ปิดรับสมัครแล้ว 

รุ่น 5

วันอาทิตย์  7  ตุลาคม  61 

 อาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล  ( ทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล ทำความสะอาดชายหาด )

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

                              หลัง จากที่ ทีมงานบ้านดินไทย หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา ได้จัดกิจกรรม อาสาสมัคร ช่วย อนุรักษ์ธรรมชาติในหลาย กิจกรรมที่ผ่านมา  เช่น  โครงการปลูกป่าสร้างฝาย ไทยประจัน ราชบุรี   โครงการปลูกป่าให้ช่าง กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันต์   โครงการอาสาช่วยปลูกปะการัง ตามแนวพ่อหลวง ฯลฯ  ตลอดจนโครงการที่ช่วยเหลือสังคม  เช่น โครงการอาสาสร้างศูนย์เรียนรู้ดินและปลูกปะการัง      ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างดีจาก อาสาสมัครทั่วไป  มีอาสาสมัคร  เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง  จนบางกิจกรรมต้องเปิดหลายรอบ  ซึ่งก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ในเรื่องงานอาสาสมัคร

                             ดังนั้นทางกลุ่มบ้านดินไทย หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา จึงมีความตั้งใจจะหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและเป็นกิจกรรมที่อาสา สมัครได้สัมผัส กับแนวคิดช่วยเหลือสังคม   ในปีนี้จึงชวนอาสามาร่วมกันทำกิจกรรม    อาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล ทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล +ทำความสะอาดชายหาด )”   เพื่อให้อาสาสมัครได้ใช้เวลา 1 วันให้เป็นประโยชน์สูงสุด กับกิจกรรม  2 อย่าง นั่นคือ

 •        กิจกรรมที่  1  อาสาทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล   โดยกิจกรรมนี้จะชวนอาสา ไปช่วยกันไปเยี่ยมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล เรียนรู้ระบบ นิเวศชายฝั่งที่เต่าอาศัยอยู่และช่วยกันทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล  แล
 •        กิจกรรมที่  2  อาสาทำความสะอาดชายหาด ให้กลับคืนสภาพดังเดิม

และทางทีมงานบ้านดินไทยหวังว่า กิจกรรมทั้งสองจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เพื่อนๆเกิดความรักและหันมาทำงานอาสาสมัครกันมากขึ้น

  

ตารางกิจกรรม

 • 07.30 น.- 10.00 น.                ออกเดินทางสู่ ศูนย์ปลูกป่าชายเลนคลองลูป
 • 10.00 น. – 10.30 น.               (ลงทะเบียนกิจกรรมจิตอาสา)
 • 10.30 น.- 11.00 น.                กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
 • 11.00 น.– 12.00 น.               กิจกรรม อาสาดูแลชายฝั่งทะเล (ทำความสะอาดชายหาด)ทะเล
 • 12.00 น.- 12.45น.                 รับประทานอาหารกลางวัน
 • 12.24 น.- 13.00                     เดินทางต่อไปศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล
 • 13.00 น.-13.30 น.                รับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรทางทะเล
 • 13.30 น.- 14.30 น.                กิจกรรมทำความสะอาบบ้านเต่า
 • 14.30 น.- 15.30 น.                สรุปงาน รับใบประกาศนียบัตร
 • 15.30  น.- 19.00 น.                เดินทางกลับ กทมโดยปลอดภัย

หมายเหตุ

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

สวัสดิการ

 1. มีอาหารกลางวัน1 มื้อ
 2. มีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ – สัตหีบ(บัสแอร์ หรือ ตู้แอร์)
 3. วิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง เต่าทะเล
 4. อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม

  

การขึ้นรถ

วันอาทิตย์ที่  7  ตุลาคม  61

เวลา 06.30 น.   นัดลงทะเบียนที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์ ล้อหมุน  07.00 น.

หากเดินทางเอง รบกวนส่งเมลย์ขอแผนที่ มาที่  yobaandin@hotmail.com

    (ใบสมัครกิจกรรม ) (สมทบค่าใช้จ่าย    ท่านละ 690 บาท รับสมัครอาสาเพียง 70 ท่าน )

(เดินทางเองสมทบ ท่านละ 390 บาท )

  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 • 1 ผู้เข้าร่วม ต้อง มีอายุมากกว่า 12 ปี ขึ้นไป
 • 2  หากผู้เข้าร่วม อายุน้อยกว่า 12 ปี จะต้องมีผู้ปกครอง สมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 1 ต่อ 1   เพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด
 • 3 ผู้เข้าร่วม ต้องมี มีสุขภาพแข็งแรง  (หากมีโรคประจำตัว ต้องแจ้งผู้จัดเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด)
 • 4 ผู้เข้าร่วม ต้องเข้าร่วมกิจกรรมได้จนจบกิจกรรม
 • 5  ผู้เข้าร่วม มีสิทธิ์ได้รับใบประกาศ (หลังเสร็จกิจรรม) โดยสามารถเลือกได้ 3 อย่าง  1 ใบประกาศภาษาไทย ใบประกาศภาษาอังกฤษ หรือเลือกไม่รับใบประกาศก็ได้

     

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา

โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4  ออมทรัพย์

เมื่อโอนแล้ว    ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์

(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน ) ไม่ต้องส่งสลิปมา

โดยส่งรายละเอียดมาที่  yobaandin@hotmail.com

หมายเหตุ

การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน หากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์ หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนกิจกรรม อย่างน้อย 7 วัน  ทางทีมงานจะทำการคืนเงินให้ หากแจ้งก่อนกิจกรรม 5 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้ หลังจากนั้น จะไม่สามารถย้ายกิจกรรมและ คืนค่าใช้จ่ายได้

(การเลื่อนกิจกรรมสามารถเลื่อนได้ 1 ครั้ง และไม่สามารถขอเงินคืนได้หากไม่เข้าร่วม)

              

    (ใบสมัครกิจกรรม ) 

(สมทบค่าใช้จ่าย    ท่านละ 690 บาท รับสมัครอาสาเพียง 70 ท่าน )

(เดินทางเองสมทบ ท่านละ 390 บาท )

  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 • 1 ผู้เข้าร่วม ต้อง มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ขึ้นไป   
 • 2  หากผู้เข้าร่วม อายุน้อยกว่า 12 ปี จะต้องมีผู้ปกครองที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 1 ต่อ 1   เพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด
 • 3 ผู้เข้าร่วม ต้องมี มีสุขภาพแข็งแรง  (หากมีโรคประจำตัว ต้องแจ้งผู้จัดเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด)
 • 4 ผู้เข้าร่วม ต้องเข้าร่วมกิจกรรมได้จนจบกิจกรรม
 • 5  ผู้เข้าร่วม มีสิทธิ์ได้รับใบประกาศ (หลังเสร็จกิจรรม) โดยสามารถเลือกได้ 3 อย่าง  1 ใบประกาศภาษาไทย ใบประกาศภาษาอังกฤษ หรือเลือกไม่รับใบประกาศก็ได้

ค่าใช้จ่าย : สมทบค่าใช้จ่าย ไปรถที่ทางทีมงานจัดให้ ท่านละ 690 บาท เดินทางเอง ท่านละ 390 บาท