ค่าย ดิน น้ำ ป่า คน (ค่ายนานาชาติ)

ณ บ้านตะเมก ม.9 ต.ละมอ  อ.นาโยง จ ตรัง 

21 มิถุนายน   – 4 กรกฎาคม 2561

 (จำนวนอาสาสมัครไทย 5 คน อาสาสมัครต่างชาติ 15 คน)

ภาพรวมของโครงการ

                บ้านตะเหมก เป็นชุมชนเก่าแก่ มากว่า 200 ปี ตั้งอยู่ที่ ม.9 ต.ละมอ  อ.นาโยง จ ตรัง  92170   ภาคใต้ของประเทศไทย สภาพหมู่บ้านเป็นเนินเขา สูงชัน มีป่าต้นน้ำ ชาวบ้านจะปลุกบ้านตามแนวคลอง บ้านจะอยู่ห่างๆ กัน  ตามที่ดินของตัวเอง

ในชุมชนมีการรวมตัวทำกลุ่มออมทรัพย์  กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และยังรวมตัวต่อสู้เรื่องที่ดินทำกินเนื่องจากพื้นที่ดั้งกล่าว ทางรัฐได้ประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวน ซึ่งรวมถึงที่ดินทำกินของชุมชนด้วย (ปัจจุบัน) ชาวบ้านอาศัยอยู่ แต่ไม่สามารถตัดต้นไม้ หรือ ปลูกยางพาราเพิ่มเติมได้ และไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว

สภาพทั่วไปของชุมชน และที่มาของโครงการ   

             ประวัติความเป็นมาและสภาพทั่วไปของชุมชน  

บ้านตะเหมก เป็นชุมชนพุทธ มีครัวเรือนทั้งหมดประมาณ 500 ครัวเรือน  เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขา ห่างจากถนนสายหลัก  ประมาณ 10 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในตำบลละมอ อำเภอนาโยง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพสวนยางพารา และปลุกผัก ผลไม้ไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ เป็นคนพื้นที่ดังเดิม ในชุมชน มีโรงเรียน ที่ใกล้ที่สุดคือ โรงเรียนบ้านคลองลำปริงซึ่งอยู่ห่างออกไป  4 กิโลเมตรจากหมู่บ้าน สอนนักเรียนระดับ  ประถม มีนักเรียนประมาณ 140 คน ครู 9 คน  มีสถานีอนามัย ใกล้ ๆ โรงเรียน วัดที่ใกล้ที่สุดคือ วัดมงคลสถาน (วัดละมอ)  12 กม จากหมู่บ้าน

ดาหลา ได้จัดกิจกรรมร่วม กับชุมชนตะเมก ครั้งนี้ เป็นครั้งที 5 ภายใต้ การชักชวน ของพี่สิงห์ นายอานนท์  สีเพ็ญ ตัวแทนเครือข่ายรักษ์เขาบรรทัด  และกำนันนา ธนายุทธ  นิตมา   โดยชาวบ้านได้ รวมตัวกันทำกิจกรรม ด้านอนุรักษ์ ป่าต้นน้ำ เทือกเขาบรรทัดและปกป้องที่ดินทำกิน มาเป็นเวลาหลายปี  โดยอาสมัครจะร่วมทำกิจกรรม กับชาวบ้าน และเด็กในชุมชน เพื่อช่วยกัน ส่งเสริม และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม โดยผ่านตัวกิจกรรมต่างๆ  และยังปลูกจิตอาสาให้ กับเยาวชนในชุมชนตะเมก

 

จุดประสงค์ของโครงการ   

 • เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
 • เพื่อแลกเรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
 • ปลุกจิตสำนึกการหวงแหน ทรัพยากร ดูแล รักษา ไม่ให้สูญหาย
 • เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน มีจิตอาสา

กิจกรรม    

–  กิจกรรมเรียนรู้ ป่า น้ำ ดิน (เดินป่า ทำฝายชะลอน้ำ ทำประปาภูเขา สำรวจป่าต้นน้ำ)

–  กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน

–  กิจกรรมทำรังเลี้ยงผึ้ง

–  กิจกรรมเพาะพันธ์ต้นกล้า

–  กิจกรรมกับเด็กประถม หลังเลิกเรียน

 

 

หมายเหตุ  ตัวกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและความเหมาะสม

 

คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการ

 1. สามารถใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ทำงานในที่ที่มีอากาศร้อนได้
 2. ใจกว้าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้
 3. มีจิตอาสา และรับได้ถึงวิถีชีวิต การกิน นอน ที่ไม่สะดวกสบายเหมือนที่บ้าน
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจกิจกรรมต่างๆ
 5. ไม่ยึดติดกับโลกออนไลน์

ประวัติองค์กรสมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา)

“กลุ่มดาหลา” ได้รวมกลุ่มกันขึ้นเมื่อเดือน สิงหาคม 2547  โดยเพื่อนผู้รักงานอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จัดกิจกรรมค่ายอาสาสมัครขึ้นครั้งแรกในปี 2548  และได้จดทะเบียนเป็นสมาคมโดยใช้ชื่อว่า “สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา)”  เมือวันที่ 16 มิถุนายน 2551 สำนักงานตั้งอยู่ที่  15/2 ม.3 ต. โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา  ถึงวันนี้กลุ่มดาหลาได้ดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันมาเกือบ 13 ปี เสมือนเด็กน้อย ที่เริ่มด้วยวัยแห่งการเรียนรู้  รอวันเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงและเพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ ที่จะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น  ด้วยเจตนารมณ์ของความปรารถนาดีต่อสังคมร่วมกัน นอกเหนือจากการจดทะเบียนเป็นสมาคมในประเทศไทย  ในเครือข่ายระหว่างประเทศนั้น กลุ่มดาหลาก็ได้ร่วมเป็นสมาชิกของ CCIVS หรือ (คณะกรรมการประสานงานเพื่ออาสาสมัครนานาชาติ)  ซึ่งมีกลุ่มองค์กรเครือข่ายงานเกี่ยวกับอาสาสมัครทั่วโลก และกลุ่มองค์กรเครือข่ายในเอเชีย NVDA หรือ (เครือข่ายอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาเอเชีย)  ซึ่งทั้งสองเครือข่ายนี้ เสมือนตัวกลางในการประสานงานเพื่อการจัดส่งหรือแลกเปลี่ยนอาสาสมัครนานาชาติ เข้าร่วมโครงการที่ทางกลุ่มดาหลาและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.dalaa-thailand.com หรือ https://www.facebook.com/dalaa.thailand

 

 

ที่พัก และอุปกรณ์ที่จำเป็น

ที่พัก พักที่ศูนย์  (ที่ทางชุมชนสร้างขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ของเยาวชน)  เป็นศาลายกพื้น ใหญ่ ๆ โล่ง  สามารถ นอน ปลูกเปล กางมุ้ง ได้  ประมาณ 20 คน รวมถึง สามารถ พักตามบ้านชาวบ้าน ได้ด้วย

ห้องน้ำ มี 3 ห้อง  (อยุ้ในบริเวณศูนย์)   มีไฟฟ้า และน้ำ ใช้ (ประปาจากเขา)

อาหาร  อาสาสมัครเปลี่ยนเวร ทำอาหาร กันเอง โดยมีกลุ่มแม่บ้านมาช่วยทำด้วย

ซักผ้า   ซักผ้าด้วยมือ

  สัญญาณโทรศัพท์ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์  ระบบ True ใช้ได้เป็นบางจุด

สิ่งที่ต้องเตรียมมาร่วมค่าย

 1. ถุงนอน หรือผ้าห่ม หมอนลม แผ่นโยคะรองนอน หากมีเต้นท์ หรือเปล สามารถนำมาได้ เรามีพื้นที่สำหรับกางเต้นท์)
 2. เสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ ระหว่างค่าย
 3. เสื้อผ้าสำหรับใส่ทำงาน สามารถสกปรกได้และไม่เสียดายทีหลังค่ะ
 4. อุปกรณ์กันแดด หมวก ครีมกันแดด
 5. สเปรย์กันยุ่ง (กรุณาเลือกอันที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม)
 6. ไฟฉาย หรือโทรศัพท์ ที่มีไฟฉาย
 7. ความคิดสร้างสรรค์ เกมส์ เพลง เพื่อความบันเทิงในค่าย
 8. ความคิดด้านบวก มองโลกในแง่ดี และรอยยิ้มที่สดใส J
 9. ของส่วนตัวผู้เข้าร่วมต้องเตรียมเอง (ยาสระผม ผงซักฟอก แป้ง สบู่)

 

