักธรรมของศาสนา  

           เขตบริการของโรงเรียนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะยาวใหญ่   ในปัจจุบันโรงเรียนสามารถเกณฑ์เด็กให้เข้าเรียนได้ทั้งหมด 100%  ในปีการศึกษา  2557 

 อาหาร ** งดเนื้อหมู เนื่องจากเป็นชุมชนอิสลาม**

          อาสาสมัครอยู่ร่วมกันแบ่งเวรทำความสะอาดและปรุงอาหารเอง  ในบางมื้ออาจมีครูหรือตัวแทนชาวบ้านมาช่วย

ที่พัก  

          – กรณีอาสาสมัครมีจำนวนน้อย  จะพักในบ้านพักครูของโรงเรียน ซึ่งเป็นบ้านพักสองชั้นมีห้องนอนรวมแยกชายหญิง มีห้องน้ำและครัวในตัว

          – กรณีอาสาสมัครหลายคน จะกระจายพักกับครอบครัวอุปถัมภ์  โดยอาสาสมัครสามารถร่วมจัดเตรียมอาหารและทำความสะอาดบ้านร่วมกับเจ้าบ้าน

ซักผ้า
          ซักผ้าด้วยมือ  ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม เตรียมมาเอง

ห้องน้ำ    

          มีห้องน้ำสำหรับอาสาสมัคร สามารถใช้ส้วมและอาบน้ำในห้องเดียวกัน

คุณสมบัติของอาสาที่จะเข้าร่วม

          – สามารถใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ทำงานในที่ที่มีอากาศร้อนได้

          –  ใจกว้าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้

          – มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจกิจกรรมต่างๆ

          – ไม่ยึดติดกับโลกออนไลน์  

จำนวนอาสาสมัครระยะยาวที่เปิดรับสมัคร

         – อาสานานาชาติ 15 คน

         – อาสาสมัครไทย 5 คน

การติดต่อสื่อสาร

          การติดต่อสื่อสารในเกาะยาวมีสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตให้บริการทั้งที่เป็นคาเฟ่และสาธารณะเช่นในโรงเรียน

จุดนัดพบ

วันอาทิตย์ที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. ท่าเรือบางโรง-เกาะยาวใหญ่  จังหวัดภูเก็ต 

** ข้อระวัง มีท่าเรือ ไปเกาะยาวใหญ่ อีก 2 ท่าเรือ ให้ ผู้เข้าร่วม เช็คให้แน่ใจว่า กำลังเดินทางไปยัง ท่าเรื่อ บางโรง เท่านั้นคะ   **

* หากมาจากกรุงเทพหรือ ภาคเหนือ อีสาน เดินทางไปลงภูเก็ตจะสะดวกในการเดินทางมากกว่าคะ   

การเดินทาง

 • เดินทางมาโดยรถบัส กรุงเทพฯ-ภูเก็ต   แจ้งคนขับว่าลงที่ (อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร) ไม่ต้องนั่งไปจนถึง สถานีขนส่ง เพราะจะเสียเวลาในการนั่งรถกลับมาอีกคะ ** *
 • เดินทางโดยเครื่องบิน  สนามบินจากกรุงเทพลงภูเก็ต  นั่งแท็กซี่ ต่อไป ประมาณ 20 -30 นาที  ** อาจลองเช็คกับประชาสัมพันธ์ หากมีสองแถวเดินทางไปยังท่าเรือ *** 
 • หากใครวางแผนมานอนที่ในเมืองภูเก็ต สามารถ ขึ้นสองแถว ไปยังท่าเรือ บางโรง- เกาะยาวใหญ่  ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ราคา ประมาณ 50 บาท  

 เงื่อนไขการร่วมโครงการ

 1. ต้องเสียค่าบำรุงสมาคม 2 สัปดาห์จำนวน 3,150 บาท ซึ่งจะนำมาเป็นค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วม ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเสื้อที่ระลึก และค่ากิจกรรมต่างๆ ของสมาคม
 2. ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และต้องแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบก่อนเข้าร่วมโครงการ
 3. ผู้เข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยของตนเอง
 4. ผู้เข้าร่วมต้องร่วมกิจกรรมได้เต็มเวลา 2 สัปดาห์
 5. ผู้เข้าร่วมต้องเคารพ กฎ ข้อตกลงของตัวโครงการ และให้ ความร่วมมือกับผู้ประสางาน

สิ่งที่ต้องเตรียมมาร่วมค่าย

 1. ถุงนอน หรือผ้าห่ม แผ่นโยคะ สำหรับนอน มุ้งสำหรับนอนคนเดียว (กรณีแพ้ยุง)
 2. เสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ 2 สัปดาห์ (ผู้หญิงเสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้นไม่อนุญาตใส่ระหว่างค่าย)
 3. เสื้อผ้าสำหรับใส่ทำงาน สามารถสกปรกได้ และไม่เสียดายทีหลังค่ะ
 4. อุปกรณ์กันแดด หมวก ครีมกันแดด
 5. ถุงมือ และรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหุ้มส้น สำหรับทำงาน
 6. รูปถ่าย หรืออาหารท้องถิ่นของตนเอง (สำหรับมาแลกเปลี่ยนกับผู้ร่วมค่ายคนอื่น ๆ)
 7. สเปรย์กันยุ่ง (กรุณาเลือกอันที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม)
 8. ไฟฉาย (เลือกแบบที่สว่างมาก ๆ และควรเป็นแบบชาร์จแบตเตอรี่ )
 9. ความคิดสร้างสรรค์ เกมส์ เพลง เพื่อความบันเทิงในค่าย
 10. ความคิดด้านบวก มองโลกในแง่ดี และรอยยิ้มที่สดใส
 11. เมล็ดพันธ์ผัก (ถ้ามี)
 12. ของส่วนตัวผู้เข้าร่วมต้องเตรียมเอง (ยาสระผม ผงซักฟอก แป้ง สบู่ )

สิ่งที่ห้ามนำมาในค่าย

 1. สารเสพติด
 2. แอลกอฮอล์
 3. อคติ หรือความคิดด้านลบ

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0ByQQ4JcERbn-QVNYQnhwUFd2aFE/view
 2. ส่งใบไฟล์ใบสมัครมายัง e-mail : dalaa.thailand@gmail.com
 3. รอ e-mail ตอบรับเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 3,150