ค่ายอาสาสร้างสุข (เนรมิตรงานวันแม่ บ้านพักคนชราศรีตรัง) จ.ตรัง
[ ในโครงการ ] อาสาสมัครช่วยงานการกุศล

วันศุกร์ที่ ๑๒ – วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ( ค่าย ๓ วัน ๒ คืน) [ ออกเดินทาง คืนวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ][วันศุกร์ที่ ๑๒ หยุดวันแม่แห่งชาติ ]

[ รับสมัครอาสา] จำนวน ๕๐ ท่าน         
[เดินทางโดย]     รถบัสปรับอากาศ   
จุดขึ้นรถ              ปตท สนามเป้า ห่าง BTS ๕๐๐ เมตร   และ ป้ายรถเมล์ บิ๊กซีพระราม ๒
หมายเหตุ             เปิดรับสมัครผู้ที่ต้องการมาออกโรงทานเลี้ยงคนชรา วันอาทิตย์ ๑๔ สิงหาคม (แต่ต้องขับรถมาเอง)

 


 [ เนื้องานกิจกรรม-ความตั้งใจ ]
๑. สร้างสุขให้ตนเองแบ่งปันความสุขให้คุณยายบ้านพักคนชรา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
๒. ประชุมงานและวางแผนกิจกรรมพร้อมซ้อมชุดการแสดงโชว์ (แบ่งงานในที่ประชุมว่าใครรับผิดชอบอะไร)
๓. นอนอาคารพักแรมในหอประชุมค่ายลูกเสือ ๒ คืน อาสาสมัครต้องเตรียมเครื่องนอนมาเอง
๔. ปฏิบัติตามกฏระเบียบค่าย งดสิ่งมึนเมา การพนัน และอบายมุขทุกชนิด
๕. กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก

[ สถานที่ทำกิจกรรมและนอนพัก ]
๑.ค่ายลูกเสือฯ สถานที่ลับ ขอสงวนที่ซ่อนตัวเตรียมงาน (สถานที่พักเป็นหอประชุมค่ายลูกเสือชั้น ๒ )
๒.สถานที่จัดงาน สถานสงเคาระห์คนชรา บ้านศรีตรัง

[สถานที่พาไปพักผ่อนหลังเสร็จงาน]
๑.น้ำตกกะช่อง (ศูนย์ศึกษาธรรชาติและสตัว์ป่าเขาช่อง)
๒.ถ้ำเลเขากอบ (ล่องเรือลอดถ้ำ) หนึ่งในความอัศจรรย์ที่ได้รับให้เป็น Unseen Thailand 
๓.สระมรต สระน้ำสีเขียวอมฟ้าใจกลางป่า เป็นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส สามารถลงเล่นน้ำได้
๔.ศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ จ.ตรัง

 • ต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทย
 • พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
 • สถานีรถไฟกันตรัง (สุดทางรถไฟสายอันดามัน)

 [ ค่าใช้จ่าย ]
สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๑,๖๐๐ บาท ( 1,600 บาท)
**สามารถแบ่งจ่ายเพื่อยืนยันตนได้ ๒ งวด**
ครั้งที่๑ ต้นเดือน ก.ค
ครั้งที่ ๒ ต้นเดือน ส.ค

แจกแจงค่าใช้จ่าย

 • เป็นค่า เช่าเหมารถบัสปรับอากาศ ๓ วัน
 • ค่าสถานที่พักค่ายลูกเสือ ๒ คืน
 • ค่าอาหาร+น้ำดื่ม ๓ มื้อ
 • ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่างๆ
 • ค่าเรือนำเข้าชม ถ้ำเลเขากอบ
 • สมทบสวัสดิการพิเศษ มาม่าและขนมประจำที่พัก

ค่า่ใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง
ค่าอาหารและน้ำดื่มบางมื้อ

*รายละเอียดการเตรียมตัว จะแจ้งให้ทราบหลังชำระค่ากิจกรรมเรียบร้อยแล้ว*
* นักเรียน นักศึกษา สามารถขอเซ็นชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาได้*

ใ บ ส มั ค ร อ ยู่ ด้ า น ล่ า ง สุ ด (ในช่องสีฟ้า)


