สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา) เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ร่วมกิจกรรมด้านอาสาสมัครกับชุมชนท้องถิ่นในประเทศต่างๆ และทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ร่วมกับอาสาสมัครที่มาจากนานาประเทศ เปิดโลกกว้าง เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง สร้างความเข้าใจบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม ผ่านการอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกัน และเรียนรู้ร่วมกิน

ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมกับเด็กและเยาวชน การฟื้นฟูสถานที่ การเกษตร งานอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ ศิลปะและวัฒนธรรม เทศกาลประจำปี เป็นต้น ระยะเวลากิจกรรม 10-14 วัน แตกต่างกันไปแล้วแต่ค่าย โดยมีค่ายต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ประเทศสมาชิกในเครือข่ายที่ร่วมจัดกิจกรรมมีหลายประเทศ ทั้งในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และอื่นๆ ตัวอย่างค่ายที่น่าสนใจในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2559 มีดังนี้

ประเทศเนปาล แบบระยะสั้น 14 วัน และระยะยาว 2 เดือน กิจกรรม ร่วมฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว โครงการนี้เป็นโครงการร่วมระหว่างองค์กรของประเทศเนปาล ญี่ปุ่น และเครือข่ายองค์กรอาสาสมัครนานาชาติในประเทศต่างๆ เปิดรับสมัครอาสาสมัครอายุ 20 ปีขึ้นไป และทำกิจกรรมฟื้นฟูอาคาร บ้านเรือน สาธารณูปโภค และทำกิจกรรมร่วมกับเด็กและชุมชน เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ ผ่านการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ทั้งด้านศิลปะ ภาษา ดนตรี

โครงการนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมระหว่างที่อยู่ที่ประเทศเนปาล เนื่องจากองค์กรไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กร ผู้สนใจสามารถส่งอีเมลเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ dalaa.outgoing@gmail.com

ประเทศออสเตรีย วันที่ 21 สิงหาคม – 3 กันยายน 2559 และ 28 กันยายน – 10 สิงหาคมประเภทกิจกรรม สิ่งแวดล้อม

อุทยานแห่งชาติ Danau-Auen ได้รับการก่อตั้งในปี ค.ศ. 1996 เพื่อรักษาธรรมชาติในพื้นที่ราบลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในตอนกลางของยุโรป โดยแรกที่มีการก่อตั้ง เป็นโครงการที่ภาคประชาชนได้คิดริเริ่ม เพื่อคัดค้านการสร้างโรงผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ ในค่ายนี้ อาสาสมัครจะได้ช่วยกันดูแลพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติ ช่วยกันปรับปรุงทางเดิน ทัศนียภาพ และซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่ อาสาสมัครจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างง่าย ๆ ภายในอุทยานแห่งชาติ

ประเทศเยอรมัน วันที่ 7-20 กันยายน 2559 ประเภทกิจกรรม เกษตรและสิ่งแวดล้อม
โครงการนี้เป็นโครงการร่วมขององค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครจากนานาประเทศผ่านการทำกิจกรรมในเรื่องการปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารและสร้างความยั่งยืนทางอาหารให้กับสังคมเมือง และทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง อาสาสมัครจะได้ร่วมกันทำสวนผักในเมือง เยี่ยมชมพื้นที่สวนผักคนเมืองในเบอร์ลิน ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในยุโรปที่มีความหลากหลาย และได้รับความนิยมจากอาสาสมัครจากหลาย ๆ ประเทศในยุโรป

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของค่าย
- มีความสนใจและความตั้งใจในการไปร่วมกิจกรรมที่เลือก
- สามารถเตรียมตัวก่อนเดินทาง และเดินทางได้ด้วยตนเอง
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง

ค่าใช้จ่าย
1. ค่าบำรุงสมาคม 3,000 บาท ชำระหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ค่าเดินทางระหว่างประเทศ วีซ่า ประกันการเดินทาง
3. ค่าธรรมเนียมกิจกรรมในประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นค่าอาหาร ที่พัก กิจกรรม (บางประเทศไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนนี้)

สำหรับผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่

http://www.dalaa-thailand.com/wordpress/?page_id=1139  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล Dalaa.outgoing@gmail.com           

สำหรับผู้ที่สนใจอ่านเรื่องราวและประสบการณ์ของอาสาสมัครในต่างแดน ในปี 2014-2015 สามารถอ่านได้ที่

http://www.dalaa-thailand.com/wordpress/?page_id=1764

ค่าใช้จ่าย : 3000