ค่ายอาสา “ซับน้ำตาน้อง”
[สืบเนื่องโครงการ] สร้างรั้วเสาหิน และรั้วต้นไม้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนห้วยแม่เปา ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย หลังประสบภัยพิบัติพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 59 ที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2559 (ค่าย 4 วัน 3 คืน)

[สถานที่]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนห้วยแม่เปา หมู่ที่5 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

[ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมในค่ายตลอด4 วัน 3 คืน] ท่านละ 2,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1.ค่าประสานงานในพื้นที่
2.ค่ายานพาหนะสำหรับเดินทางเข้าพื้นที่ ไป-กลับทางหลวง (รถโดยสารสองแถวมีหลังคา)
3.ค่ายานพาหนะสำหรับเดินทางเข้าพื้นที่ทำกิจกรรม (รถออฟโรด)
4.ค่าอาหารตลอดค่าย 4 วัน 3 คืน
5.ค่าอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กๆ และชาวบ้านในวันทำกิจกรรมลงแรง
6.ค่าไอศกรีม/ขนมสำหรับแจกเด็กๆ
7.ค่าตอบแทนวิทยากร

[ความตั้งใจ]

1.ออกเดินทางเรียนรู้โลกกว้าง และพัฒนาวุฒิภาวะของตนเอง
2.ศึกษาศิลปะวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสัมผัสวิถีชนเผ่า
3.ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และสร้างสนามเด็กเล่นแห่งการเรียนรู้เพื่อน้องๆ
4.ศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีการดำรงชีพในป่า
5.เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
6.ฝึกฝนและพัฒนาตนเองในค่ายอาสา

……………………………………………………………….

กำหนดการ

<วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559>


เวลา 08.00-09.00 น. – ทีมงานกลุ่มอาสาชายขอบ รอรับอาสาสมัครที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และสถานีขนส่งใหม่จังหวัดเชียงราย

เวลา 09.00-11.00 น. – ออกเดินทางจากท่าอากาศยานจังหวัดเชียงราย และสถานีขนส่งใหม่จังหวัดเชียงรายแวะจับจ่ายซื้อขนม ของฝากสำหรับเด็กๆ เดินทางมุ่งหน้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำฮาก ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

เวลา 11.00-12.00 น. – กิจกรรมปฐมนิเทศ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำฮาก ทักทายทำความรู้จัก แนะนำทีมงาน แนะนำหมู่บ้าน โรงเรียน และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีชนเผ่า ชี้แจงรายระเอียดกิจกรรมในแต่ละวัน แบ่งกลุ่ม จับคู่สำหรับเข้าที่พัก (ชายคู่ชาย/หญิงคู่หญิง)

เวลา 12.00-13.30 น. – รับประทานอาหารเที่ยง พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 13.30-14.00 น. – เดินทางเข้าพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนห้วยแม่เปา ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย (โดยทางรถยนต์)

เวลา 14.00-16.00 น. – เดินเท้าเข้าหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

เวลา 16.00-19.00 น. – เด็กๆรอรับพาอาสาสมัครเข้าที่พัก พร้อมรับเสบียงอาหาร ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวที่พัก (เก็บผัก,รดน้ำผัก,หั่นต้นกล้วยให้อาหารหมู อาหารไก่,ประกอบอาหารเย็น,ฯลฯ) รับประทานอาหารร่วมกับสมาชิกในครอบครัวที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 19.00-20.00 น. – กิจกรรมรู้จักชุมชน พบผู้นำชุมชน ทักทาย แนะนำตัว รู้จักประวัติหมู่บ้าน วัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างชุมชนกับอาสาสมัคร นัดหมายกิจกรรมในวันต่อไป

เวลา 20.00 น. – พักผ่อนตามอัธยาศัย

<วันที่ 12 สิงหาคม 2559>
กิจกรรลงแรง

เวลา 08.00-12.00 น. – เคารพธงชาติหน้าเสาธงพร้อมกับเด็ก ชาวบ้าน อธิบายลักษณะงาน แบ่งกลุ่ม ลงมือปฏิบัติงานทำสนามเด็กเล่นและล้อมรั้วไม้บริเวณรอบๆสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกิจกรรฐานเรียนรู้

เวลา 12.00-13.00 น. – รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 13.00-16.00 น. – กิจกรรมลงแรงทำสนามเด็กเล่นต่อในภาคบ่าย และลงแรงออฟโรดขนหินแม่น้ำร่วมกับชาวบ้าน เพื่อนำมาระบายสีใส่ในรั้วเสาหินร่วมกับเด็กๆ

เวลา 16.00-19.00 น. – พักผ่อนตามอัธยาศัย ประกอบอาหารทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวที่พัก (เก็บผัก,รดน้ำผัก,หั่นต้นกล้วยให้อาหารหมู อาหารไก่,ประกอบอาหารเย็น,ฯลฯ) รับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวที่พัก

เวลา 19.00-20.00 น. – กิจกรรมสันทนาการกับเด็กๆสรุปงาน เสวนาร่วมกับครูผู้นำ “การพัฒนาชุมชนบนวิถีชนเผ่าที่ยั่งยืน” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักถาม-ตอบข้อสงสัย จบกิจกรรมในค่ำคืนนี้ นัดหมายกิจกรรมในวันต่อไป

