โครงการ(ฉบับย่อ) :กิจกรรม ปิดเทอมหรรษา (Smile Holidays)

ที่มาและวัตถุประสงค์
เป็นโครงการที่ออกแบบมาเพื่อให้เด็กด้อยโอกาส อายุตั้งแต่ 7 – 15 ปี สามารถใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ ในช่วงปิดภาคเรียนในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในขณะที่พ่อแม่ของพวกเขาไปทำงาน ในช่วงวันหยุดปิดเทอมในช่วงเดือน มีนาคม และ ตุลาคม ของทุกปี

สถานที่จัดกิจกรรม
สำนักงานของมูลนิธิฯ (บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เยื้องวัดเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่)

กลุ่มเป้าหมาย
เด็กด้อยโอกาส อายุตั้งแต่ 7 – 15 ปี เช่น เด็กๆจากโรงเรียนวัดเจ็ดยอด เด็กจากแค้มป์คนงานก่อสร้างที่มูลนิธิฯทำงานด้วย เด็กๆในอุปการะของมูลนิธิฯ ประมาณ 50 คน มาทำกิจกรรมร่วมกัน

วันและเวลา
โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ 21 มีนาคม จนถึง 8 เมษายน 2559 โดยจัดกิจกรรมตั้งแต่วัน จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
กิจกรรม
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหลากหลาย เช่น ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ฟุตบอล งานฝีมือ ร้องเพลง ฯลฯ

หากท่านต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม
ทางมูลนิธิฯได้มอบหมายให้ นางสาว แสงศุภา เพ็ญรัชฎ ตำแหน่ง Social Advisor โทรติดต่อ 053-2222-11 email: social2@baandekfoundation เป็นผู้ประสานการดำเนินงาน

มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก
48/2 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

SH_flyer_volunteers_fb-1458878249

ค่าใช้จ่าย : -