โครงการอาสาสมัครในต่างแดน

สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา) เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ร่วมกิจกรรมด้านอาสาสมัครกับชุมชนท้องถิ่นในประเทศต่างๆ และทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ร่วมกับอาสาสมัครที่มาจากนานาประเทศ เปิดโลกกว้าง เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง สร้างความเข้าใจบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม ผ่านการอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกัน และเรียนรู้ร่วมกันในค่ายอาสาสมัครนานาชาติ

ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมกับเด็กและเยาวชน การฟื้นฟูสถานที่ การเกษตร งานอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ ศิลปะและวัฒนธรรม เทศกาลประจำปี เป็นต้น ระยะเวลากิจกรรม 1-3 สัปดาห์ แตกต่างกันไปแล้วแต่ค่าย โดยมีค่ายต่อเนื่องตลอดทั้งปี ประเทศสมาชิกในเครือข่ายที่ร่วมจัดกิจกรรมมีหลายประเทศ ทั้งในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และอื่นๆ ตัวอย่างค่ายที่น่าสนใจในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2559 มีดังนี้

ประเทศเชค วันที่ 22 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน ประเภทกิจกรรม ฟาร์มออร์แกนิก

ค่ายนี้จัดในหมู่บ้าน Ceske Kopisty ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มองค์กรชื่อ Camphill Caske Kopisty ทำกิจกรรมศูนย์ชุมชนสำหรับให้ทั้งผู้สนใจทั่วไป และผู้ที่มีปัญหาความบกพร่องทางสมองได้อยู่ร่วมกัน และทำกิจกรรมร่วมกัน โดยฟาร์มที่ทำในชุมชนนี้ อาศัยความร่วมมือของอาสาสมัครทั้งจากในประเทศ และต่างประเทศดูแลทั้งในเรื่องของการปลูกพืชผักแบบออร์แกนิก และการดูแลปรับปรุงบริเวณฟาร์ม

ประเทศสเปน วันที่27 มิถุนายน- 10 กรกฎาคม 2559 ประเภทกิจกรรม กิจกรรมกับเยาวชนที่มีความบกพร่องทางปัญญา
องค์กรชื่อ Ampans Foundation ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 โดยกลุ่มผู้ปกครองที่มีบุตรเป็นผู้มีความบกพร่องทางปัญญา ร่วมมือกันสร้างพื้นที่ และกิจกรรมเพื่อสนันสนุนการพัฒนาการของเยาวชนที่ประสบปัญหานี้ และสามารถให้เยาวชนกลุ่มนี้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นปกติ อาสาสมัครจะได้ทำกิจกรรมในพื้นที่ฟาร์ม ปรับปรุงสวนองุ่น ตกแต่งพื้นที่ในสวนสาธารณะชุมชน หรือพื้นที่อื่นๆ ในชุมชน เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการรองรับ และการทำกิจกรรมของเยาวชนที่มีปัญหาความบกพร่องทางปัญญา

ประเทศเนปาล แบบระยะสั้น 14 วัน และระยะยาว 2 เดือน กิจกรรม ร่วมฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว โครงการนี้เป็นโครงการร่วมระหว่างองค์กรของประเทศเนปาล ญี่ปุ่น และเครือข่ายองค์กรอาสาสมัครนานาชาติในประเทศต่างๆ เปิดรับสมัครอาสาสมัครอายุ 20 ปีขึ้นไป และทำกิจกรรมฟื้นฟูอาคาร บ้านเรือน สาธารณูปโภค และทำกิจกรรมร่วมกับเด็กและชุมชน เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ ผ่านการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ทั้งด้านศิลปะ ภาษา ดนตรี

ผู้สนใจสามารถส่งอีเมลเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ dalaa.outgoing@gmail.com

สำหรับผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่

http://www.dalaa-thailand.com/wordpress/?page_id=1139 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล Dalaa.outgoing@gmail.com  

สำหรับผู้ที่สนใจอ่านเรื่องราวและประสบการณ์ของอาสาสมัครในต่างแดน ในปี 2014-2015 สามารถอ่านได้ที่

http://www.dalaa-thailand.com/wordpress/?page_id=1764

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของค่าย
- มีความสนใจและความตั้งใจในการไปร่วมกิจกรรมที่เลือก
- สามารถเตรียมตัวก่อนเดินทาง และเดินทางได้ด้วยตนเอง
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง

ค่าใช้จ่าย
1. ค่าบำรุงสมาคม 3,000 บาท ชำระหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ค่าเดินทางระหว่างประเทศ วีซ่า ประกันการเดินทาง
3. ค่าธรรมเนียมกิจกรรมในประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นค่าอาหาร ที่พัก กิจกรรม (บางประเทศไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนนี้)

ค่าใช้จ่าย : 3000