ประวัติองค์กร

“กลุ่มดาหลา” ได้รวมกลุ่มกันขึ้นเมื่อเดือน สิงหาคม 2547 โดยเพื่อนผู้รักงานอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จัดกิจกรรมค่ายอาสาสมัครขึ้นครั้งแรกในปี 2548 และได้จดทะเบียนเป็นสมาคมโดยใช้ชื่อว่า “สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา)” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 15/2 หมู่ที่ 3 ต.โคกม่วง อำเภอคอลงหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ถึงวันนี้กลุ่มดาหลาได้ดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันเข้าสู่ปีที่ 13 เสมือนเด็กน้อย ที่เริ่มด้วยวัยแห่งการเรียนรู้ รอวันเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงและเพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ ที่จะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ด้วยเจตนารมณ์ของความปรารถนาดีต่อสังคมร่วมกัน
นอกเหนือจากการจดทะเบียนเป็นสมาคมในประเทศไทย ในเครือข่ายระหว่างประเทศนั้น กลุ่มดาหลาก็ได้ร่วมเป็นสมาชิกของ CCIVS หรือ (คณะกรรมการประสานงานเพื่ออาสาสมัครนานาชาติ) ซึ่งมีกลุ่มองค์กรเครือข่ายงานเกี่ยวกับอาสาสมัครทั่วโลก และกลุ่มองค์กรเครือข่ายในเอเชีย NVDA หรือ (เครือข่ายอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาเอเชีย) ซึ่งทั้งสองเครือข่ายนี้ เสมือนตัวกลางในการประสานงานเพื่อการจัดส่งหรือแลกเปลี่ยนอาสาสมัครนานาชาติเข้าร่วมโครงการที่ทางกลุ่มดาหลาและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น

 

เป้าหมาย

 

         เป้าหมายหลักของเรา คือ “การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” เพื่อการบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว เราได้แยกย่อยเป็น 3 แนวทางคือ

 1. ส่งเสริม หรือการร่วมผลักดันกิจกรรมกับชุมชนในท้องถิ่นต่างๆเช่น การสร้างศาลา หรือศูนย์เรียนรู้ในท้องถิ่น การทำกิจกรรมกับเด็กในโรงเรียน
 2. เสริมสร้างมิตรภาพ กิจกรรมต่างๆ ของทางสมาคมจะนำกลุ่มอาสาสมัครไทยและต่างชาติและคนในชุมชนมาทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดมิตรภาพที่ดีต่อกัน
 3. สงวนและดูแลรักษา สงวน และดูแลสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย จากรุ่นสู่รุ่น

ประวัติโครงการ

ดาหลาเริ่มกิจกรรมกับบ้านโคกเหรียงตั้งแต่เดือนภุมภาพันธ์ 2556 เปิดเป็นโครงการระยะยาวต่อเนื่อง รับอาสาสมัครตลอดทั้งปี โดยมีกิจกรรมหลักคือ ทำเกษตร มีเจ้าของโครงการชื่อลุงแจงที่อยากทำเกษตรแบบปลูกเพื่อกิน ลุงแจงมีความคิดเกี่ยวกับการกินอาหารที่ปลอดภัย จะทำให้สุขภาพดี เพราะลุงแจงมีโรคประจำตัว(โรคหัวใจ) เลยต้องดูแลเรื่องการกินเป็นพิเศษ

