โครงการค่าย  กิจกรรมกับเด็ก เกษตรอินทรีย์ และเรียนรู้ชุมชน  

บ้านตะเมก ม.9 ต.ละมอ  อ.นาโยง จ ตรัง 

4 – 15 กันยายน 2560

เกี่ยวกับโครงการ

ค่ายอาสาค่ายนี้ พิเศษตรงที่ทางสมาคมได้รับการติดต่อจากเครือข่ายประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งอยากจะมาหาประสบการณ์งานด้านอาสาในประเทศไทย มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  วิถีชุนชนคนไทย  เกษตร และกิจกรรมกับเด็ก โดย เป้าหมายในระยะยาวของโครงการ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และคนในพื้นที่เรียนรู้ทักษะชีวิตของชุมชนตนเอง วิถีชีวิตดั้งเดิม ทักษะด้านภาษาอังกฤษ การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการเปิดโอกาสเรียนรู้โลกในยุคแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ผ่านการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครนานาชาติ อาสาสมัครไทย ซึ่งจะทำชาวบ้านในพื้นที่ ได้เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ได้กว้างขึ้น เพราะเราเชื่อว่า การศึกษา คือการเปิดโลกกว้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การหันกลับมาศึกษาภูมิปัญญาที่มีอยู่คู่ชุมชนและวิถีชีวิตของคนในชุมชน เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและการใฝ่รู้ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม ได้พัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกัน  ท่ามกลางความหลากหลายและความเข้าใจกัน ได้อย่างลงตัว โดยการสร้างกระบวนการกิจกรรมกับเด็ก และศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนที่ทำให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน

วัตถุประสงค์โครงการ

 • ปลุกจิตสำนึกการหวงแหน ทรัพยากร ดูแล รักษา ไม่ให้สูญหาย
 • เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน มีจิตอาสา
 • เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
 • เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างชาติ

สภาพทั่วไป

บ้านตะเหมก เป็นชุมชนพุทธ มีครัวเรือนทังหมดประมาณ 500 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพสวนยางพารา และปลุกผัก ผลไม้ ไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ เป็นคนพื้นที่ดังเดิม

บ้านตะเหมก เป็นชุมชนเก่าแก่ มากว่า 200 ปี ตั้งอยู่ที่ ม.9 ต.ละมอ  อ.นาโยง จ ตรัง  92170  ภาคใต้ของประเทศไทย สภาพหมู่บ้านเป็นเนินเขา สูงชัน มีป่าต้นน้ำ ชาวบ้านจะปลุกบ้านตามแนวคลอง บ้านจะอยู่ห่างๆ กัน ตามที่ดินของตัวเอง

ในชุมชนมีการรวมตัวทำกกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และยังรวมตัวต่อสู้เรื่องที่ดินทำกินเนื่องจากพื้นที่ดั้งกล่าว ทางรัฐได้ประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวน ซึ่งรวมถึงที่ดินทำกินของชุมชนด้วย (ปัจจุบัน) ชาวบ้านอาศัยอยู่ แต่ไม่สามารถตัดต้นไม้ หรือ ปลูกยางพาราเพิ่มเติมได้ และไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว

ในชุมชน มีโรงเรียน ที่ใกล้ที่สุดคือ โรงเรียนบ้านคลองลำปริง  4 กิโลเมตรจากหมู่บ้าน ระดับ ประถม มีนักเรียน 140 คน ครู 9 คน

มีสถานีอนามัย ใกล้ ๆ โรงเรียน

วัดที่ใกล้ที่สุดคือ วัดมงคลสถาน (วัดละมอ)  12 กม จากหมู่บ้าน

ที่พัก

ที่พักที่ศูนย์  (ที่ทางชุมชนสร้างขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ของเยาวชน)  เป็นศาลายกพื้น ใหญ่ ๆ โล่ง  สามารถ นอน ปลูกเปล กางมุ้ง ได้  ประมาณ 20 คน รวมถึง สามารถ พักตามบ้านชาวบ้าน ได้ด้วย

ห้องน้ำ มี 3 ห้อง  (อยุ้ในบริเวณศูนย์)   มีไฟฟ้า และน้ำ ใช้ (ประปาจากเขา)

กิจกรรม 

 • กิจกรรมกับเด็กประถม
 • กิจกรรมเรียนรู้ ป่า น้ำ ดิน
 • กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตและบริบทชุมชน
 • กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการนี้

 • สามารถใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ทำงานในที่ที่มีอากาศร้อนได้
 • ใจกว้าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจกิจกรรมต่างๆ
 • ไม่ยึดติดกับโลกออนไลน์

การติดต่อสื่อสาร

สัญญาณโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ทุกเครือข่าย **ปล. มีของ true ใช้ได้ เป็นบางจุดค่ะ

ภาษาที่ใช้
อังกฤษ  ไทย  ญี่ปุ่น

เงื่อนไขการร่วมโครงการ

 1. ต้องเสียค่าบำรุงสมาคม 2,650 บาท ซึ่งจะนำมาเป็นค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วม ค่าที่พัก  ค่ากิจกรรมและค่าบำรุง ของสมาคม
 2. ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และต้องแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบก่อนเข้าร่วมโครงการ
 3. ผู้เข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยของตนเอง
 4. ผู้เข้าร่วมต้องเคารพกฎระเบียบข้อตกลง ของ ค่ายและชุมชน และ ให้ความร่วมมือกับผู้ประสานงาน

จุดนัดพบ

วัน 4 กันยายน  2560    สถานีรถไฟตรัง เวลา 11.00 น.

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0ByQQ4JcERbn-QVNYQnhwUFd2aFE/view?usp=sharing
 2. ส่งใบสมัครมายัง email: Dalaa.thailand@gmail.com
 3.  รออีเมล์ตอบรับแจ้งขั้นตอนต่อไป 

ค่าใช้จ่าย : 2,650 บาท