 

[ กำหนดการ ]

คืนวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๒๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.ตรัง

วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๗.๓๐น. – ๐๘.๓๐ น. พักรับประทานอาหารเช้า ปั๊ม ปตท. (มื้อนี้รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. เดินทางถึงที่พัก ค่ายลูกเสือ จ.ตรัง อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว ให้เรียบร้อย

เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. กิจกรรมวันแรกพบ เริ่มต้นพูดคุยสร้างพื้นฐานความเข้าใจร่วมกัน ในค่ายอาสาสร้างสุขฯ
เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (สวัสดิการมื้อ ๑)
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น. กิจกรรมพักผ่อน กายและใจ เพื่อเปิดพื้นที่ให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย
เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. แบ่งกิจกรรมและ แบ่งงานการแสดงโชว์สร้างสุข
เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น .พามาผ่อนคลายเล่นน้ำตกกะช่อง และชื่นชมธรรมชาติ ที่ (ศูนย์ศึกษาธรรชาติและสตัว์ป่าเขาช่อง)
เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๓๐ น. อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว
เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๑๙.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น(สวัสดิการมื้อ ๒)

เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๒.๐๐ น.กิจกรรมสัมพันธ์ซ้อมการแสดงโชว์และนัดหมายกำหนดการ
เวลา ๒๒.๐๐ น. – ๐๕.๓๐ น. นอนหลับพักผ่อน

วันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๕.๓๐ น. – ๐๖.๐๐ น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๖.๓๐ น. กิจกรรมกายบริหารและกิจกรรมสัมพันธ์
เวลา ๐๖.๓๐ น.- ๐๗.๓๐ น. พักอาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว  และเตรียมตัวสำหรับ ทริปล่องเรือ เดินป่า เล่นสระน้ำมรกต
เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๐๘.๐๐ น. เดินทางมา รับประทานอาหารเช้า โจ๊กหมูย่าง ติ๋มซำ ร้านขึ้นชื่อในเมือง (มื้อนี้รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. ถ้ำเลเขากอบ ล่องเรือชมถ้ำ  ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร ถ้ำท้องพระโรง ถ้ำพระสวรรค์ ถ้ำตะพาบน้ำ ถ้ำเพชร ถ้ำพลอย และถ้ำแป้ง
เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ สระมรกต (สระน้ำสีเขียมอมฟ้าใจกลางป่า เขตรอยต่อ ตรัง กระบี่)
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๒.๔๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (แวะปั๊มหรือจุดพักรถรับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๑๒.๔๐ น. – ๑๔.๔๐ น. เล่นน้ำสระมรกต เดินศึกษาธรรมชาติชมตาน้ำผุด ต้นน้ำของสระมรกต
เวลา ๑๔.๔๐ – ๑๕.๕๐ น. เดินทาง มุ่งหน้าสู่ อำเภอกันตัง
เวลา ๑๕.๕๐ – ๑๘.๐๐ น.ศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ จ.ตรัง คือ ต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทย พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี และสถานีรถไฟกันตรง (สุดทางรถไฟสายอันดามัน)
เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๑๙.๓๐ น. พักรับประทานอาหารเย็น (รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น. อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
เวลา ๒๐.๓๐ น. – ๒๒.๐๐ น.ประชุม นัดหมาย ซ้อมใหญ่และสรุปการแสดงของแต่ละกลุ่ม
เวลา ๒๒.๐๐ น. – ๐๕.๓๐ น. นอนหลับพักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๖.๓๐ น.ตื่นอาบน้ำทำภารกิจส่วนตัวและเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย
เวลา ๐๖.๓๐ น.- ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า (สวัสดิการมื้อ ๓ )
เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๐๘.๓๐ น. ออกเดินทางไปยัง  สถานสงเคาระห์คนชรา บ้านศรีตรัง
เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๐.๓๐ น. จัดงานอาสาสร้างสุข (เนรมิตรงานวันแม่ บ้านพักคนชราศรีตรัง)
เวลา ๑๐.๓๐ น.- ๑๑.๐๐ น. ลาคุณตาคุณยายและทำความสะอาดสถานที่จัดกิจกรรมให้เรียบร้อย
เวลา ๑๑.๐๐ น – ๐๓.๐๐ น. เดินทางกลับ กทม. ระหว่างทางจะแวะพักทานอาหาร กลางวันตามความเหมาะสม

