ค่ายอาสา “ลัดน่านฟ้ามาหาน้อง”

[สถานที่]
โรงเรียนบ้านสะปัน
บ้านสะปัน หมู่ที่ 1 ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

[ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตลอด 3 วัน 2 คืน] ท่านละ 1,800 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

– ค่าประสานงานในพื้นที่
– ค่ายานพาหนะสำหรับเดินทางเข้าพื้นที่ ไป-กลับ
– ค่าอาหารตลอดค่าย 3 คืน 2 วัน
– ค่าอาหารกลางวันเลี้ยงเด็ก
– ค่าตอบแทนวิทยากร
– ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม (ทาสีสนาม BBL)
– อื่น ฯลฯ

[ความตั้งใจ]

1.ออกเดินทางเรียนรู้โลกกว้าง และพัฒนาวุฒิภาวะของตนเอง
2.เรียนรู้วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีชนเผ่า
3.เรียนรู้การจัดทำสนาม BBL
4.เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
5.ฝึกฝนและพัฒนาตนเองในค่ายอาสา

………………………………………………………………………………………………………………….

[กำหนดการ]

<วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560>

<เวลา 08.00-09.00 น.> – ทีมงานกลุ่มอาสาชายขอบ รอรับอาสาสมัครที่สถานีขนส่งอ.ปัว จ.น่าน
<เวลา 09.00-13.00 น.> – ออกเดินทางจากอ.ปัว จ.น่าน เดินทางมุ่งหน้าสู่อ.บ่อเกลือ พักรับประทานอาหารกลางวันบนยอดดอยภูคา กิจกรรมปฐมนิเทศ ณ ลานเอนกประสงค์อุทยานแห่งชาติดอยภูคา กิจกรรมทักทายทำความรู้จัก แนะนำทีมงาน แนะนำหมู่บ้าน เรียนรู้
และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีชนเผ่า ชี้แจงรายระเอียดกิจกรรมในแต่ละวัน แบ่งกลุ่ม จับคู่สำหรับเข้าที่พักบ้านชาวบ้านหลังละ
2 คน (ชายคู่ชาย/หญิงคู่หญิง) พักผ่อนตามอัธยาศัย แวะจับจ่ายข้าวของ ขนม สำหรับฝากเด็กๆ ตลาดสดอ.บ่อเกลือ
<เวลา 13.00-15.00 น.> – ออกเดินทางจากอุทยานแห่งชาติดอยภูคามุ่งหน้าสู่บ้านสะปัน หมู่ที่ 1 ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
<เวลา 15.00-18.00 น.> – ชาวบ้าน และเด็กๆ รอรับพาอาสาสมัครเข้าที่พัก พร้อมรับเสบียงอาหาร ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวที่พัก (เก็บผัก,รดน้ำผัก,หั่นต้นกล้วยให้อาหารหมู อาหารไก่,ประกอบอาหารเย็น,ฯลฯ) รับประทานอาหารกับครอบครัวที่พัก
<เวลา 18.00-20.00 น.> – กิจกรรมรู้จักชุมชน พบผู้นำชุมชน ทักทาย แนะนำตัว รู้จักประวัติหมู่บ้าน วัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างชุมชนกับอาสาสมัคร นัดหมายกิจกรรมในวันต่อไป
<เวลา 20.00 น.> – พักผ่อนตามอัธยาศัย

<วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560>
กิจกรรมลงแรง

<เวลา 08.00-12.00 น.> – เข้าแถวเคารพหน้าเสาธงพร้อมกับเด็กๆ อธิบายลักษณะงาน แบ่งกลุ่ม ลงมือปฏิบัติงานซ่อมพื้นลานอเนกประสงค์ จัดทำสนาม BBL ร่วมกับชุมชนและเด็กนักเรียน
<เวลา 12.00-13.00 น.> – รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย
<เวลา 13.00-15.00 น.> – ลงมือปฏิบัติงานซ่อมพื้นลานอเนกประสงค์ จัดทำสนาม BBL ร่วมกับชุมชนและเด็กนักเรียนในภาคบ่าย
<เวลา 15.00-16.00 น.> – เสร็จสิ้นกิจกรรมทำความสะอาด เก็บเครื่องมือ เด็กๆ พาอาสาสมัครกลับที่พัก
<เวลา 16.00-19.00 น.> – เดินทางกลับที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย ประกอบอาหารทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวที่พัก (เก็บผัก,รดน้ำผัก,หั่นต้นกล้วยให้อาหารหมู อาหารไก่,ประกอบอาหารเย็น,ฯลฯ) รับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวที่พัก
<เวลา 19.00-21.00 น.>- กิจกรรมการแสดงของเหล่าอาสาสมัคร และการแสดงวิถีชนเผ่าของชาวบ้าน กิจกรรมจุดเทียนผูกข้อมือ มอบของที่ระลึก ตัวแทนชุมชน และตัวแทนอาสาสมัครกล่าวขอบคุณ นัดหมายกิจกรรมในวันต่อไป จบกิจกรรมในค่ำคืนนี้
<เวลา 21.00 น.> – พักผ่อนตามอัธยาศัย

<วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560>

<เวลา 08.00-09.00 น.> – คณะครู ผู้นำชุมชน คณะอาสาสมัคร และชาวบ้าน ถ่ายรูปร่วมกัน มอบของบริจาค ร่ำลาชาวบ้าน เด็กๆ เตรียมตัวเดินทางออกจากหมู่บ้าน มุ่งหน้าสู่อ.ปัว จ.น่าน
<เวลา 09.00-12.00 น.> – เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติดอยภูคา
<เวลา 12.00-13.00 น.> – รับประทานอาหารเที่ยง พักผ่อนตามอัธยาศัย (อาสาสมัครดูแลตัวเอง)
<เวลา 13.00-14.00 น.> – เดินทางออกจากอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ถึงสถานีขนส่งอ.ปัว คณะอาสาสมัครเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และสถานการณ์

………………………………………………………………………………………………………………….

[สิ่งที่ต้องเตรียมในการเข้าค่ายอาสา]

1. เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว (สำหรับ 2คืน3วัน)
2. เสื้อกันหนาว
3. ชุดลุยงานกิจกรรมลงแรง (เสื้อแขนยาว,หมวก,ถุงมือ)
4. ไฟฉาย
5. ยารักษาโรค(กรณีมีโรคประจำตัว)
6. รองเท้าแตะ
7. ครีมกันแดด
8. ยาทากันยุง (ช่วงฤดูหนาวไม่มียุง)

………………………………………………………………………………………………………………….

[กฎระเบียบ/ข้อห้ามในการจัดกิจกรรมค่ายอาสา]

1.ห้ามอาสาสมัครพกพาหรือนำพาสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมาย
2.ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงที่ทำกิจกรรม
3.ผู้ที่สูบบุหรี่ ให้สูบบุหรี่ในที่ๆเหมาะสม
4.ห้ามพูดจาหยาบคายในที่สาธารณะ
5.กรณีคู่รักวางตัวให้เหมาะสมขณะทำกิจกรรมในค่าย
6.การออกจากพื้นที่ทำค่ายทุกกรณีให้ขออนุญาตทีมงาน หรือผู้ดูแลกิจกรรมทุกครั้ง
7.ทุกข้อสงสัยอย่าตัดสินใจเอง กรุณาสอบถามทีมงาน

…………………………………………………………………………………………………………………..
<ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา>

โอนเงินผ่านบัญชี
1.1 บัญชีธนาคารออมสิน
ประเภทเผื่อเรียก สาขา เซ็นทรัลเชียงราย
– เลขที่บัญชี 020-182-117-984
ชื่อบัญชี กลุ่มอาสาชายขอบ

และส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์มาที่ cloudbread31@gmail.com

หมายเหตุ:
·หากได้รับการตอบรับสามารถโอนได้เลยค่ะ
·การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
·หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทางทีมงานจะคืน เงินสมทบให้เต็มจำนวน

………………………………………………………………………………………………………………..

[สอบถามเพิ่มเติม]

คุณสมเด็ช โพธิแก้ว(ครูเดช)
ประธานกลุ่มอาสาชายขอบ ผู้ดูแลโครงการ
E-mail: dechpho1@hotmail.com
โทร : 094-634-9825

Website: http://www.frontier-volunteer.com/
Facebook: https://www.facebook.com/frontiervolunteer
เพจกิจกรรม: https://web.facebook.com/events/1215377495206444/

[สามารถขอรับใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีได้ และสามารถเซ็นรับรองเอกสารเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับน้องๆกับนักเรียน นักศึกษาได้]

กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนกรอกใบสมัครตามลิงค์ด้านล่างนี้

ใบสมัครค่ายอาสา "ลัดฟ้ามาหาน้อง"

ค่าใช้จ่าย : 1800