กิจกรรมรักษ์ต้นไม้@เชียงใหม่ (บำรุงรักษาต้นไม้แปลงปลูกป่าและสวนดอกไม้)
20-22 กุมภาพันธ์ 2559   ณ ดอยอินทนนท์ – ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
(เดินทางคืนวันศุกร์ที่ 19 ก.พ.)

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก และขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วม
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณแปลงปลูกป่า ที่มีการปลูกกล้าไม้เอาไว้แล้ว ด้วยการกำจัดวัชพืช พรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำ กำจัดศัตรูพืช ฯลฯ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งศึกษาสัมผัส ธรรมชาติ วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิตผู้คนในจังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ : กรีน อีเว้นท์ หมายถึง กิจกรรมสีเขียว ไม่ใช่บริษัท ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ แต่เป็นกลุ่มองค์กรประเภท กิจการเพื่อสังคม (SE) โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อหาทุนไปช่วยเหลือสังคม

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 2559
21.30 น  นัดรวมพลสมาชิกที่ ปตท.สนามเป้า อนุสาวรีย์ชัยฯ (มีแผนที่ให้ดูในห้องกิจกรรม) รถออก 22.00 น

วันเสาร์ที่ 20 ก.พ. 2559
10.40 น  (โดยประมาณ) เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่
  – กล่าวต้อนรับ แนะนำตัว รับฟังคำชี้แจง ฟังการบรรยายเรื่องการปลูกป่า และวิธีการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้
  – เริ่มลงมือทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการกำจัดวัชพืช พรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำ และกำจัดศัตรูพช
  – ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
12.00 น  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น  เดินทางไปวัดจอมทอง ย้ายจากรถบัสไปนั่งรถยนต์ เพื่อเดินทางขึ้นดอยอินทนนท์
  – พิชิตยอดดอยอินทนนท์ จุดที่สูงที่สุดในประเทศไทย (สูงจากระดับน้ำทะเล 2,565 ม.) ถ่ายภาพคู่กับป้ายสูงสุดแดนสยาม
  – ศึกษาธรรมชาติ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา
  – แวะสักการะพระธาตุนภเมทณีดลและพระธาตุนภพลภูมิสิริ
  – ศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ ผักปลอดสารผิด และตลาดชาวเขา
  – เดินศึกษาธรรมชาติและเก็บขยะน้ำตกวชิรธาร
  – ขึ้นรถเดินทางลงจากดอยอินทนนท์
16.00 น กลับมาขึ้นรถบัส เดินทางเข้าที่พักในตัวเมือง
  – จัดของเข้าที่พัก ทำธุระส่วนตัว
17.30 น รวมพล ขึ้นรถสองแถวแดงไปหาอาหารเย็นรับประทานบริเวณถนนคนเดินเชียงใหม่ที่ประตูท่าแพ ลงจากรถและนัดหมายรวมพล
19.40 น กลับมารวมพลที่จุดนัดพบ ขึ้นรถสองแถวแดงกลับที่พัก (สมาชิกต้องรักษาเวลา หากไม่รักษาเวลาทางคณะจะไม่รอ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทำกิจกรรม หากไม่รักษาเวลาท่านจะต้องเหมารถเดินทางกลับโรงแรมที่พักเอง)
21.00 น รวมพลที่ห้องประชุม พูดคุยทำความเข้าใจ กิจกรรมสานสัมพันธ์หมู่คณะ สัมมานาและเสวานาในหัวข้อเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มีต่อคืนที่สอง)
22.30 น แยกย้ายเข้านอน

วันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ. 2559
07.30 น  ตื่นนอน ทำธุระส่วนตัว
08.00 น  รับประทานอาหารเช้า
09.00 น  ขึ้นรถ เดินทาง รถบัสไปจอดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ย้ายจากรถบัสไปนั่นรถสองแถวแดง เพื่อเดินทางขึ้นดอยสุเทพ
  – แวะสักการะพระธาตุดอยสุเทพ
  – ศึกษาดูงานสวนดอกไม้ที่พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ศึกษาวิธีการปลูก วิธีการดูแลและบำรุงรักษา
  – เยี่ยมเยือนวิถีชีวิตชุมชนหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งที่ดอยปุย
16.30 น  ขึ้นรถ เดินทางกลับที่พัก
17.00 น  รับประทานอาหารเย็น ทำธุระส่วนตัว พักผ่อนตามอัธยาศัย
20.00 น  รวมพลที่ห้องประชุม พูดคุยทำความเข้าใจ สานสัมพันธ์หมู่คณะ สัมมนาและเสวนาในหัวข้อเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อจากคืนแรก) กิจกรรมเปิดใจ
21.30 น  แยกย้ายเข้านอน

