วันเสาร์ที่ ๑๘ – วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๑๗ มิ.ย. เวลา ๒๐.๐๐ น.)
ณ วัดคีรีวง หมู่บ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช

รับอาสาสมัคร จำนวน ๕๐ ท่าน
ดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ

…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*

ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม ๑,๓๐๐ บาท
สามารถแบ่งจ่ายมัดจำตน ๖๕๐ ๒ งวด

ชี้แจงค่าใช้จ่าย
๑. ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ
๒.สวัดิการอาหาร ๑ มื้อ 
๒. สมทบทุน ค่าที่พัก ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์
๓. สมทบทุน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรมถักไม้กวาด
๔. ค่าล่องเรือชมโลมาสีชมพู ที่ อ.ขนอม
๖.ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท

…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*

[ ความตั้งใจ ]
๑.ต้องการเผยแผ่การปฎิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาด
๒.ต้องการอาสาสมัครเป็นทีมงานผู้ช่วยสอนถักไม้กวาดในกิจกรรมการกุศล ต่างๆเช่น การถวายความรู้แด่พระสงฆ์ การสอนเด็กนักเรียนและนักศึกษาอีกทั้งประชาชนคนทั่วไป
๓.ฝึกปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อสืบทอดกิจปฎิบัติ ของพุทธศาสนิกชนที่ดีงาม ให้คงอยู่
๔.ไม้กวาดที่ถักเสร็จนั้น มอบถวายให้แก่วัด เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์สืบต่อไป

 

เนื้องานกิจกรรม-ข้อแนะนำก่อนสมัคร
๑. เดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศ
๒. มีสวัดิการอาหารให้ ๑ มื้อที่เหลือรับผิดชอบตัวเอง
๓. มีการอบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว
๔. กางเต็นท์นอนในศาลาวัด ถ้าไม่มีเต็นท์ทีมงานจะเตรียมให้
๕. พาไปล่องเรือชมโลมาชมพู ดูหินพับผ้า ขึ้นเกาะนุ้ย ไหว้หลวงปู่ทวด ชิมบ่อน้ำจืดกลางทะเล
๖.สูดอากาศบริสุทธิ์ บ้านคีรีวง (อากาศดีที่สุดในประเทศไทย)
๗.ไหว้พระธาตุนคร
๘. ไม่ออกนอกค่ายตอนกลางคืน
๙.งดสุรา เครื่องดื่มมึนเมาและอบายมุขทุกชนิด
๑๐.ให้ความร่วมมือในทุกๆกิจกรรม

** มีใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมให้ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ขอได้ในวันกิจกรรม**

…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*กำหนดการกิจกรรม

คืนวันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๒๐.๐๐ น. – ๐๗.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.นครศรีธรรมราช (อาสาที่ขึ้นรถ ป้ายรถเมล์หน้าบิ๊กซีพระราม ๒ รถจะไปถึงเวลา ๒๐.๔๐ )

วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๖.๐๐น. – ๐๗.๐๐ น. ล้างหน้าแปรงฟัน พักรับประทานอาหารเช้า ปั๊มปตท (มื้อนี้รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น. แวะไหว้พระธาตุนคร ณ วัดมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. เดินทาง มุ่งหน้าสู่ วัดคีรีวง (บ้านคีรีวง อากาศดีที่สุดในประเทศไทย )
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.กิจกรรมวันแรกพบ เริ่มต้นพูดคุยสร้างพื้นฐานความเข้าใจร่วมกัน ในกิจกรรมถักไม้กวาดถวายวัด
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว ขั้นต้น รอบเช้า
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ก๋วยจั๊บนางงาม (สวัสดิการ ๑ มื้อ)
เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๓.๓๐ ผ่อนพักตระหนักรู้ด้วยการนั่งสมาธิและนอนภาวนา
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น . อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว ฝึกปฏิบัติจนเสร็จบริบูรณ์
เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น . ร่วมใจถวายสังฆทานและไม้กวาดทางมะพร้าว
เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๙.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย สามารถเล่นน้ำในลำธาร เช่าจักรยานปั่นชมหมู่บ้าน ถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆ และ รับประทานอาหารเย็นให้เรียบร้อย (รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน
เวลา ๒๑.๐๐ น. – ๐๔.๓๐ น. นอนหลับพักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๔.๓๐ น. – ๐๖.๐๐ น. ตื่นนอน อาบน้ำเก็บสัมภาระและทำความสะอาดที่พัก
เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๗.๓๐ น. เดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ และรับประทานอาหารเช้า (รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๐๙.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ อ.ขนอม ท่าเรือแหลมประทับ
เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. ล่องเรือชมโลมาชมพู ดูหินพับผ้า ขึ้นเกาะนุ้ย ไหว้หลวงปู่ทวด ชิมบ่อน้ำจืดกลางทะเล
เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ขึ้นฝั่งและพักรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อนี้รับผิดชอบตัวเอง )
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๐๐.๓๐ น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*

ใ บ ส มั ค ร อ ยู่ ด้ า น ล่ า ง สุ ด ข อ ง ห น้ า 

อบรมสอนถักไม้กวาด เพื่อถวายวัด และมอบให้สาธารณะประโยชน์สืบต่อไป
(ภาพกิจกรรมอบรมถักไม้กวาด ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ)

 

คีรีวง หมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าอากาศดีที่สุดในประเทศไทย

ทริปเที่ยวนครศรีธรรมราช: คีรีวง 2วัน 1 คืน หมู่บ้านสโลว์ไลฟ์กลางขุนเขาในดินแดนคนพูดเร็ว นครศรีธรรมราช,ลานสกา,คีรีวง,หมู่บ้านคีรีวง

ทริปเที่ยวนครศรีธรรมราช: คีรีวง 2วัน 1 คืน หมู่บ้านสโลว์ไลฟ์กลางขุนเขาในดินแดนคนพูดเร็ว นครศรีธรรมราช,ลานสกา,คีรีวง,หมู่บ้านคีรีวง

วัดคีรีวง สถานที่อบรมถักไม้กวาด

ก๋วยจั๊บนางงาม ณ.บ้านคีรีวง (สวัสดิการอาหาร 1 มื้อ)

ชมหินพับผ้า

 

ขึ้นเกาะนุ้ย ไหว้หลวงปู่ทวด ชิมบ่อน้ำจืดกลางทะเล

ชมโลมาสีชมพู

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.arsa-dd.com/


https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖  (หากติดต่อไม่ได้ ให้สอบถามมาทางข้อความอีเมล์ หรือ เฟสบุ๊ค)

 

 

กรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่นี่

https://docs.google.com/forms/d/1r0ZRU0oGSqP2fKcf8bysGoHW_luRLRkBqonQYa-zfOs/viewform

หมายเหตุ

  • หากกดลิงก์สมัครไม่ได้ ให้ส่งชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน  ระบุชื่อกิจกรรมที่สมัคร มาที่ arsa.aree@gmail.com 
  • หากไม่มีอีเมล์ หรือ อีเมล์ถูก บล็อค ให้ ส่งข้อความ inbox มาทาง Facebook Fanpage
  • หลังส่งข้อมูลการสมัครแล้ว ให้รออีเมล์ตอบกลับ ภายใน 1-2 วัน วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์ อาจจะตอบช้าหรือไม่ได้ตอบกลับ ต้องขออภัย

ค่าใช้จ่าย : 1300