ลักษณะงาน : ช่วยงานแผนกเวชระเบียน ห้องยาไปรษณีย์ ฝ่ายโภชนาการ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง หรืองานสำนักงาน

ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (7.30 – 15.30น.)

เข้า Website ร.พ.รามาธิบดี กรอกแบบฟอร์ในใบสมัครและส่งตามรายละเอียดในใบสมัคร

หรือ โทร 02-201-1213 (13-15 น.) คุณธานัท 

หมายเหตุ : กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 วัน (21 ชั่วโมง) 

เอกสารที่ต้องเตรียม :  รูปถ่าย สำนาบัตรประชาชน หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (แสดงตนและให้เหตุผลของการมาทำจิตอาสา)