ท่องทวาย กับ อาสาอาเซียน #2
ASEAN Volunteer Journey Dawei #2
การเดินทางเพื่อเรียนรู้และแบ่งปัน ณ เมืองทวาย เสน่ห์แดนใต้ของพม่า

ส่งเสริมการเรียนรู้และการแบ่งปันกับเพื่อนบ้านอาเซียน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่เราได้จัดขึ้น หลังได้รับการตอบรับอย่างดีจากครั้งแรกที่จัดไปเมื่อต้นปี โดยครั้งนี้มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมได้ร่วมกับสมาคมทวาย และมูลนิธิเสถียรโกเศศ – นาคะประทีป ไปท่องวัฒนธรรมประเพณี ท่องธรรมชาติ ท่องวิถีทั้งในชุมชน และในเมืองทวาย ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีความสัมพันธ์กับชาวไทยในหลายยุคสมัย โดยครั้งนี้ จะมีนักวิชาการร่วมพาลงพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ รวมถึงร่วมกิจกรรมอาสาแบ่งปัน สัมผัสความหลากหลายของทวาย
• ท่องเทศกาลงานวัฒนธรรมประเพณี และร่วมงานมหกรรมหลงรักทวายซึ่งจัดขึ้นครั้งเดียวในทวายปีนี้ และร่วมกันจัดขึ้นโดยชาวทวายและชาวไทย
• แล้วท่องเสน่ห์ทวายไปในหลากหลายสถานที่
• ท่องวัด และสถานที่ทางวัฒนธรรม
• ท่องธรรมชาติ สิ่งแวดล้ม
• ท่องทะเล และทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์
• ท่องตลาดท้องถิ่น
• ท่องวิถีชุมชนเก่าแก่ในเมือง และชนบท
• ท่องเมืองสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล และร่วมกิจกรรมอาสาและแบ่งปัน

ค่าใช้จ่ายรวม เดินทาง กทม.-ทวาย (ผ่านด่านบ้านพุน้ำร้อน) ที่พัก อาหาร ค่าเอกสารและค่าผ่านด่านต่างๆและค่ากิจกรรมอาสาและการแบ่งปันในพื้นที่
ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน /15,850 บาท 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 60
สมทบก่อน 6 พย. เพียง 15,350 บาท อดีตอาสาสมัคร สมทบ 15,150 บาท
รวมค่าเดินทาง ที่พัก อาหาร(ตามมื้อที่ระบุ) ค่าผ่านด่านทำเอกสาร ค่าของแบ่งปันที่ได้นำไปร่วมกิจกรรมอาสาแบ่งปัน และร่วมงานประเพณี **โดยค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการอาสาอาเซียน

ภายใต้โครงการ ASEAN Volunteer Journey –Learning and Sharing Journey
โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม และมูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป
ติดต่อรายละเอียดกำหนดการ โทร. 095 9977724
E-mail: volunteerservice@gmail.com

E-mail: แจ้งชื่อและเพื่อขอรายละเอียดที่  volunteerservice@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน /15,850 บาท 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 60 สมทบก่อน 6 พย. เพียง 15,350 บาท อดีตอาสาสมัคร สมทบ 15,150 บาท รวมค่าเดินทาง ที่พัก อาหาร(ตามมื้อที่ระบุ) ค่าผ่านด่านทำเอกสาร ค่าของแบ่งปันที่ได้นำไปร่วมกิจกรรมอาสาแบ่งปัน และร่วมงานประเพณี **โดยค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการอาสาอาเซียน