โครงการ V_Volunteer Indy มุ่ง เน้นให้อาสาสมัครแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ายอาสาสมัครนานาชาติ (International Workcamp) และโครงการจิตอาสาในต่างแดน (MLTV) โดยสามารถเลือกค่ายและโครงการได้ทั่วโลก ภายใต้เครือข่าย Alliance for European Voluntary Service และ CCIVS ซึ่งมีการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้ระบบของ UNESCO 

คุณสมบัติของอาสาสมัครที่ต้องการไปร่วมค่ายต่างประเทศ

  • อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ หรืออาชีพ
  • รักที่จะเรียนรู้ และอยากที่จะพบเพื่อนใหม่ ชอบในสิ่งที่ท้าทาย และเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
  • ใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้ และสนใจจะเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน
  • ไม่เป็นโรคร้ายแรงใด ๆ ที่ประเทศที่ต้องการไปออกค่ายห้ามเข้า
  • ไม่เป็นผู้เคยกระทำความผิดร้ายแรง

รายละเอียดค่าย คลิก

ติดตามข้อมูลข่าวสาร https://www.facebook.com/VSA-Thailand-109930182446494/

ประสบการณ์อาสาสมัครไทยในค่ายต่างแดน http://www.volunteerspirit.or.th/blog/thai-volunteer-abroad-blog

 

ขั้นตอนการสมัครและค่าใช้จ่าย http://www.volunteerspirit.or.th/Thai-Volunteer/v-volunteer-search-engine

ค่าใช้จ่าย : 6,000 - 12,000บาท