โครงการอาสาสมัครในต่างแดน

สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา) เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ร่วมกิจกรรมด้านอาสาสมัครกับชุมชนท้องถิ่นในประเทศต่างๆ และทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ร่วมกับอาสาสมัครที่มาจากนานาประเทศ เปิดโลกกว้าง เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง สร้างความเข้าใจบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม ผ่านการอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกัน และเรียนรู้ร่วมกัน

ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมกับเด็กและเยาวชน การฟื้นฟูสถานที่ การเกษตร งานอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ ศิลปะและวัฒนธรรม เทศกาลประจำปี เป็นต้น ระยะเวลากิจกรรม 7-14 วัน แตกต่างกันไปแล้วแต่ค่าย โดยมีค่ายต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ประเทศสมาชิกในเครือข่ายที่ร่วมจัดกิจกรรมมีหลายประเทศ ทั้งในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และอื่นๆ ตัวอย่างค่ายที่น่าสนใจในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2559 มีดังนี้

ประเทศญี่ปุ่น วันที่18-31 มีนาคม 2559 ประเภทกิจกรรม สิ่งแวดล้อม

มินามาตะ เป็นเมืองที่เคยประสบปัญหาจากการปนเปื้อนของสารปรอท สารเคมีในแหล่งน้ำ จนในปัจจุบัน ประชาชนได้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม และดูแลเมือง จนกลายเป็นต้นแบบของเมืองอื่นๆ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครจะได้ร่วมกันเรียนรู้การทำถ่านไม้ไผ่ ซ่อมแซมซุ้มประตูไม้ไผ่ เรียนรู้การคัดแยกขยะและการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมของเมือง

ประเทศไอส์แลนด์ (Iceland) วันที่ 6-20 เมษายน 2559 ประเภทกิจกรรม ฟาร์มเกษตร

ไอส์แลนด์เป็นประเทศที่ต้องพึ่งการนำเข้าอาหารส่วนมาก และมีพื้นที่เพียง 1% ของประเทศ ที่เป็นพื้นที่สำหรับผลิตอาหารประเภทผัก และนมวัว อาสาสมัครจะได้ร่วมกันทำกิจกรรมในฟาร์มแครอท ทั้งในกระบวนการดูแลแปลงแครอท ดูแลดิน เก็บเกี่ยว และงานอื่นๆในพื้นที่ฟาร์ม
ประเทศเนปาล แบบระยะสั้น 14 วัน และระยะยาว 2 เดือน กิจกรรม ร่วมฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว โครงการนี้เป็นโครงการร่วมระหว่างองค์กรของประเทศเนปาล ญี่ปุ่น และเครือข่ายองค์กรอาสาสมัครนานาชาติในประเทศต่างๆ เปิดรับสมัครอาสาสมัครอายุ 20 ปีขึ้นไป และทำกิจกรรมฟื้นฟูอาคาร บ้านเรือน สาธารณูปโภค และทำกิจกรรมร่วมกับเด็กและชุมชน เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ ผ่านการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ทั้งด้านศิลปะ ภาษา ดนตรี

ผู้สนใจสามารถส่งอีเมลเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ dalaa.outgoing@gmail.com

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของค่าย
- มีความสนใจและความตั้งใจในการไปร่วมกิจกรรมที่เลือก
- สามารถเตรียมตัวก่อนเดินทาง และเดินทางได้ด้วยตนเอง
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง

ค่าใช้จ่าย
1. ค่าบำรุงสมาคม 3,000 บาท ชำระหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ค่าเดินทางระหว่างประเทศ วีซ่า ประกันการเดินทาง
3. ค่าธรรมเนียมกิจกรรมในประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นค่าอาหาร ที่พัก กิจกรรม (บางประเทศไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนนี้)

สำหรับผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่

http://www.dalaa-thailand.com/wordpress/?page_id=1139  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล Dalaa.outgoing@gmail.com  

สำหรับผู้ที่สนใจอ่านเรื่องราวและประสบการณ์ของอาสาสมัครในต่างแดน ในปี 2014-2015 สามารถอ่านได้ที่

http://www.dalaa-thailand.com/wordpress/?page_id=1764

 

ค่าใช้จ่าย : 3000