ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม ณ นครเวียงพิงค์รุ่น ๒
สืบเนื่อง [ โครงการ ] จิตอาสา ถักไม้กวาดถวายวัด
วันที่ ๑๓ – ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙ ( ๔ วัน ๓ คืน )

[ สถานที่ทำกิจกรรม ] ภายใน จ.เชียงใหม่
๑.สำนักสงฆ์ หมู่บ้านม้งขุนช่างเคียน ดอยปุย
๒. อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ – ดอยปุย
๓.วัดพันอ้น ต.พระสิงห์ อ.เมือง

[ กิจกรรมทำอะไรบ้าง – ข้อแนะนำก่อนสมัคร ]
๑. อาสาสมัคร เดินทางมาเอง นัดเจอที่ จ.เชียงใหม่
๒. ขึ้นดอยสุเทพ นมัสการพระธาตุสุเทพ แวะชมวิวผาดำ
๓. ชื่นชม พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
๔. เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติ ดอยปุย
๕. กางเต็นท์นอน โฮมสเตย์ หมู่บ้านม้งขุนช่างเคียง
๖. อบรมถักไม้กวาด ที่ สำนักสงฆ์ หมู่บ้านม้งขุนช่างเคียง
๗. อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าวและช่วยสอนชาวบ้านและจิตอาสาที่วัดพันอ้น
๘. นำไม้กวาดทางมะพร้าว ถวายวัดต่างๆ
๙.เหมารถแดง (ใช้ในการเดินทาง)
๑๐.กิจกรรมกลุ่ม แบบมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยน รับฟัง
๑๑. ให้ความร่วมมือ ในทุกๆกิจกรรมและกระบวนการต่างๆ
๑๒. งดสุรา สิ่งมึนเมา อบายมุข ทุกประเภท ตลอดงาน

[ รับสมัครอาสา ]  จำนวน ๑๐ ท่าน

[เดินทาง] นัดพบหน้าstar avenue ตรงข้ามกับสถานีขนส่งอาเขต เชียงใหม่

สมทบกิจกรรมท่านละ ๑,๕๐๐ บาท
[ ชี้แจง ค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บ จากอาสาสมัคร ]
๑.ค่าเหมารถแดง ขึ้นดอย ๑
๑.๑ เหมารถกระบะลงดอย
๑.๒ เหมารถแดง ถวายไม้กวาดตามวัดต่างๆ
๒. ค่าที่พัก
๒.๑ คืนแรก กางเต็นท์นอน โฮมสเตย์หมู่บ้านม้ง
๒.๒ คืนสองกางเต็นท์นอน โฮมสเตย์หมู่บ้านม้ง
๒.๓ คืนสาม ห้องพัก Nature way house แถวประตูท่าแพ
๓  สมทบค่าอาหาร ๖ มื้อ ( ช่วยกันทำอาหารกิน )
๔. ค่าอุปกรณ์ในการถักไม้กวาดถวายวัด
๕. สมทบค่า น้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์

สิ่งที่อาสาสมัคร ต้องรับผิดชอบตัวเอง
๑.ค่าอาหารในบางมื้อ
๒.ค่าเข้าชม พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ( ประมาณ ๓๐ บาท )

…………………………………………………………….

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
https://docs.google.com/forms/d/1a2V9JFScHafJwpfrQ1I9j1ipF4LWufjYiYo-6H0l2uY/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

 [ กำหนดการ ]

วันพุธที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. นัดพบลงทะเบียน หน้าstar avenue ตรงข้ามกับสถานีขนส่งอาเขต ๓ จ.เชียงใหม่ อาสาสมัครรับประทารอาหารเช้าให้เรียบร้อย (รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. เดินทางขึ้นดอยสุเทพ – ดอยปุย – เข้าสู่ที่พัก โฮมสเตย์หมู่บ้านม้งขุนช่างเคียง
– กราบนมัสการครูบาศรีวิชัย (บริเวณตีนดอย)
– กราบนมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ
– รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อเที่ยงรับผิดชอบตัวเอง)
– แวะชม พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์และจุดชมวิวผาดำ
– นั่งพักผ่อน อุทยานแห่งชาติ ดอยปุย
– โฮมสเตย์ หมู่บ้านม้งขุนช่างเคียง

เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. กางเต็นท์และเก็บของเข้าที่พัก อาบน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมวันแรกพบ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ร่วมกัน
เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น. อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าวในเบื้องต้น ทำความเข้าใจขั้นเตรียมอุปกรณ์
เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเย็น ช่วยกันทำอาหาร (มื้อ ๑)
เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. อาบน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา ๒๐.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น. กิจกรรม เป็นมิตรกับตัวเองเพื่อการเข้าใจผู้อื่น สรุปกิจกรรมวันแรก และนัดหมายกำหนดการวันพรุ่ง
เวลา ๒๐.๓๐ น. – ๐๖.๐๐ น. ทำภารกิจส่วนตัวและนอนหลับพักผ่อน ณ โฮมสเตย์ หมู่บ้านม้งขุนช่างเคียง

…………………………………………………………………….

