กำหนดการค่ายอาสาสร้างฝายมีชีวิต “คืนความชุ่มชื้นสู่ผืนป่า 5 ”
ระหว่างวันที่ 21 – 23 เดือน ตุลาคม 2560

ณ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง ต.ดงพญา อ.เฉลิมพระเกียรติจ.น่าน
…………………………………

[ความตั้งใจ]

1.ออกเดินทางเรียนรู้โลกกว้าง และพัฒนาวุฒิภาวะของตนเอง
2.เรียนรู้วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชุมชน
3.สร้างฝายมีชีวิตเพื่อเป็นแหล่งน้ำให้กับชุมชน
4.เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
5.ฝึกฝนและพัฒนาตนเองในค่ายอาสา

แรงบันดาลใจ

การที่บ้านสะจุก-สะเกี้ยง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่านในการจัดการบริหารน้ำ เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง และลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหาด้วยตนเอง อันเป็นแรงบันดาลใจสำคัญ ที่กลุ่มอาสาชายขอบได้จัดทำโครงการค่ายอาสาสร้างฝายมีชีวิต “คืนความชุ่มชื้นสู่ผืนป่า4” ขึ้นร่วมกับชุมชนทั้งนี้อาสาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ นอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องฝายมีชีวิต ทักษะ องค์ความรู้เรื่องการทำฝายมีชีวิต และประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการสร้างฝายมีชีวิต ทั้งด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ ด้านการแก้ปัญหาภัยแล้ง หรือน้ำหลากรุนแรง ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกให้กับตนเองและ ชุมชน หรือการสร้างความสามัคคีปรองดองในชุมชน ที่สำคัญอาสาได้เรียนรู้ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ฝึกฝนและพัฒนาตนเองในค่ายอาสาร่วมกับเพื่อนๆอาสา ที่มาจากที่ต่างๆ แต่มีความมุ่งมั่นที่จะทำกิจกรรมดีๆเช่นเดียวกัน

วันที่ 21 เดือน ตุลาคม 2560

เวลา 08.00-09.00 น. – ทีมงานกลุ่มอาสาชายขอบ รอรับอาสาสมัครที่สถานีขนส่งอำเภอปัว จังหวัดน่าน
เวลา 09.00-12.00 น. – ออกเดินทางจากอำเภอปัว จังหวัดน่าน เดินทางมุ่งหน้าสู่สถานีเกษตรที่สูงบ้านสะจุก-สะเกี้ยง อ. เฉลิมพระเกียรติ รับประทานอาหารกลางวัน กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรม ทักทายทำความรู้จัก แนะนำทีมงาน แนะนำหมู่บ้าน เรียนรู้ และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีชนเผ่า ชี้แจงรายระเอียดกิจกรรมในแต่ละวัน แบ่งกลุ่ม จับคู่สำหรับเข้าที่พัก บ้านหลังละ 2 คน (ชายคู่ชาย/หญิงคู่หญิง) พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 13.00-16.00 น. – เดินทางเข้าพื้นที่ทำฝาย กิจกรรมลงแรงทำฝายมีชีวิต
เวลา 16.00-19.00 น. – อาสาสมัครเดินทางกลับเข้าที่พักสถานีเกษตรที่สูงสะจุก-สะเกี้ยง ทำธุระส่วนตัวประกอบอาหารเย็น รับประทานอาหารพร้อมกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 19.00-20.30 น. – กิจกรรมรู้จักชุมชน พบผู้นำชุมชน ทักทาย แนะนำตัว รู้จักประวัติหมู่บ้าน วัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างชุมชนกับอาสาสมัคร นัดหมายกิจกรรมในวันต่อไป
เวลา 20.30 น. – พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 22 เดือน ตุลาคม 2560
กิจกรรมลงแรง

เวลา 08.00-12.00 น. เดินทางเข้าพื้นที่ทำฝาย กิจกรรมลงแรงทำฝายมีชีวิตต่อในวันที่สอง
เวลา 12.00-13.00 น. – รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 13.00-16.00 น. – กิจกรรมลงแรงทำฝายมีชีวิตต่อในภาคบ่าย
เวลา 16.00-19.00 น. – อาสาสมัครเดินทางกลับเข้าที่พักสถานีเกษตรที่สูงสะจุก-สะเกี้ยง ทำธุระส่วนตัวประกอบอาหารเย็น รับประทานอาหารพร้อมกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 19.00-21.00 น. – กิจกรรมถอดบทเรียน เปิดใจอาสาฯ สรุปบทกิจกรรม เฉลยบั๊ดดี้ นัดหมายกิจกรรมในวันต่อไป จบกิจกรรมในค่ำคืนนี้

เวลา 21.00 น. – แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 22เดือน มกราคม 2560

เวลา 08.00-09.00 น. – ทหาร ผู้นำชุมชน คณะอาสาสมัคร และชาวบ้าน ถ่ายรูปร่วมกัน มอบของบริจาค ร่ำลาชาวบ้าน เด็กๆ เตรียมตัวเดินทางออกจากหมู่บ้าน มุ่งหน้าสู่อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เวลา 09.00-10.00 น. – เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติดอยภูคา

เวลา 10.00-15.00 น. – เดินทางจากอุทยานแห่งชาติดอยภูคามุ่งหน้าสู่อำเภอปัว รับประทานอาหารเที่ยงวังน้ำปัว (อาสาสมัครดูแลตัวเอง) พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 15.00 น. – เดินทางออกจากวังน้ำปัวส่งอาสาที่สถานีขนส่ง อำเภอปัว คณะอาสาสมัครเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และความเหมาะสม

สิ่งที่ต้องเตรียมในการเข้าค่ายอาสา
1. เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว (สำหรับ 2 คืน 3 วัน)
2. เสื้อกันหนาว (กลางคืนมีอากาศหนาวเย็น )
3. ชุดลุยงานกิจกรรมลงแรง (เสื้อแขนยาว,หมวก,ถุงมือ)
4. ไฟฉาย
5. ยารักษาโรค(กรณีมีโรคประจำตัว)
6. รองเท้าแตะ
7. ครีมกันแดด
8. ยาทากันยุง (ช่วงฤดูหนาวไม่มียุง)
9. เต็นท์,ถุงนอน (กรณีไม่มีให้แจ้งทางทีมงานล่วงหน้า)

ค่าลงทะเบียนคนละ 1,500 บาทเป็นค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

– ค่าประสานงานในพื้นที่
– ค่ายานพาหนะสำหรับเดินทางเข้าพื้นที่ ไป-กลับ
– ค่าอาหารตลอดค่าย 2 คืน 3 วัน
– ค่าอาหารกลางวันเลี้ยงชาวบ้านทหาร ในวันลงแรง
– ค่าตอบแทนวิทยากร
– ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม

——————————–

<ขั้นตอนการสมัคร>

1.กรอกใบสมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdms4EP50Ls4boNe–3O1JKPgpCMpxy9ge_kBe6729WSqS7Dw/viewform

2.รอทางทีมงานตอบรับใบสมัคร 2-3 วัน พร้อมแจ้งโอนเงินค่าลงทะเบียน

3.โอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก สาขา เซ็นทรัลเชียงราย
– เลขที่บัญชี 020-182-117-984 ชื่อบัญชี กลุ่มอาสาชายขอบ

4.ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์มาที่
pond-18@hotmail.com

5.รอทางทีมงานยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 2-3 วัน

6.หากดำเนินการข้อ 1-6 เรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะกดตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมทางเว็บไซต์ของธนาคารจิตอาสา เพื่อสะสมชั่วโมงอาสาต่อไป

——————————–

หมายเหตุ:
•หากได้รับการตอบรับสามารถโอนได้เลยค่ะ
•การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
•หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทางทีมงานจะคืน เงินสมทบให้เต็มจำนวน

รับสมัครภายใน 19 ตุลาคม 60

รายละเอียดการเดินทาง
1..รถทัวร์สายกรุงเทพ-ทุ้งช้าง ปลายทางอำเภอปัว(ก่อนถึงอำเภอทุ่งช้าง)
2.เครื่องบิน ปลายทางท่าอากาศยานจังหวัดน่าน ต่อรถโดยสารประจำทางสายอำเภอปัว(ระยะทางประมาณ 50 กม)
หมายเหตุ อาสาสมัครท่านใดเดินทางด้วยเครื่องบิน เที่ยวบินกรุงเทพ-น่าน ให้จองตั๋วช่วงเช้า ขากลับเที่ยงบินน่าน-กรุงเทพ ให้จองตั๋วหลังบ่ายสามโมงเย็น เป็นต้นไปเนื่องจากต้องเผื่อเวลาเดินทางออกจากพื้นที่
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

โอนเงินผ่านบัญชี
1.1 บัญชีธนาคารออมสิน
ประเภทเผื่อเรียก สาขา เซ็นทรัลเชียงราย
– เลขที่บัญชี 020-182-117-984
ชื่อบัญชี กลุ่มอาสาชายขอบ
และส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์และไซค์เสื้อ มาที่ pond-18@hotmail.com
…………………………………………..

[สอบถามเพิ่มเติม]

คุณสมเด็ช โพธิแก้ว(ครูเดช)
ประธานกลุ่มอาสาชายขอบ ผู้ดูแลโครงการ
E-mail: dechpho1@hotmail.com
โทร : 094-6349825

คุณมารีนา ลือเรือง (ปอนด์)
ผู้ประสานงานโครงการ
E-mail:pond-18@hotmail.com
โทร : 092-2422859

Website: http://www.frontier-volunteer.com/
Facebook: https://web.facebook.com/frontiervolunteer

[สามารถเซ็นรับรองเอกสารเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับน้องๆกับนักเรียน นักศึกษาได้]

ค่าใช้จ่าย : 1,500บาท