วันจันทร์ที่ 22 ก.พ. 2559 (วันมาฆะบูชา)
07.00 น  ตื่นนอน ทำธุระส่วนตัว
07.30 น  รับประทานอาหารเช้า เก็บสัมภาระ
08.00 น  สรุปกิจกรรม ปิดกิจกรรม
  – ขึ้นรถบัส เดินทางออกจากเชียงใหม่
  – แวะซื้อของฝากภาคเหนือที่ประตูสู่ล้านนา จ.แพร่ (ประตูเมืองแพร่)
12.00 น แวะรับประทานอาหารบริเวณจุดพักรถหรือปั๊มน้ำมัน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 21.30 น ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ)

รับไม่เกิน 50 คน

ค่าสมัครคนละ 2,590 บาท
ประกอบด้วย
(1) รถบัสแอร์ ไป-กลับ (มีประกันอุบัติเหตุ)
(2) ปุ๋ย ยา วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือประกอบการทำกิจกรรม
(3) เอกสารประกอบการเรียนรู้
(4) อาหาร น้ำดื่ม 4 มื้อ (เที่ยงวันแรก เช้าวันที่สอง เย็นวันที่สอง และเช้าวันที่สาม) พร้อมกาแฟ ขนมปัง และปาท่องโก๋ตอนเช้า (มื้อที่ไม่ได้รวมในค่าสมัครคือมื้อที่สามารถหารับประทานกันเองได้ตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือปั๊มน้ำมัน)
(5) ค่าที่พักในตัวเมือง 2 คืน (ห้องแอร์ นอนรวมแยกห้องชาย-หญิง เตียงแยก ห้องน้ำในตัว) และห้องประชุม
(6) ค่าเหมารถขึ้น-ลงดอยอินทนนท์
(7) ค่าเหมารถสองแถวไป-กลับ ที่พัก-ถนนคนเดิน(ประตูท่าแพ)
(8) ค่าเหมารถสองแถวขึ้น-ลงดอยสุเทพ
(9) ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
(10) ค่าธรรมเนียมพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

งบประมาณที่เหลือจากการจัดกิจกรรมส่วนหนึ่งสมทบกองทุนจัดกิจกรรมของชมรม อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
และอีกส่วนหนึ่งสมทบกองทุนอาหารช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เนื่องในวันช้างไทย วันที่ 13 มีนาคม 2559

 ขั้นตอน/วิธีการสมัคร

1. ส่งข้อมมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท) www.facebook.com/GreenEventsThailand

ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้
- ชื่อกิจกรรม (รักษ์ต้นไม้)
- ชื่อ-นามสกุล
- เบอร์โทรศัพท์มือถือ
- อาหารที่แพ้ หรือรับประทานเจ มังสวิรัติ ฮาลาล ฯลฯ (ถ้ามี)
*สำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่ต้องการใบประกาศเกียรติคุณ สามารถขอรับใบประกาศฯได้ฟรี โดยให้แจ้งมาในข้อมูลผู้สมัคร

2. หลังจากส่งข้อมูลมาแล้วให้รอรับการตอบกลับ เราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลาโอนเงินให้ท่านยืนยันตนใน 2-3 วัน

3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม  www.facebook.com/events/657104687765444  เพื่อทราบการอัพเดรทที่เป็นปัจจุบัน

ท่านที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาได้ใน In Box www.facebook.com/GreenEventsThailand
ว่าที่ร้อยเอกสราวุฒิ  สารคำ (โย)  084-526-6834
นายสุระศักดิ์  ประไพรินทร์ (ต๋อง) 083-095-0695

ห้องกิจกรรม www.facebook.com/events/657104687765444

กรีน อีเว้นท์ www.facebook.com/GreenEventsThailand

ค่าใช้จ่าย : 2,590 บาท