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๖. ๓๐ น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๗.๓๐ น. ชวนเดินออกกำลังกายชมหมู่บ้านม้ง ช่างขุนเคียง
เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น. อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อ ๒)
เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. เดินทางไปถวายไม้กวาดทางมะพร้าวและสนทนาธรรมกับท่านเจ้าอาวาส ณ สำนักสงฆ์บ้านช่างขุนเคียง
เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. ฝึกปฏิบัติถักไม้กวาดภาวนา ใต้ต้นไม้ใน สำนักสงฆ์
เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ ๓)
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ฝึกปฏิบัติถักไม้กวาดภาวนา ใต้ต้นไม้ใน (รอบบ่าย)
เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเย็น ช่วยกันทำอาหาร (มื้อ ๔)
เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. อาบน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา ๒๐.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น. กิจกรรม เป็นมิตรกับตัวเองเพื่อการเข้าใจผู้อื่น สรุปกิจกรรมวันแรก และนัดหมายกำหนดการวันพรุ่ง
เวลา ๒๐.๓๐ น. – ๐๖.๐๐ น. ทำภารกิจส่วนตัวและนอนหลับพักผ่อน ณ โฮมสเตย์ หมู่บ้านม้งขุนช่างเคียง

…………………………………………………………

วันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๖.๐๐ น. ตื่นนอน อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย พร้อมเก็บเต็นท์นอน
เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อ ๕)
เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น. เดินทางไปจัดเตรียมกิจกรรมถักไม้กวาดวัด ณ วัดพันอ้น
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. เริ่มลงทะเบียนรับอาสาสมัคร ใน วัดพันอ้น

(ในส่วนวันนี้ อาสาสมัครจะช่วยสอน ผู้ที่มาทำบุญที่วัดและผู้ที่ตั้งใจมาเรียนถักไม้กวาด)

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. เริ่มต้นด้วย กิริยาที่สงบ พบ ปะ พุดคุย รับฟัง วางใจ สร้างพื้นที่ปลอดภัยร่วมกัน พร้อมทั้ง บอกเล่าเรื่องราว ที่มาของการถักไม้กวาดถวายวัด
เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๑.๓๐. น. อบรมให้ความรู้ การถักไม้กวาดวัด และร่วมกัน ฝึกปฏิบัติพร้อมกัน
เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น สรุปประเด็น ทำความเข้าใจในหลักปฏิบัติช่วงเช้า
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
(อาสาสมัคร รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๒๐ น. กิจกรรม ผ่อนกาย คลายใจ วางไว้ซึ่งความสงบ
เวลา ๑๓.๒๐ น. – ๑๗.๐๐ น. อบรมให้ความรู้ ในส่วน ขั้นตอนการถักไม้กวาด (ช่วงบ่าย) และฝึกปฏิบัติร่วมกัน
เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น. เผยเสียงภายใน รับฟังร่วมกัน ในกระบวนการฝึกปฏิบัติที่เกิดขึ้น
เวลา ๑๗.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น. คืนความเป็นปกติให้กับทางวัดเก็บขยะทำความสะอาดพื้นที่ทำกิจกรรม
เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๑๘.๓๐ น. เดินทางกลับ ห้องพัก Nature way house แถวประตูท่าแพ
เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๑๙.๓๐ น. อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
เวลา ๑๙.๓๐ น.- ๒๑.๓๐ น. เล่นน้ำสงกรานต์เดินถนนคนเดินและรับประทาอาหาร (รับผิดชอบตัวเอง) ตามอัธยาศัย
เวลา ๒๑.๓๐ น.- ๒๒.๐๐ น. สรุปกิจกรรมและนัดหมายกำหนดการวันพรุ่งนี้
เวลา ๒๒.๐๐ น.- ๐๖.๐๐ น. นอนหลับพักผ่อน

………………………………………………………………..

วันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เวลา ๐๕.๓๐ น.- ๐๖.๓๐ น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา ๐๖.๓๐ น.- ๐๘.๐๐ น. อาบน้ำเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย
เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้าทีมงานจัดเตรียมไว้ให้ (มื้อ ๖ )
เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๒.๐๐ น. นำไม้กวาดทางมะพร้าวถวายตามวัดต่างๆ ในจ.เชียงใหม่ จะแจ้งชื่อวัดให้ทราบในที่ประชุมอีกที
เวลา ๑๒.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น. พักรับประทนอาหารกลางวัน (รับผิอชอบตัวเอง)
เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๓.๓๐ น. รถแดงมาส่งอาสาสมัคร บริเวณ สถานีขนส่งอาเขต เชียงใหม่ (เสร็จสิ้นกิจกรรม)

แนะนำให้อาสาสมัคร จองตั๋วรถกลับกรุงเทพในรอบ ๑๕.๐๐ น. จะได้มีเวลาในการเตรียมตัว

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม )

…………………………………………………………………..
[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เว็บไซต์ http://www.arsa-dd.com
เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://www.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]
คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://www.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร : ๐๘๒-๗๗๙-๒๒๕๖

รูปภาพหมู่บ้านม้งขุนช่างเคียง

หมู่บ้านบนดอยปุย

ขอขอบคุณรูปภาพสถานที่ต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต และในส่วนของภาพกิจกรรม

เป็นภาพของทางกลุ่มอาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม ที่เคยจัดกิจกรรมมในครั้งที่ผ่านมา

 

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
https://docs.google.com/forms/d/1a2V9JFScHafJwpfrQ1I9j1ipF4LWufjYiYo-6H0l2uY/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

ค่าใช้จ่าย : 1500