กิจกรรม : ต.เต่าตัวน้อย กับรอยตะไคร่ที่หายไป

จัดโดย : มนตร์อาสา

จุดประสงค์
เพื่อปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์เต่าทะเล ผ่านกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับเต่าทะเล ขัดทำความสะอาดบ่อเต่า รวมทั้งฟังบรรยายจากผู้ดูแลเต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ


ช่วงเวลาทำกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 256 เวลา 06:30 – 20.30 น.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายคนละ 790 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปพร้อมกับเรา / มีประกันการเดินทาง)
ค่าใช้จ่ายคนละ 550 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง)

* สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง พบกันที่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ เวลาประมาณ 11.00 น.

สิ่งที่รวมอยู่ใน 790 บาท
1. รถบัสปรับอำกาศ ไปกลับ กรุงเทพ – ชลบุรี (กรณีผู้เข้าร่วมไม่ถึง40ท่าน ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเป็นรถตู้)
2. ประกันการเดินทาง (เฉพาะผู้เข้าร่วมที่เดินทางไปกับเรา)
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา

 

การเตรียมตัวสาหรับมาร่วมกิจกรรม
1. หัวใจที่พร้อมเติมเต็มความสุข ?
2. จิตใจอาสาที่พร้อมไปปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
3. ร่างกายที่พร้อมลุยกับงานกิจกรรม แต่หากร่างกายไม่พร้อมเรามีทีมงานและเพื่อนๆจิตอาสาคอยช่วยเหลือ
4. ยารักษาโรคประจำตัว

กำหนดการโครงการ ต.เต่าตัวน้อย กับรอยตะไคร่ที่หายไป

6.30 – 7.00 ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนำมเป้า)

7.00 – 11.00 เดินทำงสู่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

11.00 – 12.00 เดินทางถึงศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ พร้อมเริ่มกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 13.30 วิทยากรบรรยำยให้ความรู้ และแนะนำเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเล

13.30 – 15.00 อาสาลงมือภาคปฏิบัติ ขัดบ่อเต่าทำความสะอาด ตามภารกิจ รอยตะไคร่ที่หายไป

15.00 – 15.30 สรุปกิจกรรม “ต.เต่าตัวน้อย กับรอยตะไคร่ที่หายไป” และแลกเปลี่ยนมุมมองจากจิตอาสา

15.30 – 17.30 เดินทางไปหาดน้ำใส พักผ่อนหัวใจและร่างกาย พร้อมหาอาหารเย็นรับประทานตามอัธยาศัย

17.30 – 20.30 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

1. Inbox(ข้อความ) เพื่อขอใบสมัครออนไลน์มายังเพจ มนตร์อาสา

2.
ทางมนตร์อาสาจะตอบรับการเข้าร่วมของท่านเมื่อทำตามขั้นตอนในข้อ1 ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระค่าเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

 

ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติม
1. เน 087-677-6733
2. แพร 086-333-6476

ค่าใช้จ่าย : 790