รายละเอียดมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษาผ่านการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ โดยผู้หญิงที่เข้ารับการบริการของมูลนิธิเป็นกลุ่มผู้หญิงทำงานโดยทั่วไป ที่ได้รับค่าค่าตอบแทนน้อย และประกอบอาชีพที่ไม่มั่นคง ขาดโอกาสทางการศึกษาและขาดทักษะที่จำเป็นสำหรับตลาดแรงงาน มีภาระในการดูแลครอบครัว เป็นต้น

รายละเอียดกิจกรรม 

อาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษจะทำการสอน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ในวันและเวลาเดียวกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมูลนิธิจะจัดเอกสารเพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้กับอาสาสมัคร

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี ปิดทำการทุกวันศุกร์

 

  • ส่งอีเมล์แนะนำตนเองและประวัติการทำงาน (CV) เข้ามาที่มูลนิธิ staff@pratthanadee.org
  • เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายเพื่อเข้ามาพูดคุยรายละเอียดกับอาสาสมัครเป็นลำดับต่อไป 
  • อาสาสมัครจะต้องผ่านการเข้าร่วมสังเกตการณ์ (class observation) ภายในห้องเรียนภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง 
  • เมื่อผ่านการสังเกตการณ์ภายในห้องเรียนแล้ว อาสาสมัครจะได้ทำการทดลองก่อนสอน การรับสอนประจำ 

ค่าใช้จ่าย : ไม่มี