ทริป “พัฒนาศูนย์สัตว์ป่า อาสามาลงแรง”

ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จ.ราชบุรี วันที่ 7 กรกฎาคม 2561

วัตถุประสงค์
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน เป็นสถานที่รับเลี้ยงสัตว์ป่า ซึ่งสัตว์ป่าจำนวนหนึ่งในสถานีเพาะเลี้ยงแห่งนี้ เป็นสัตว์ป่าของกลาง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินคดีกับผู้ครอบครอง ถึงแม้ว่าการดำเนินคดีจะสิ้นสุดลง แต่สัตว์ป่าเหล่านี้จะไม่สามารถปล่อยกลับคืนสู่ป่าได้อีกแล้ว นั้นหมายความว่าจะต้องอยู่ในกรงไปตลอดชีวิตเพราะไม่สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในป่าได้อีก
.
อาสามาด้วยกันได้มีโอกาสเข้าไปสำรวจและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของสถานี ทำให้ทราบว่าทางสถานีมีโครงการที่จะพัฒนาสถานีแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน และผู้สนใจเขามาเยี่ยมชม โดยในเฟสแรกนั้น เราจะร่วมกันสร้างทางเดินหินคลุก สำหรับเป็นทางเดินเยี่ยมชมกรงสัตว์ต่างๆ เพื่อนองรับบริการผู้เยี่ยมชมในอนาคต ดังนั้นอาสามาด้วยกันจึงอยากชวนเพื่อนอาสาทุกคนไปช่วยกันพัฒนาสถานี และเยี่ยมชมสัตว์ป่าของกลาง ภายในสถานีแห่งนี้กับ กิจกรรม “พัฒนาศูนย์สัตว์ป่า อาสามาลงแรง”

กิจกรรม
1.ทำทางเดิน ชมกรงสัตว์ (ขนหินกรวดไปโรยเป็นทางเดิน)
2.ให้อาหารสัตว์ป่า
3.เดินชมสัตว์ป่าภายในสถานี

ค่าใช้จ่าย
เดินทางไปพร้อมกับเรา คนละ 650 บาท (มีประกันการเดินทาง)
เดินทางไปเอง คนละ 500 บาท

สิ่งที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย
1. รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ – ราชบุรี (เฉพาะอาสาที่ไปกับรถบัส)
2. ประกันการเดินทาง (เฉพาะอาสาที่ไปกับรถบัส)
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ / ของว่าง 1 มื้อ
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา

การเตรียมตัวสำหรับมาร่วมกิจกรรม
1. เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน เผื่อเลอะดิน 🙂
2. ยารักษาโรคประจำตัว

นัดหมาย
เดินทางไปพร้อมกับเรา : ลงทะเบียน ณ ปั๊ม ปตท.สนามเป้า เวลา 06.30 -07.00
เดินทางไปเอง : ลงทะเบียน ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จ.ราชบุรี เวลา 10.00 น.

กำหนดการทริป
06.30 – 07.00 ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)
07.00 – 10.00 เดินทางสู่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จ.ราชบุรี
10.00 – 10.30 เดินทางถึงสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน พร้อมทำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่
10.30 – 11.00 รับฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานีฯ จากพี่ๆ เจ้าหน้าที่
11.00 – 12.00 กิจกรรม “ ให้อาหารสัตว์ตามกรงต่างๆ ”
12.00 – 12.50 รับประทานอาหารเที่ยง
12.50 – 16.00 กิจกรรม “ทำทางเดิน ชมกรงสัตว์” เพื่อให้สะดวกกับการเข้าไปเยี่ยมชม
16.00 – 16.30 พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในสถานี / เยี่ยมชมสัตวป่าของกลาง
16.00 – 18.30 เดินทางไปตลาดนัดโต้รุ่งราชบุรี เพื่อรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
18.30 – 20.30 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ขั้นตอนการสมัคร
1. อาสาสมัครที่สนใจเข้าร่วมทริป สามารถ inbox มายัง “เพจอาสามาด้วยกัน” เพื่อขอรับใบสมัครทริป
2. เพจจะส่ง link ใบสมัครให้อาสาสมัคร เพื่อกรอกใบสมัคร
3. เมื่อทางเพจได้รับใบสมัครของอาสาสมัครแล้ว เพจจะแจ้งกลับไปว่า “ได้รับใบสมัครแล้ว”
4. หลังจากนั้นให้อาสาสมัครโอนเงิน ภายใน 3 วันหลังจากกรอกใบสมัคร ที่บัญชี ธ.ทหารไทย เลขที่บัญชี 252-2-07493-5 ชื่อบัญชี นายสิรินพงศ์ กลิ่นสวาทหอม ตามวันเวลาที่กำหนดเพื่อยืนยันการเข้าร่วมทริป พร้อมทั้งส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินด้วย
5. เมื่อทางเพจได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินแล้ว จะแจ้งกำหนดการรายละเอียดทริปดังกล่าวให้ทราบ
6. ใกล้ถึงวันไปทริปทางเพจ จะแจ้งเตือนการร่วมทริปอีกครั้งผ่านเพจอาสามาด้วยกัน และอีเมล

หมายเหตุ
1. การสมัครเข้าร่วมทริปจะเสร็จสิ้นเรียบร้อย เมื่ออาสาสมัครชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระกลับมายังเพจ
2. กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วน
ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

1. Inbox(ข้อความ) เพื่อขอใบสมัครออนไลน์มายังเพจ อาสามาด้วยกัน

2.
ทางอาสามาด้วยกันจะตอบรับการเข้าร่วมของท่านเมื่อทำตามขั้นตอนในข้อ1 ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระค่าเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 650