[สถานที่]
ณ ลำน้ำเกาะ บ้านน้ำเกาะ หมู่ 5 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน

 

[ความตั้งใจ]

1.ออกเดินทางเรียนรู้โลกกว้าง และพัฒนาวุฒิภาวะของตนเอง
2.เรียนรู้วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชุมชน
3.สร้างฝายมีชีวิตเพื่อเป็นแหล่งน้ำให้กับชุมชน
4.เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
5.ฝึกฝนและพัฒนาตนเองในค่ายอาสา

………………………………………………………………………………………………………………….

[กำหนดการ]

<วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560>

<เวลา 07.00 น. – 09.00 น.> – ทีมงานอาสาชายขอบ รอรับอาสาสมัคร ณ จุดจอดรถทัวร์อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
<เวลา 09.00 น. – 13.00 น.> – อาสาสมัครออกเดินทางจาก อำเภอท่าวังผา จ.น่าน มุ่งหน้าสู่บ้านน้ำเกาะ อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย
<เวลา 13.00 น. – 15.00 น.> – กิจกรรมปฐมนิเทศ รู้เขารู้เรากิจกรรมรู้จักกันวางความเป็นฉันเป็นเธอ รู้จักฝายมีชีวิต , เรียนรู้วัฒนธรรม, ฝึกหัดครูฝาย
<เวลา 15.00 น. – 19.00 น.> – ประกอบอาหาร รับประทานพร้อมกับครอบครัวที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
<เวลา 19.00 น. – 20.00 น.> – กิจกรรมพบผู้นำ , เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน , วิถีชีวิตชนเผาเมี่ยน ชี้แจงกิจกรรม แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

<วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560>

<เวลา 08.00 น. – 08.30 น.> – อาสาสมัครพบกันที่จุดนัดพบเดินทางเข้าสู่พื้นที่ทำฝายมีชีวิต ณ ลำน้ำเกาะ
<เวลา 08.30 น. – 12.00 น.> – กิจกรรมลงแรงกิจกรรมทำฝ่ายมีชีวิตภาคเช้าร่วมกับชุมชน , พี่ๆทหารและเด็กๆ
<เวลา 12.00 น. – 13.00 น.> – พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันระหว่างอาสาสมัครและชาวบ้านพี่ๆทหาร และเด็กๆพักผ่อนทางอัธยาศัย
<เวลา 13.00 น. – 16.30 น.> – กิจกรรมลงแรงทำฝายมีชีวิตภาคบ่าย
<เวลา 16.30 น. – 19.00 น.> – อาสาสมัครเดินทางกลับที่พัก ทำธุระส่วนตัว ประกอบอาหารและรับประทานอาหารร่วมกับบ้านที่พักอาศัย พักผ่อนตามอัธยาศัย
<เวลา 19.00 น. – 20.00 น.> – ถอดบทเรียน กิจกรรมที่ผ่านมา ชี้แจงกิจกรรมในวันถัดไป แยกย้ายเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

<วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560>

<เวลา 08.00 น. – 08.30 น.> – อาสาสมัครพบกันที่จุดนัดพบ เดินทางเข้าสู่พื้นที่ทำฝายมีชีวิต ณ ลำน้ำเกาะ
<เวลา 08.30 น. – 12.00 น.> – กิจกรรมลงแรงกิจกรรมทำฝ่ายมีชีวิตภาคเช้าร่วมกับชุมชน , พี่ๆทหารและเด็กๆ
<เวลา 12.00 น. – 13.00 น.> – พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันระหว่างอาสาสมัครและชาวบ้านพี่ๆทหาร และเด็กๆพักผ่อนทางอัธยาศัย
<เวลา 13.00 น. – 16.30 น.> – กิจกรรมลงแรงทำฝายมีชีวิตภาคบ่าย
<เวลา 16.30 น. – 19.00 น.> – อาสาสมัครเดินทางกลับที่พัก ทำธุระส่วนตัว ประกอบอาหารและรับประทานอาหารร่วมกับบ้านที่พักอาศัย พักผ่อนตามอัธยาศัย
<เวลา 19.00 น. – 20.00 น.> – กิจกรรม การแสดง แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชุมชนและเหล่าอาสาสมัคร กิจกรรมเปิดใจอาสา สรุปกิจกรรม แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย

<วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560>

<เวลา 08.00 น. – 08.30 น.> – อาสาสมัครพบกันที่จุดนัดพบ เดินทางสู่น้ำตกเกาะสวรรค์
<เวลา 08.30 น. – 11.30 น.> – กิจกรรมเที่ยวชมน้ำตกเกาะสวรรค์
<เวลา 11.30 น. – 13.00 น.> – พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ น้ำตกเกาะสวรรค์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
<เวลา 13.00 น. – 14.00 น.> – อาสาสมัครเดินทางกลับหมู่บ้านเตรียมตัวเดินทางกลับ มอบของบริจาค ถ่ายรูปร่วมกันกับชาวบ้าน พี่ๆทหาร และ เด็กๆ
<เวลา 14.00 น. – 15.00 น.> – อาสาสมัครเดินทางจากบ้านน้ำเกาะ มุ่งหน้าสู่สถานีขนส่งบ้านอำเภอท่าวังผา เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และสถานการณ์

………………………………………………………………………………………………………………….

[สิ่งที่ต้องเตรียมในการเข้าค่ายอาสา]

1. เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว (สำหรับ 4วัน3คืน)
2. เสื้อคลุม (กลางคืนมีอากาศเย็น )
3. ชุดลุยงานกิจกรรมลงแรง (เสื้อแขนยาว,หมวก,ถุงมือ)
4. ไฟฉาย
5. ยารักษาโรค(กรณีมีโรคประจำตัว)
6. รองเท้าแตะ
7. ครีมกันแดด
8. ยาทากันยุง

………………………………………………………………………………………………………………….

[กฎระเบียบ/ข้อห้ามในการจัดกิจกรรมค่ายอาสา]

1.ห้ามอาสาสมัครพกพาหรือนำพาสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมาย
2.ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงที่ทำกิจกรรม
3.ผู้ที่สูบบุหรี่ ให้สูบบุหรี่ในที่ๆเหมาะสม
4.ห้ามพูดจาหยาบคายในที่สาธารณะ
5.กรณีคู่รักวางตัวให้เหมาะสมขณะทำกิจกรรมในค่าย
6.การออกจากพื้นที่ทำค่ายทุกกรณีให้ขออนุญาตทีมงาน หรือผู้ดูแลกิจกรรมทุกครั้ง
7.ทุกข้อสงสัยอย่าตัดสินใจเอง กรุณาสอบถามทีมงาน

…………………………………………………………………………………………………………………..
<ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา>

โอนเงินผ่านบัญชี
1.1 บัญชีธนาคารออมสิน
ประเภทเผื่อเรียก สาขา เซ็นทรัลเชียงราย
– เลขที่บัญชี 020-182-117-984
ชื่อบัญชี กลุ่มอาสาชายขอบ

และส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์มาที่ cloudbread31@gmail.com

หมายเหตุ:
·หากได้รับการตอบรับสามารถโอนได้เลยค่ะ
·การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
·หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทางทีมงานจะคืน เงินสมทบให้เต็มจำนวน

………………………………………………………………………………………………………………..

[สอบถามเพิ่มเติม]

คุณสมเด็ช โพธิแก้ว(ครูเดช)
ประธานกลุ่มอาสาชายขอบ ผู้ดูแลโครงการ
E-mail: dechpho1@hotmail.com
โทร : 094-634-9825

Website: http://www.frontier-volunteer.com/
Facebook: https://www.facebook.com/frontiervolunteer
เพจกิจกรรม: https://www.facebook.com/events/261430427638516/

[สามารถเซ็นรับรองเอกสารเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับน้องๆกับนักเรียน นักศึกษาได้]

***ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีอาสาสมัครเข้ามาเต็มจำนวนแล้ว***

ค่าใช้จ่าย : 1500