รู้จักเรา
วิสัยทัศน์ เป็นมูลนิธิกิจกรรมนอกหลักสูตรภายใน 5 ปีที่มุ่งเน้นบรรเทาปัญหาความความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและจิตอาสาอย่างสร้างสรรค์ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ มีคุณภาพเติบโต ทั้ง กาย ใจ และปัญญา มีทักษะในการบริหารจัดการชีวิตตนเองได้ให้แก่ประเทศ
ขบวนการโลกแสนสวยภายใต้มูลนิธิพุทธรักษา ได้ก่อตั้ง “โครงการครูถุงนอน สอนหนังสือ” ในวันที่ 1 กันยายน 2560 เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยในชุมชนห่างไกล และลดช่องว่างในเรื่องความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัยของเด็กประถมศึกษา ผ่านทางกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมออกแบบแผนการสอนครอบคลุมวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะด้านอื่นๆและทำหน้าที่เป็นครูถุงนอน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม และเดือนธันวาคมของทุกปี ผลักดันให้เด็กๆในพื้นที่ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ได้ดำเนินงาน มาแล้วดังนี้
1.Winter Camp 2017 หัวข้อ ภาษาอังกฤษ วันที่ 11 -15 ธันวาคม 60 ณ. โรงเรียนบ้านหนองอาสา อ.บ้านไร่ จ.ทัยธานี มีโรงเรียนวังหินและโรงเรียนบ้านพุต่อเข้าร่วม
2.Summer Camp 2018 เน้น วิทย์ คณิต อังกฤษ และบูรณาการ โรงเรียนวัดทัพหลวง โรงเรียนบ้านพุต่อและโรงเรียนหนองอาสา อ.บ้านไร่ จ. อุทัยธานี วันที่ 3 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 61
กำหนดการรับสมัคร “ครูถุงนอน สอนหนังสือ” Winter Camp Topic: English Communication & Life Motivation
วัตถุประสงค์
  • เพื่อสร้างและฝึกทักษะด้านการฟัง พูด ซึ่งเป็นพื้นฐานการสื่อสาร พื้นฐานการเรียนรู้ทางด้านภาษาเพื่อต่อยอดในอนาคต
  • เพื่อปรับทัศนคติหรือมุมมองที่เด็กมีต่อภาษาอังกฤษ ให้เด็กเกิดความชอบและเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนกันได้
  • เพื่อฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ ผ่านการสะท้อนตนเองผ่านงานศิลปะให้เกิดแรงผลักดันในตนเอง เข้าใจตนเองตลอดจนมองหาเส้นทางชีวิตตนเองได้
  • เพื่อรวมกลุ่มคนที่มีเจตนารมณ์ในการร่วมพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยรวมกับการพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน
สิ่งสำคัญผู้สมัครต้องทำความเข้าใจข้อมูลโครงการตลอดจนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ แผนงานกิจกรรม แผนงานสอน ระเบียบต่างๆของการเป็นครูถุงนอน เพื่อเป็นการทบทวนตนเองให้แน่ใจก่อนการสมัคร ซึ่งมีลำดับขั้นตอนดังนี้
1.ผู้สนใจสมัครดูรายละเอียดคุณสมบัติ หน้าที่ บทความความรับผิดชอบ แผนการดำเนินงานได้ที่นี่ รายละเอียดโครงการ เมื่อผู้สมัครได้ทำความเข้าใจกับรายละเอียดโครงการ บทบาทหน้าที่ และยังมีเจตนารมณ์ในการเป็นครถุงนอน ให้ท่านศึกษารายละเอียดแผนงานสอนได้ที่ข้อ 2
2. ร่างแผนงานสอน English Communication & Life Motivation และข้อมูลพื้นฐานของเด็กนักเรียน ร่างแผนการสอน Winter Camp 2018 English Communication & Life Motivationเมื่อผู้สมัครได้ศึกษาทั้งรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งร่างแผนการสอนแล้ว ยังมีเจตตนารมณ์ในการเป็นครูถุงนอน ขอให้ท่านเข้าสู่ข้อที่ 3 กรอกใบสมัคร
3.ผู้สนใจสมัครโครงการดังกล่าวสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ กรอกใบสมัคร
กำหนดการ จำนวนที่เปิดรับ: 30 คน
ปฏิทินกิจกรรม
เปิดรับสมัคร                                                      1 กันยายน – 31 ตุลาคม
คัดเลือกผู้ผ่านรอบแรกคัดเลือกจากเอกสาร    1-4พฤศจิกายน
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                        5พฤศจิกายน
สอบสัมภาษณ์                                                   6- 9 พฤศจิกายน
ประกาศผลครูถุงนอน Winter Camp 2018    12 พฤศจิกายน
Pre Camp ครูถุงนอน                                       21 -22 พฤศจิกายน อาคาร สสส ซอยงานดูพลี
ปฏิบัติงาน                                                          2 – 7 ธันวาคม
  • เดินทางวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคมและเดินทางกลับในวันที่ 7 ธันวาคม
  • ปฏิบัติหน้าที่สอนวันที่ 3 – 6 ธันวาคม
  • Summary งานวันที่ 7 ธันวาคม และเดินทางกลับ

กรอกใบสมัครได้ที่ลิงค์

https://goo.gl/forms/OkChRELP6gU6N6zY2

ค่าใช้จ่าย : ไม่มี