จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยามีการบุกรุกทำลาย รวมทั้งการกัดเซาะชายฝั่ง จึงทำให้พื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดลดน้อยลงทุกปี ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะที่ดินบริเวณชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะพื้นที่ี่อำเภอเมืองฯ อำเภอพระสมุทร

     ปัจจุบันป่าชายเลนเหลือประมาณ ๗๐๐ ไร่ เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคม จึงได้บุกรุกและถูกทำลายไปเป็นจำนวนมาก เทศบาลนครบางปู จึงคิดภารกิจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูชายเลนให้คงอยู่ตลอดไป จึงได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมแรงร่วมใจในการปลูกป่าชายเลนเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนและเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติของคนรุ่นหลังต่อไป

 

หนดการ
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562
07.30 น ขึ้นรถบัส(รถบัสแอร์)ที่ ปตท.สนามเป้า ถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าอนุสาวรีย์ชัยฯ 
08.00 น ออกเดินทางไป
09.00 น เดินทางถึงศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู
– กล่าวต้อนรับ รับฟังการบรรยาย ฟังคำชี้แจง และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
– เริ่มลงมือทำกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน
– แยกย้ายเดินเยี่ยมชมและเก็บขยะตามบริเวณพื้นที่ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสถานตากอากาศบางปู (จุดชมวิวและดูนกนางนวลและให้อาหารนกนางนวลที่สะพานสุขใจ
11.55 น กลับขึ้นรถ รับประทานอาหารบนรถ
13.00 น แวะตลาดน้ำโบราณบางพลีแวะ ชิมช็อป เที่ยว
14.30 น กลับขึ้นรถ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ( คาดว่าน่าจะถึงกรุงเทพฯ
16.00 น ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ )

ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหากมีจำนวนอาสาน้อยกว่า 30 คน
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม 390 บาทต่อท่าน 

1.ค่ารถบัสปรับอากาศ (ไป-กลับ)

2.ค่าอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง)

3.น้ำดื่ม

4.ประกันการเดินทาง

5.ค่าต้นกล้า ท่านละ 1 ต้น สามารถซื้อเพิ่มได้หน้างาน

6.ทีมงานคอยดูแล

Inbox ใน fanpage พบมิตร จิตอาสา

Line ID : Pobmitvolunteer

ค่าใช้จ่าย : 390