พฤกษา ชวนจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต “ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ปีที่ 11 ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร Pearl Bangkok ชั้น 1

     โครงการ พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต “ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” จัดโดย บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และบริษัท ทีซีที จำกัด ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่พฤกษาให้ความใส่ใจสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ถึง 2 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 2 ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน และเป้าหมายที่ 17 การสร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ค่าใช้จ่าย : 0