ดาหลารู้จักลุงแจง เมื่อปี 2549 กลุ่มดาหลาได้ร่วมงานกับชมรมคนแบกเป้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ จากนั้นกลุ่มดาหลา ชมรมคนแบกเป้และลุงแจงก็ได้ร่วมกิจกรรมด้วยกันมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั้งเมื่อปี 2556 ลุงแจงได้ลาออกจากงานประจำ เพื่อมาทำสวน ลุงแจงและเพื่อนมีความคิดอยากปลูกผักกินเอง ปลูกแบบผสมผสานทุกอย่างในพื้นที่สวน 8 ไร่  ซึ่งในอนาคต ลุงแจงคาดหวังว่าอยากให้พื้นที่บ้านลุงแจงเป็นพื้นที่ให้ชาวบ้าน รวมถึงคนจากชุมชนข้างนอกสามารถเข้ามาร่วมเรียนรู้ด้วยกันได้ ดาหลาจึงสนับสนุนความคิดของลุงแจง ด้วยการเสนอให้มีอาสาสมัครนานาชาติในพื้นที่ ไว้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องการเกษตรต่อไป เมื่อโครงการได้เริ่มขึ้น ดาหลาได้ส่งอาสาสมัครระยะยาวอย่างต่อเนื่อง และได้จัดกิจกรรมค่าระยะสั้นเป็นเวลา 2 สัปดาห์บ้างในบางเดือน เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนที่อยากทำทำสวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเกษตร และอื่นๆ

 

กิจกรรมที่จะทำ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ)

–  ปลูกผัก อายุสั้น และดูแลสวนผัก

– ทำเล้าไก่ และปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณที่พัก อาสาสมัคร

– เดินป่า 2 คืน (หากอากาศดี)

–  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาษา วัฒนธรรม อาหาร กับเพื่อนอาสาสมัครนานาชาติ

 

บริบทชุมชน

 

บ้านโคกเหรียงตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา  อยู่ห่างจากสนามบินหาดใหญ่ประมาณ 5 กิโลเมตร ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธ ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนยางพารา แต่ก็มีบางส่วนที่เดินทางออกมาทำงานในตัวเมืองหาดใหญ่ เนื่องจากบ้านโคกเหรียงเป็นชุมชนใกล้เมือง ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ให้ความสนใจในเรื่องการเพาะปลุกผักกินเอง ทั้งๆที่พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก เน้นการซื้อจากท้องตลาดเป็นหลัก เช่นเดียวกันท้องทุ่งนาก็ได้ปล่อยว่างไม่มีการทำนา มีเพียงบางครอบครัวเท่านั้นที่ยังคงทำอยู่ มีร้านค้าชุมชนเป็นจำนวนมาก ไม่มีตู้ ATM กดเงินสด

 

อาหาร

รับประทานอาหารทุกประเภท แต่ลุงแจงเจ้าของโครงการจะทำอาหารเพื่อสุขภาพเป็นหลัก เพราะลุงแจงจะให้ความสำคัญเรื่องกินมากที่สุด การทำอาหารลุงแจงจะเป็นคนทำเป็นหลัก อาสาสมัครจะต้องช่วยลุงแจงในการเตรียมอาหารและบางครั้งจะต้องทำอาหารเองบ้าง มีครัวสำหรับที่ทำอาหารเพียบพร้อม อาหารที่บ้านลุงแจง หรือส่วนผสมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ และลุงแจงเน้นเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบของของบ้านเป็นที่สุด

 

ที่พัก  

อาสาสมัครพักที่บ้านของลุงแจง ตอนนี้มีกระท่อม สำหรับอาสาสมัคร 4 หลัง ห้องละ 2 คน แยกนอนชายหญิง เว้นแต่กรณีที่แต่งงานแล้วสามารถอยู่ด้วยกันได้ หากจำนวนอาสาสมัครหลายคน ก็จะนอนในบริเวณพื้นของบ้าน มีเต้นท์ ไว้สำรอง พื้นบ้านเป็นโล่งโถง อากาศถ่ายเทได้สะดวก

 

ซักผ้า
ซักผ้ากับเครื่อง ซักชุดชั้นใน กางกางในด้วยมือ  ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม เตรียมมาเอง

 

ห้องน้ำ

มีห้องน้ำสำหรับอาสาสมัคร 2 ห้อง สามารถใช้ส้วมและอาบน้ำในห้องเดียวกัน

 

คุณสมบัติของอาสาที่จะเข้าร่วม

–           ชอบทำเกษตร และชีวิตแบบเรียบง่าย ทำงานในที่ที่มีอากาศร้อนได้

–          ใจกว้าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้

–          มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจกิจกรรมต่างๆ

 