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม

ค่าธรรมเนียม จำนวน 2,650 บาท

ข้ออธิบายเรื่องค่าธรรมเนียม

เนืองจากสมาคมเป็นองค์กรอิสระ ไม่มีเงินสนับสนุนจากองค์กรภายนอกหรือภาครัฐ ทางสมาคม จึงขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรม (ค่าบำรุงสมาคม) ซึ่งจะนำมาเป็นค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ากิจกรรม ค่าเดินทาง ค่าของที่ระลึก และ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในค่าย  รวมถึงนำเงินบางส่วนเป็นค่าบำรุงสมาคมเพื่อใช้ในการบริหารกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม

** อาสาสมัครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังค่าย และค่าใช้จ่ายส่วนตัวสำหรับเวลาว่างด้วยตนเอง**

เงื่อนไขในการชำระเงิน

1.กรุณาโอนค่าบำรุงสมาคมภายใน 3 วันหลังได้รับอีเมล์ตอบรับจากทางสมาคม หากเลยกำหนด ทางสมาคมถือว่าท่านยกเลิกใบสมัคร ** เว้นแต่ผู้สมัครได้มีการ ติดต่อแจ้งเหตุผลกลับภายในเวลาดังกล่าว ** 

เหตุผลในการให้โอนค่าบำรุงล่วงหน้า เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้สมัครส่งใบสมัครเข้ามามาก แต่เรามีที่จำกัดสำหรับอาสาสมัคร และทางสมาคมตอบรับ แต่เมื่อถึงกำหนดการณ์เริ่มค่าย ทางผู้สมัครยกเลิกโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ซึ่งเป็นการกันสิทธิ์ของผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมท่านอื่น ๆ ทางสมาคมจึงขอให้โอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้าเพื่อเป็นการยืนยัน และแสดงความตั้งใจเพื่อมิให้เป็นการกันสิทธิ์ผู้เข้าร่วมท่านอื่น

 1. ทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบำรุง หากเหตุผลในการยกเลิก เป็นเหตุผลส่วนตัวของผู้สมัคร แต่ผู้สมัครสามารถเลื่อนเวลาการเข้าร่วมค่ายอื่น ๆ (ภายในระยะเวลา 6 เดือน) แต่หากเหตุผลในการยกเลิกมาจากทางสมาคม สมาคมจะคืนค่าบำรุง
 2. กรุณาส่งสลิป หรือหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียมยืนยันทางอีเมล์

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้สมัครต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยของตนเอง
 3. ผู้เข้าร่วมต้องเคารพกฎ ระเบียบ ข้อตกลงของโครงการ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับผู้นำค่ายและเพื่อนร่วมค่าย
 4. สิ่งต้องห้ามภายในค่ายโดยเด็ดขาด คือ สารเสพติด แอลกอฮอล์ เรื่องชู้สาวที่เกินความเหมาะสม และอคติด้านลบ

 

การเดินทาง และจุดนัดพบ

จุดนัดพบ   วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน  2561  เวลา 11 โมง ณ สถานีรถไฟตรัง

            ช่องทางการเดินทาง  

โดยรถไฟ : จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางโดยรถไฟ มาลงที่สถานีรถไฟตรัง

โดยรถบัส : ขึ้นรถบัสที่สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่ รถบัส กรุงเทพฯ – ตรัง แจ้งลงที่ บขส. ตรัง สามารถขึ้นรถสองแถวบริเวณบขส.ได้เลย โดยจะมีรถสองแถวและรถบัสของเทศบาลเขียนว่าไป สถานนีรถไฟตรัง ราคาประมาณ 20 บาท

โดยเครื่องบิน : เครื่องบินจากกรุงเทพ ลงสนามตรัง  ต่อรถแท็กซี่ มายังสถานีรถไฟตรัง

 

การติดต่อ  

สมาคมอาสาสมัครนานาชาติ เพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา)

15/2 หมู่ 3 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230   Tel 074 242 300

E-mail: dalaa.thailand@gmail.com                 Website : www.dalaa-thailand.com

Facebook: DaLaa Thailand

ผู้ประสานงาน

 • เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ (ก่อนค่ายเริ่ม)          091 005 1247                 (เอ๋)
 • ผู้นำค่าย (ในช่วงระยะเวลาค่าย หรือมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวกิจกรรม) 081 7482634  (เลาะ)

 

 

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่   https://drive.google.com/file/d/1Td0jMry9NJpVTIZHMu_q7H5GecB3wSRy/view?usp=sharing
 2. ส่งใบสมัครมายัง email:  Dalaa.thailand@gmail.com
 3. รออีเมล์ตอบรับเพื่อแจ้งขั้นตอนต่อไป 

ค่าใช้จ่าย : 2650