เวลา 20.00 น. – พักผ่อนตามอัธยาศัย

<วันที่ 13 สิงหาคม 2559>
กิจกรรมสำรวจธรรมชาติปลูกป่าต้นน้ำเรียนรู้วิถีชีวิตในป่า

เวลา 08.00-11.00 น. – ออกเดินทางจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่วนอุทยานน้ำตกตาดควันเดินทางด้วยรถยนต์กระบะระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร เดินเท้าต่อจนถึงบริเวณน้ำตกตาดควันระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ระหว่างทางเดินเรียนรู้วิถีชีวิตการดำรงชีพในป่าหาอาหารจากธรรมชาติโดยวิทยากรชนเผ่า เพื่อไปประกอบเป็นอาหารมื้อเที่ยง

เวลา 11.00-13.00 น. – พักประกอบอาหารกลางวันด้วยกระบอกไม้ไผ่ และรับประทานอาหารกลางวันเดินบนน้ำตกตาดควัน พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 13.00-15.00 น. – เดินทางกลับจากน้ำตกตาดควันลงมาทำกิจกรรมปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ พื้นที่ป่าชุมชนอ่างเก็บน้ำตาดควัน

เวลา 15.00-16.00 น. – เดินทางจากอ่างเก็บน้ำตาดควันมุ่งหน้ากลับหมู่บ้านห้วยน้ำฮาก

เวลา 16.00-19.00 น. – แยกย้ายเข้าที่พัก ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวที่พัก (เก็บผัก,รดน้ำผัก,หั่นต้นกล้วยให้อาหารหมูอาหารไก่,ประกอบอาหารเย็น,ฯลฯ) รับประทานอาหารร่วมกัน ซักซ้อมการแสดง พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 19.00-21.00 น. – กิจกรรมการแสดงของเหล่าอาสาสมัคร และการแสดงวิถีชนเผ่าของชาวบ้าน กิจกรรมจุดเทียนผุกข้อมือ มอบของที่ระลึก ตัวแทนชุมชน และตัวแทนอาสาสมัครกล่าวขอบคุณ นัดหมายกิจกรรมในวันต่อไป จบกิจกรรมในค่ำคืนนี้

<วันที่ 14 สิงหาคม 2559>

เวลา 08.00-10.00 น. – ผู้นำชุมชน คณะครู คณะอาสาสมัคร และชาวบ้านพร้อมกันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตัวแทนชุมชนกล่าวขอบคุณ มอบของบริจาค ถ่ายรูปร่วมกัน ร่ำลาชาวบ้าน เด็กๆ เดินทางออกจากหมู่บ้าน มุ่งหน้าสู่วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย

เวลา 10.00-12.30 น. – รับประทานอาหารกลางวันที่วัดร่องขุ่น (ดูแลตัวเอง)

เวลา 12.30-13.00 น. – เดินทางถึงพิพิธภัณฑ์บ้านดำ อ.ถวัลย์ ดัชนีย์

เวลา 13.00-14.00 น. – ชมพิพิธภัณฑ์บ้านดำ อ.ถวัลย์ ดัชนีย์

เวลา 14.00-14.30 น. –ส่งคณะอาสาถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย และ สถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย คณะอาสาสมัครเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และความเหมาะสม
……………………………………………………………….

[สิ่งที่ต้องเตรียม]
1. เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว (สำหรับ 3 คืน 4 วัน)
2. เสื้อกันหนาวผืนบาง (กลางคืนอาจมีอากาศหนาวเย็นยอดดอยอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 21 องศา)
3. ชุดลุยงานกิจกรรมลงแรง (เสื้อแขนยาวกันแดด,หมวก,ถุงมือ)
4. ไฟฉาย
5. ยารักษาโรค(กรณีมีโรคประจำตัว)
6. รองเท้าสำหรับเดินป่า
7. ครีมกันแดด
8. ยาทากันยุง
9. เสื้อกันฝน
………………………………………………………………

[กฎระเบียบ/ข้อห้ามในการจัดกิจกรรม]
1. ห้ามอาสาสมัครพกพาหรือนำพาสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมาย
2. ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงที่ทำกิจกรรม
3. ผู้ที่สูบบุหรี่ ให้สูบบุหรี่ในที่ๆเหมาะสม
4. ห้ามพูดจาหยาบคายในที่สาธารณะ
5. กรณีคู่รักวางตัวให้เหมาะสมขณะทำกิจกรรมในค่าย
6. การออกจากพื้นที่ทำค่ายทุกกรณีให้ขออนุญาตทีมงาน หรือผู้ดูแลกิจกรรมทุกครั้ง
7. ทุกข้อสงสัยอย่าตัดสินใจเอง กรุณาสอบถามทีมงาน

[สอบถามเพิ่มเติม]

คุณสมเด็ช โพธิแก้ว(ครูเดช)
https://web.facebook.com/somdech.photikaew
ประธานกลุ่มอาสาชายขอบ ผู้ดูแลโครงการ และประสานงานกิจกรรม
E-mail: pond-18@hotmail.com
โทร : 093-767-0216

หรือ

คุณรัชนิดา เมืองพิล(มะเหมี่ยว)
ผู้ช่วยโครงการ และประสานงาน
https://web.facebook.com/snowsqueen
E-mail: cloudbread31@gmail.com
โทร : 097-079-8503

***หรือสามารถติดต่อสอบถามผ่านหน้าเพจกิจกรรมก็ได้เช่นกัน***

 
[สมัครเข้าร่วมกิจกรรม]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวน พร้อมแล้ว คลิกที่ลิ้งค์ เลยค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/1JrJsL1g7kLHaqPfuawC3o-FHOu6W32fX8wU3jPr1AA0/viewform#responses

{กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจนและครบถ้วน}
**แล้วรอการติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน**

[สามารถขอรับใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีได้ และสามารถเซ็นรับรองเอกสารเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับน้องๆกับนักเรียน นักศึกษาได้]

ค่าใช้จ่าย : 2000