มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีเปิดรับอาสาสมัครคนไทยเพื่อเป็นเมนทอร์ (mentor) ใน “Mentoring Program” เพื่อจับคู่รับฟัง ร่วมเรียนรู้ และให้คำปรึกษาแก่นักเรียนของมูลนิธิฯ

รายละเอียดกิจกรรมของมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีให้ความช่วยเหลือผู้หญิงขาดโอกาสทางการศึกษาผ่านการอบรมในประเด็นต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ดูแลตนเองได้ และสามารถหางานที่มั่นคงและได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้น เกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่มูลนิธิฯ ของเรามีดังนี้

 • จบการศึกษาสูงสุดไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • เป็นลูกจ้างนอกระบบ ซึ่งโดยทั่วไปผู้หญิงกลุ่มนี้ไม่มีอำนาจในการต่อรองสวัสดิการด้านต่างๆ
 • มีรายได้ต่ำหว่า 15,000 บาทต่อเดือน (ไม่มีภาระในการดูแลครอบครัว)

ปัจจุบันมูลนิธิฯ กำลังจะดำเนินโครงการ Better Me โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้หญิงที่เข้ารับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ ได้รู้จักตนเอง ได้เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง มีทัศนคติในแง่บวก รวมถึงมีความมั่นใจที่จะก้าวออกจากชีวิตเดิมของตนเอง โดยมูลนิธิฯ ตั้งเป้าหมายไว้ว่า เมื่อเข้าร่วมโครงการจนจบพวกเธอจะสามารถ

 • เข้าใจตนเองและความต้องการของตนเอง
 • ต้องการมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ และมีความมั่นใจว่าสามารถประสบความสำเร็จได้
 • เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเอง
 • เริ่มต้นงานใหม่ที่มีความมั่นคง และแสวงหาโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ที่มากยิ่งขึ้น

Mentoring Program (โครงการเมนทอร์)

อาสาสมัคร 1 คน จับคู่เป็นเมนทอร์ให้กับนักเรียน จำนวนนักเรียนที่อาสาสมัครดูแลขึ้นอยู่กับความสมัครใจของอาสาสมัครแต่ไม่เกิน 3 คน โดยอาสาสมัครและนักเรียนจะมีการพูดคุยตัวต่อตัวที่มูลนิธิฯ อย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) ตลอดระยะเวลา 3 หรือ 6 เดือนของโครงการ โดยเป้าหมายของการจับคู่เพื่อพูดคุยกันระหว่างนักเรียนและอาสาสมัครคือ

 • ร่วมเรียนรู้ไปกับนักเรียนหลังจากนักเรียนเข้าร่วมการอบรมแต่ละครั้งในมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี
 • สนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาและดำเนินการตามแผนการประกอบอาชีพของตนเอง
 • บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลของนักเรียนแต่ละคน

คุณสมบัติของอาสาสมัคร

 • เพศหญิง อายุ 25-60 ปี เป็นคนไทยหรือสามารถใช้ภาษาไทยในการพูดและเขียนได้ดี
 • มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
 • ชอบรับฟัง มีความสามารถในการรับฟัง และมีเวลาในการรับฟังผู้อื่น
 • สามารถรับหน้าที่เป็นอาสาสมัครสำหรับกิจกรรมนี้เป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน และสามารถจัดหาเวลาเพื่อเข้าพูดคุยกับนักเรียนที่มูลนิธิฯ อย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง มีชั่วโมงการเป็นอาสาสมัครเฉลี่ย 1-2 ชั่วโมงต่อ 1 เดือน
 • มีความสนใจในการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและต้องการเอาชนะความยากลำบากทางเศรษฐกิจที่ครอบครัวต้องเผชิญ
 • สามารถสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายเมื่อพูดคุยกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสะดวกใจและเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองได้อย่างเต็มที่
 • พร้อมที่จะมองสถานการณ์ในแง่บวกเสมอ และมีความสามารถในการสื่อสารกับนักเรียนอย่างนุ่มนวนเมื่อต้องผลักดันให้นักเรียนเป็นผู้พัฒนาตนเอง
 • สามารถมองภาพรวมของการพัฒนาตนเองด้านการทำงาน โดยเน้นไปที่ความสำเร็จในระยะยาวมากกว่าความท้าทายที่นักเรียนต้องเจอในระยะสั้น
 • สามารถช่วยให้คำปรึกษากับนักเรียนในการตัดสินใจ โดยไม่เป็นการชักจูงไปสู่แนวทางใดแนวทางหนึ่งโดยเฉพาะ
 • มีความซื่อตรงในการบันทึกข้อมูลของนักเรียนในเอกสารต่างๆ
 • เคารพความเป็นส่วนตัวของนักเรียน และไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญใดๆ ให้ผู้อื่นทราบ
 • มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษาและความสามารถในการเข้าถึงงานที่ผู้หญิงในกรุงเทพฯ ต้องเผชิญ

การสนับสนุนของเจ้าหน้าที่

 • การอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อทำหน้าที่อาสาสมัครเมนทอร์ (อาสาสมัครเมนทอร์ทุกคนต้องเข้าร่วมก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง) และคู่มือการเป็นเมนทอร์จากมูลนิธิฯ
 • การจัดสถานที่ในการพูดคุยระหว่างนักเรียนและอาสาสมัคร และสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในมูลนิธิฯ
 • การให้ความช่วยเหลืออาสาสมัครเมื่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินงานภายใต้โครงการเมนทอร์
 • การเตรียมเอกสารและตารางการนัดหมายระหว่างอาสาสมัครและนักเรียน

สถานที่

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี

เลขที่ 39 ซอยสุขุมวิท 52 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

*** ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สถานีอ่อนนุช ***

—อาสาสมัครทุกตำแหน่งของมูลนิธิจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดใดทั้งสิ้น—

วิธีการสมัคร

ส่ง CV/resume มายัง staff@pratthanadee.org  เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับและนัดสัมภาษณ์ต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 0