โครงการ จิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด

วันเสาร์ที่ ๒๓ – วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  (ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๒๒ ม.ค. เวลา ๒๐.๓๐ น.)

ณ สวนโมกขพลาราม สุราษฎร์ธานี  และ เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย  เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ  

[ ความตั้งใจ ]

๑.ต้องการเผยแผ่ การปฎิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาด

๒.ต้องการอาสาสมัครเป็นทีมงานผู้ช่วยสอนถักไม้ กวาดในกิจกรรมการกุศล ต่างๆเช่น การถวายความรู้แด่พระสงฆ์ การสอนเด็กนักเรียนและนักศึกษาอีกทั้งประชาชนคนทั่วไป

๓.ฝึกปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อสืบทอดกิจปฎิบัติ ของพุทธศาสนิกชนที่ดีงาม ให้คงอยู่

๔.ไม้กวาดที่อาสาสมัครถักเสร็จนั้น มอบถวายให้แก่วัด เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์สืบต่อไป

……………………………………………………………………………..

 

เนื้องานกิจกรรม-ข้อแนะนำก่อนสมัคร

๑. เดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศ

๒. อาหารทุกมื้อต้องรับผิดชอบตัวเอง

๓. มีการอบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว

๔. พักในสถานปฏิบัติธรรม สำรวมและรักษาความสงบ

๕. ชมโรงมหรสพทางวิญญาณ (สวนโมกขไชยา)

๖.แช่บ่อน้ำพุร้อน หน้าสวนโมกขนานาชาติ

๗. ล่องเรือเที่ยวชมเขื่อนเชี่ยวหลาน

๘. ให้ความร่วมมือในทุกๆกิจกรรม

๙.งดสุรา เครื่องดื่มมึนเมาและอบายมุขทุกชนิด

** มีใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมให้ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ** 

ถักไม้กวาดเขื่อนเชี่ยวหลาน

* ภาพโดยทางกลุ่มอาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม ที่เคยจัดกิจกรรม ในครั้งที่ผ่านมา

……………………………………………………………………………..

* ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม ๑,๒๐๐ บาท *

     “ชี้แจงค่าใช้จ่าย”

๑. ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ

๒. สมทบทุน ค่าที่พัก ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์

๓. สมทบทุน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรมถักไม้กวาด

๔. ค่าล่องเรือชมเขื่อเชียวหลาน (กุ้ยหลินเมืองไทย )

๕.ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท

……………………………………………………………………………..

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]

 https://docs.google.com/forms/d/1LfUmSJHjaDVJaH0FAoCsyUzzr_uqyDXxvmYpguHbKyE/viewform?usp=send_form

หมายเหตุ  อาสาสมัครที่กดลิงก์สมัครไม่ได้ ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ชื่อกิจกรรม ส่งข้อมูลสมัครมาที่ arsa.aree@gmail.com

……………………………………………………………………………..

อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงามไม้กวาดที่ถักโดยอาสาสมัคร

 

 กำหนดการกิจกรรม

คืนวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา ๒๐.๓๐ น. – ๐๗.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี

 

วันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๗.๓๐น. – ๐๘.๓๐ น. พักรับประทานอาหารเช้า หน้าสวนโมกขฯ (มื้อนี้รับผิดชอบตัวเอง)

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. จัดสัมภาระเข้าที่พักโรงนอน แยก หญิง-ชาย พร้อมทั้งอาบน้ำทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. กิจกรรมวันแรกพบ เริ่มต้นพูดคุยสร้างพื้นฐานความเข้าใจร่วมกัน ในกิจกรรมถักไม้กวาดถวายวัด

เวลา ๑๐.๒๐ น. – ๑๒.๐๐ น. อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว ขั้นต้น รอบเช้า

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน จะมีร้านค้าหน้าสวนโมกข (รับผิดชอบตัวเอง)

เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๓.๓๐ ผ่อนพักตระหนักรู้ด้วยการนั่งสมาธิภาวนา

เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น . อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว ฝึกปฏิบัติจนเสร็จบริบูรณ์

เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น . ร่วมใจถวายสังฆทานและไม้กวาดทางมะพร้าว (อาสาสมัครสามารถนำสังฆทานมาถวายร่วมด้วย)

เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น. เดินเท้าไป แช่บ่อน้ำพุร้อนหน้าสวนโมกข์นานาชาติ

๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ทานข้าวเย็น และอาบน้ำเตรียมตัว ให้เรียบร้อย

เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมตื่นรู้อยู่กับตัวเอง

เวลา ๒๐.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน

เวลา ๒๑.๐๐ น. – ๐๔.๓๐ น. นอนหลับพักผ่อน

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เวลา ๐๔.๓๐ น. – ๐๕.๐๐ น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย

เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๖.๓๐ น. ทำวัตรเช้า

เวลา ๐๖.๓๐ น.- ๐๘.๐๐ น. อาบน้ำเก็บสัมภาระและทำความสะอาดที่พัก

เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น.. พักรับประทานอาหารเช้า  และเตรียม ข้าวกล่องไว้กินบนเรือในมื้อกลางวันด้วย (อาหารต้องให้ทางร้านเตรียมใส่ถุง หรือไม่อาสาต้องเตรียมกล่องข้าวมาใส่ เพราะ กล่องโฟมนำเข้าพื้นที่ไม่ได้)

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย)

เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๓.๓๐ น. ล่องเรือชมเขื่อนเชี่ยวหลาน กุ๊ยหลินเมืองไทย ทานอาหารกลางวันและพักเล่นน้ำท่ามกลางธรรมชาติ

เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ล่องเรือกลับท่าเรือและเปลี่ยนเสื้อผ้าทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย

เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๐๒.๐๐ น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

 

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

……………………………………………………………………………..

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

http://www.arsa-dd.com/ 

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม 

https://www.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม 

(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)

https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้ 

http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

……………………………………………………………………………..

[ สอบถามเพิ่มเติม ] 

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี

https://www.facebook.com/Mr.areee

ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม

e-mail : arsa_dd@hotmail.com

โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖  (ช่วงไหนที่ผมออกต่างจังหวัด อาจจะโทรไม่ติดนะครับ)

ค่าใช้จ่าย : 1,200