ทุนพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ว่างงาน ประเทศสเปน
CHARGER Project Spain
1 เมษายน – 30 กันยายน 2559
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ว่างงานใน 6 ประเทศ ได้แก่ เนปาล โปแลนด์ ฝรั่งเศส ไทย สเปน และอินเดีย เปิดโอกาสให้ผู้ว่างงานมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในประเทศสมาชิกโครงการ CHAGER ทั้ง 6 ประเทศ โดยผู้ว่างงานจากประเทศจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน Cazalla ประเทศ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2560
EVS: European Voluntary Service
คุณสมบัติ
 1. อายุระหว่าง 18-30 ปี
 2. ว่างงานอย่างน้อย 1 เดือนขึ้นไป (หากว่างงาน 6 เดือนขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 3. มีความสนใจและแรงจูงใจที่จะพัฒนาศักยภาพและทักษะของตนเอง เพื่อเพิ่มโอกาสในตลาดแรงงานหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม
 4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมจนจบโครงการ
ระยะเวลากิจกรรมและข้อปฏิบัติ
 • เปิดรับสมัคร ตุลาคม 2559
 • ปิดรับสมัคร 10 พฤศจิกายน 2559
 • คัดเลือกใบสมัคร 11-20 พฤศจิกายน 2559
 • ประกาศผลการคัดเลือก 25 พฤศจิกายน 2559
 • ดำเนินการเรื่องวีซ่า
 • เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศน์ ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2560 จังหวัดสงขลา
 • เข้าร่วมกิจกรรมประเทศสเปน 1 เมษายน – 30 กันยายน 2560
ข้อปฏิบัติ
 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องส่งบันทึก (Blog) ภาพกิจกรรมที่เข้าร่วม และประสบการณ์ที่ได้รับ เดือนละ 1 ครั้งกลับมายังสมาคมจิตอาสา
 • ประชุมและกรอกแบบประเมินประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
 • นำเสนอประสบการณ์การแลกเลี่ยนเรียนรู้ประเทศสเปนแก่อาสาสมัครรุ่นต่อไป ในกิจกรรมการปฐมนิเทศน์ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2560 จ.สงขลา
ค่าใช้จ่าย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 100% สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจ่ายค่าลงทะเบียน เพื่อยืนยันและแสดงความตั้งใจจริงในการเข้าร่วมกิจกรรม (เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ยกเลิกที่ไม่สมเหตุสมผลขึ้นบ่อยครั้ง)
ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องสำรองจ่าย
ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องสำรองจ่ายก่อนทั้งหมด จะได้รับคืน หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทั้งหมดข้างต้น
 • ผู้สมัครจ่ายค่าลงทะเบียน 12,000 บาท หลังจากได้รับการคัดเลือก
 • ผู้สมัครสำรองจ่ายค่าวีซ่า ประมาณ 3,000 บาท และค่าเดินทางจากจังหวัดที่พักอาศัยมายังกรุงเทพมหานคร ในกรณีไม่ได้ถิ่นพำนักไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อเดินทางติดต่อกระบวนการวีซ่า ณ สถานทูตสเปน กรุงเทพมหานคร
 • ค่าเดินทางจากจังหวัดที่พักอาศัยมายังกรุงเทพมหานคร ในกรณีไม่ได้ถิ่นพำนักไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานคร ในวันเดินทางจากกรุงเทพถึงเมือง Lorca ประเทศสเปน
(ในกรณีที่ยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากได้รับการคัดเลือก หรือไม่สามารถเข้าร่วมจนสิ้นสุดกิจกรรม จะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องสำรองจ่ายทั้งหมด)
ทุนที่ได้รับ
 • ค่าเดินทาง จากกรุงเทพมหานคร ถึงเมือง Lorca ประเทศสเปน
 • ที่พัก
 • ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับอาหาร  เดือนละ 105 ยูโร
 • Pocket Money เดือนละ 150 ยูโร
กรุณาอ่านรายละเอียดจากลิงก์ข้างล่างนี้ก่อนตัดสินใจกรอกใบสมัคร
สมาคมจิตอาสา ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่มีรายละเอียดคำตอบอยู่ภายในลิงก์เว็บไซต์ข้างล่างนี้ หรือจากการไม่พยายามอ่านรายละเอียดก่อนถามในทุกกรณี
ติดต่อ ภารินทร์ เจริญชนาพร 090-302-8862parin@volunteerspirit.or.th
Volunteer Spirit จิตอาสา