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)


ภาพกิจกรรม ค่ายอาสาสร้างสุข ที่เคยจัดในครั้งที่ผ่านมา 

รูปนี้เป็นภาพวางแผนการเตรียมงานของแต่ละกลุ่ม

ภาพซ้อมการแสดง ของกลุ่มต่างๆ

และงานตกแต่งสถานที่ก็มา

วัสดุเตรียมงานเป็นของทางกลุ่มจัดเตรียมมา และมีของอาสาสมัครที่นำมาเสริมด้วยเช่นกัน

ถุงขยะ ก็นำมาแสดงโชว์ได้นะ แค่มีไอเดีย ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ของแพง

ชุดสวยๆ ทางกลุ่ม มีให้ใส่ ไม่ต้องเตรียมมา มาแต่ตัวกับหัวใจ ก็เพียงพอ แต่ถ้าคุณมีชุดเด็ดๆโดนๆ ที่อยากนำเสนอ ก็เอามาโลดดด
(ปล.ล่าสุดทางกลุ่มได้ซื้อชุดผ้าซิ่น+สไบ เพื่อนำมาให้อาสาสมัครใส่ ในค่ายตรังที่จะถึงนี้)

ของขวัญจับฉลากที่อาสาสมัครเตรียมมา คนละ ๑ ชิ้น มอบให้คุณยาย บ้านพักคนชรา

ของขวัญน่ารัก มอบให้ครั้งหนึ่ง คิดถึงตลอดไป …. ก่อนนอนคืนนี้ คุณยายไม่เหงาอีกต่อไป รักนะค่ะ คุณยาย

ขอบคุณ อาหารของอาสาที่นำมาเปิดโรงทาน มอบให้คุณยายได้ทานกัน อร่อยมากๆ แถมอาสาสมัคร ก็ได้ทานด้วย ขอบคุณจริงๆ จากใจอาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

งานประกวดเทพีหมู่บ้านก็มา “หมู่บ้านโคกมะขามแบ๊ว” แค่ชื่อ ก็กินขาดแล้ว

รวมพลังอาสาสมัคร ไม่ว่าวัยรุ่น หรือ สูงวัย ก็มาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรอยยิ้มไปกับเราได้ เดินทางตามหัวใจ ยิ้มหัวเราะน้ำตาซึมกับมิตรภาพใหม่ๆ ไปกับเรา

ภาพสถานที่ไปพักผ่อน ยืมรูปมาจากอินเตอร์เน็ต

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]


https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl
กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/
ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม
…………………………………………………………….
[ สอบถามเพิ่มเติม ]  คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖ (โปรดอ่านรายละเอียดข้างบนให้ชัดเจน ก่อนโทรสอบถาม ขอบคุณครับ)

 กรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่นี่

https://docs.google.com/forms/d/154_G41a666hhR0hXvFhXesFDpbPQfuKz_4Axpfelivk/viewform?usp=send_form

หมายเหตุ

 • หากกดลิงก์สมัครไม่ได้ ให้ ส่งชื่อ-นามสกุล แจ้งว่า มารถบัส หรือ มาโรงทาน ระบุชื่อกิจกรรมที่สมัคร มาที่ arsa.aree@gmail.com 
 • หากไม่มีอีเมล์ หรือ อีเมล์ถูก บล็อค ให้ ส่งข้อความ inbox มาทาง Facebook Fanpage
 • หลังส่งข้อมูลการสมัครแล้ว ให้รออีเมล์ตอบกลับ ภายใน 1-2 วัน หากหลายวันแล้วยังไม่ได้รับการตอบกลับ ให้สอบถามได้ทางอีเมล์ หรือ เฟสบุ๊ค ทางโทรศัพท์อาจไม่สะดวกเช็คให้เพราะต้องใช้คอมฯเช็ค

ค่าใช้จ่าย : 1600