รับอาสาสมัคร ทริปความห่วงใยผืนป่าและสายน้ำ  อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

bt_160403_4

องค์กรผู้จัดงาน กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่ปิง
รายละเอียดงาน แม่น้ำปิง มีต้นกำเนิดจากภูเขา ผืนป่าติดชายแดนไทย-พม่า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
เป็นแม่น้ำสายหลัก ที่ไหลไปหล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่และลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
แต่ในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา พื้นที่ป่าต้นน้ำดังกล่าว ได้ถูกบุกรุกและทำลายไปอย่างรวดเร็ว
อะไรเป็นสาเหตุหรือปัจจัยหลัก ที่ทำให้ประเทศไทยเรา ไม่สามารถรักษา ป่าต้นน้ำไว้ได้  แล้วเราในฐานะ ภาคประชาชนที่บริโภคอยู่ปลายน้ำ จะทำอะไรได้บ้างลองมาช่วยกันค้นหาคำตอบ ด้วยตัวของคุณเอง….  ทริปความห่วงใยในผืนป่าและสายน้ำแม่ปิง 23-24 เมย.นี้กับเรา
บทบาทภารกิจของอาสาสมัคร 1. มาร่วมเรียนรู้ รับรู้ มาเห็น มาฟังและสัมผัสสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของป่าต้นน้ำที่ถูกบุกรุก โดยเดินทางไปยังสถานที่จริงคือ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
2. มาร่วมคิดวิเคราะห์ ปรึกษาหารือว่าในฐานะภาคประชาชน เรามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรได้บ้าง
3. มีส่วนร่วมในการวางแผนการแก้ไขปัญหาผืนป่าและสายน้ำแม่ปิง ร่วมออกแบบการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าให้กับเยาวชนและชุมชน ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว
คุณสมบัติอาสาสมัคร เปิดรับอาสาสมัครแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่
–    เป็นผู้มีความสนใจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
–    มีความรู้เรื่องการดูแลรักษาป่า การดูแลสายน้ำ การฟื้นฟูสภาพป่า
–    มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบงาน ในด้านกิจกรรมเยาวชนและการดูแลรักษาป่า ดูแลรักษาสายน้ำ
–    สามารถเดินทางไป – กลับได้ด้วยตนเอง ไปยังจุดนัดพบ คือ ค่ายเยาวชนเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (รับผิดชอบค่าเดินทางเอง)
วัน-เวลา วันที่ 23-24 เมษายน 2559
นัดพบกันเวลา 10.00 น. ที่ค่ายเยาวชนเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ทำงาน จุดต้นกำเนิดสายน้ำแม่ปิง ชายแดนไทย – พม่า อ.เชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
จุดนัดพบคือ ค่ายเยาวชนเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
การเตรียมตัว – นัดพบกันเวลา 10.00 น. ที่ค่ายเยาวชนเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (อาสาสมัครเดินทางไป-กลับยังค่ายเยาวชนเอง)
– เตรียมสัมภาระสำหรับพักค้างคืน 1 คืน
– เตรียมเครื่องแต่งกายที่ทะมัดทะแมง และเหมาะสมสำหรับการเดินป่า
– มีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจ
– เตรียมหาข้อมูลความรู้เรื่องแม่น้ำปิง ป่าต้นน้ำ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ไว้เป็นความรู้พื้นฐาน
– ทางกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่ปิง จะเป็นผู้ดูแลในเรื่องที่พักในการค้างแรมที่ค่ายเยาวชนเชียงดาว รวมถึงการเดินทางไปยังพื้นที่ และอาหารเครื่องดื่มระหว่างการทำกิจกรรม
สิ่งที่อาสาสมัครจะได้รับ – ได้เรียนรู้ธรรมชาติผืนป่า สายน้ำและชุมชน ผ่านประสบการณ์ตรงในการลงพื้นที่จริง ได้สัมผัส รับรู้ และเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
– เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์ ดูแลรักษาผืนป่าที่เป็นต้นกำเนิดลุ่มน้ำแม่ปิง
ติดต่อประสานงาน / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณนิคม พุทธา  081-9926031
ปิดรับสมัคร 17 เมษายน 2559

ปิดรับสมัครแล้ว 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : รับผิดชอบค่าเดินทางเอง