จำนวนอาสาสมัครระยะยาวที่เปิดรับสมัคร

–          อาสานานาชาติ 10 คน

–          อาสาสมัครไทย 5 คน

 

การติดต่อสื่อสาร

สัญญาณโทรศัพท์ใช้ได้ทุกระบบ มีอินเตอร์เน็ต สามารถใช้ WIFI ได้ แต่ต้องไม่ใช้ในเวลาที่ทำงาน สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้เมื่อเป็นเวลาพักผ่อนเท่านั้น

 

จุดนัดพบ  

วัน พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน  มกราคม พ.ศ. 2560 ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เวลา 11.00 น. และสถานีรถไฟหาดใหญ่ เวลา 10.00 น.

 

การเดินทาง ไปยังจุดนัดพบ

 • จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางโดยรถไฟ มาลงที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ รอหน้าห้องขายตํ๋ว
 • ขึ้นรถบัสที่สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่ รถบัส กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ นั่งมอเตอร์ไซต์ ไปยังสถานีรถไฟ ประมาณ 15 นาที
 • เครื่องบินจากกรุงเทพ ลงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ รอหน้า diary queen

 เงื่อนไขการร่วมโครงการ

 1. ต้องเสียค่าบำรุงสมาคม 2 สัปดาห์จำนวน 2,500 บาท ซึ่งจะนำมาเป็นค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วม ค่าที่พัก ค่ากิจกรรมต่างๆ ของสมาคม
 2. ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และต้องแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบก่อนเข้าร่วมโครงการ
 3. ผู้เข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยของตนเอง
 4. ผู้เข้าร่วมต้องร่วมกิจกรรมได้เต็มเวลา 2 สัปดาห์

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาร่วมค่าย

 1. ถุงนอน หรือผ้าห่ม แผ่นโยคะ สำหรับนอน มุ้งสำหรับนอนคนเดียว (กรณีแพ้ยุง)
 2. เสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ 2 สัปดาห์ (ผู้หญิงเสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้นกุด ไม่ควรใส่ระหว่างค่าย)
 3. เสื้อผ้าสำหรับใส่ทำงาน สามารถสกปรกได้ และไม่เสียดายทีหลัง
 4. อุปกรณ์กันแดด หมวก ครีมกันแดด เสื้อแขนยาว
 5. ถุงมือ และรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหุ้มส้น สำหรับทำงาน (หรือรองเท้าแตะ ก็ได้ค่ะ )
 6. รูปถ่าย หรืออาหารท้องถิ่นของตนเอง (สำหรับมาแลกเปลี่ยนกับผู้ร่วมค่ายคนอื่น ๆ)
 7. สเปรย์กันยุ่ง (กรุณาเลือกอันที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม)
 8. ความคิดสร้างสรรค์ เกมส์ เพลง เพื่อความบันเทิงในค่าย
 9. ความคิดด้านบวก มองโลกในแง่ดี และรอยยิ้มที่สดใส
 10. เมล็ดพันธ์ผัก (ถ้ามี)
 11. ของส่วนตัวผู้เข้าร่วมต้องเตรียมเอง (ยาสระผม ผงซักฟอก แป้ง สบู่ )

 

สิ่งที่ห้ามนำมาในค่าย

 1. สารเสพติด
 2. แอลกอฮอล์
 3. อคติ หรือความคิดด้านลบ

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา)

15/2 หมู่3 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

เว็ปไซต์ : www.dalaa-thailand.com    Email: dalaa.thailand@gmail.com    Tel. 074 -242-300 , 089 738 7417

 

 

1.ดาวน์โหลนดใบสมัครได้ที่ http://www.dalaa-thailand.com/wordpress/projects/short-term-thai

2.ส่งใบสมัคร มายัง email: Dalaa.thailand@gmail.com

3. รออีเมล์ตอบรับ แจ้งขั้นตอนต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 2500