ค่ายอาสาสมัครนานาชาติ ณ เกาะลิบง

รหัสค่ายระยะสั้น : DALAA-STC6105

วันที่ : 1-14 พฤษภาคม 2560 (จำนวนอาสาสมัครไทย 5 คน)

ภาพรวมของโครงการ

เกาะลิบงเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรัง เป็นเกาะที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเกี่ยวกับพะยูน ภายในเกาะประกอบไปด้วยหมู่บ้านชาวมุสลิม 4 หมู่บ้าน ในหลายปีที่ผ่านมาพบว่าเกาะลิบงเริ่มที่จะเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว โดยจะเห็นว่าเริ่มมีการสร้างโรงแรมและรีสอร์ทเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการปรับตัวของคนในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนมุสลิมอาจจะไม่ง่ายมากนัก เพราะทางชุมชนเองก็พยายามที่จะรักษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของตนเองไว้ อีกทั้งยังต้องการที่จะยอมรับคนที่ต้องการเข้ามาใหม่ที่พร้อมจะเคารพวัฒนธรรมของพวกเขาด้วย

สำหรับค่ายที่จะเกิดขึ้นนี้นั้น เราต้องการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนและอาสาสมัคร เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยกิจกรรมหลักๆ ที่จะเกิดขึ้นจะเป็นการจัดกิจกรรมกับเด็กในช่วงปิดเทอม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนที่อาสาสมัครจะได้ทำร่วมกับคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการทำฝายธรรมชาติเพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำ การปลูกผัก และการจับปลา ปูและหอยตามแนวทางของวิถีชาวบ้าน

จุดประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อสนับสนุนและสร้างแรงขับเคลื่อนในด้านการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจระหว่างคนในชุมชนและคนที่มาจากข้างนอก
 3. เพื่อให้เด็กๆ หรือคนในชุมชนเกิดความคุ้นชินกับอาสาสมัครต่างชาติ รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลายอีกด้วย
 4. เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเกาะลิบง

กิจกรรม

 1. จัดกิจกรรมสำหรับเด็กในชุมชนในช่วงปิดเทอม โดยกิจกรรมจะเน้นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การสื่อสารกับชาวต่างชาติ ทักษะชีวิต การทำงานร่วมกัน และการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แต่ทั้งนี้กิจกรรมที่ต้องการจัดให้กับเด็กๆ ขึ้นอยู่ความคิดของอาสาสมัครในค่าย เด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรมอายุระหว่าง 8-12 ปี
 2. จัดทำอุปกรณ์เพื่อเป็นสื่อการสอนสำหรับเด็ก
 3. ปลูกผักในสวนของโรงเรียน
 4. สร้างหรือซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำ
 5. เรียนรู้กิจกรรมจากคนในชุมชน พูดคุยเสวนา รวมทั้งการสำรวจพะยูน

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้สมัครต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยของตนเอง
 3. ผู้เข้าร่วมต้องเคารพกฎ ระเบียบ ข้อตกลงของโครงการ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับผู้นำค่ายและเพื่อนร่วมค่าย
 4. สิ่งต้องห้ามภายในค่ายโดยเด็ดขาด คือ สารเสพติด แอลกอฮอล์ เรื่องชู้สาวที่เกินความเหมาะสม และอคติด้านลบ

จุดนัดพบ

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561  โดยมีจุดนัดพบ 2 จุดดังนี้คือ

 • สถานีรถไฟตรัง เวลา 11 โมงเช้า **ไปรับที่สนามบินก่อนแล้วมารับที่รถไฟ**
 • สนามบินตรัง เวลา 10 โมงเช้า (นั่งรอตรงที่เก้าอี้ด้านหน้า ช่องผู้โดยสารขาเข้า)

1.สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม

https://drive.google.com/file/d/1ORqZw1hzgQCXX2bzauvKqoxCnUTeZslg/view
ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/open?id=1Td0jMry9NJpVTIZHMu_q7H5GecB3wSRy

2. กรอกใบสมัคร แจ้งชื่อ /ความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ(ระบุว่าสนใจร่วมค่ายไหน) /ทราบรายละเอียดโครงการจากที่ใด ระบุหัวข้อ สมัครค่ายสาสาสมัครระยะสั้น (ชื่อค่าย) ส่งเมลล์มาที่ dalaa.thailand@gmail.com

3. ดาหลาจะแจ้งรายละเอียดค่าย และการเตรียมตัวก่อนไปค่ายให้กับอาสาสมัครศึกษาข้อมูลก่อนไปค่าย

4. ดาหลาจะรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมค่ายตามจำนวนที่ระบุไว้ว่าสามารถรับได้กี่คน(สมัครก่อนมีสิทธิก่อน) แล้วแจ้งรายละเอียดและนัดหมายการเดินทาง

5. อาสาสมัครไทย ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมค่าย   เพื่อนำเงินนี้ไปซื้อกับข้าวสำหรับอาสาสมัครตลอดทั้งค่าย ค่าบำรุงที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าบำรุงสมาคม

6. ค่าเดินทางมายังค่าย อาสาสมัครต้องรับผิดชอบเอง

ค่าใช้จ่าย : 3,150 บาท