ค่ายระยะสั้น (4 วัน) ณ ฮ่องกง!!!
ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าค่าย!!!

 

ค่าย “Ma On Shan – Living in a Mining Village” ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2560
รายละเอียดค่าย
https://drive.google.com/open?id=0B9DFDzERMSvsRjZhb2lJTUd4M28

 

เปิดรับอาสาสมัครไทยเพียง 5 ท่านเท่านั้นค่ะ! (อายุ 18 ปีขึ้นไป)

 

ค่าใช้จ่าย
1. ค่าบำรุงสมาคมฯ จำนวน 1,500 บาท
2. ค่าเดินทาง ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ประกันการเดินทาง (อาสาสมัครรับผิดชอบด้วยตนเอง)
3. ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าค่าย เพื่อเป็นค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าบำรุงองค์กรผู้จัด (ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนนี้)

เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1. ใบสมัคร
2. Motivation Letter

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่
https://drive.google.com/open?id=0B9DFDzERMSvsZGdqbEpmRVhTNVE

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/open?id=0B9DFDzERMSvsNEZacjVTNndXdWM

ส่งใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อีเมล์ dalaa.outgoing@gmail.com
โทรศัพท์ 098-667-1684
ภัทราภรณ์ พรมโคตร (ใบเตย)
ผู้ประสานงานโครงการ

ค่าใช้จ่าย : 1,500