คาราวานสร้างฝายชะลอน้ำ และสร้างโป่งเทียมเพื่อสัตว์ป่า @ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน – วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560
06.30 น. ลงทะเบียน @ ปตท. ถ.กาญจนาภิเษก (ขาออก) ถัดจากสมาคมปักษ์ใต้
07.00 น. เคลื่อนขบวนมุ่งหน้าสู่ น้ำตกโกรกอีดก
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า (ตามอัธยาศัย)
09.00 น. เดินทางสู่น้ำตกโกรกอีดก
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ทีมงานจัดเลี้ยง)
14.00 น. เดินทางกลับศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
15.00 น. กางเต๊นท์พักแรม @ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า
หรือเช็คอิน (กรณีติดต่อสำรองที่พักล่วงหน้า ตามอัธยาศัย)
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560
06.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ทำกิจธุระส่วนตัว
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (ตามอัธยาศัย)
08.30 น. เคลื่อนขบวนมุ่งหน้าสู่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย
09.00 น. หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย กล่าวต้อนรับสมาชิกคาราวาน และให้ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แหล่งต้นไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางด้านพันธุ์พืช
09.30 น. กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ (แบ่งเป็นทีม)
11.00 น. กิจกรรมสร้างโป่งเทียมเพื่อสัตว์ป่า (แบ่งเป็นทีม)
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ทีมงานจัดเลี้ยง)
13.30 น. นำคณะเดินทางไปทำกิจกรรมเดินป่าระยะสั้น
14.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย @ น้ำตกเจ็ดคตเหนือ
15.00 น. เดินทางกลับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ
15.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
18.00 น. กลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

ค่าลงทะเบียน
ผู้ใหญ่ ท่านละ 500 บาท
เด็ก อายุระหว่าง 4 ปี – 15 ปี ท่านละ 300 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 4 ปี ยกเว้นค่าลงทะเบียน

สิ่งที่ท่านจะได้รับ
1. เสื้อคาราวาน T-Shirt “จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ”
2. ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในโปรแกรม
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างฝายชะลอน้ำและโป่งเทียมเพื่อสัตว์ป่า
4. ค่าธรรมเนียมการเข้าพื้นที่ กรมอุทยานฯ
5. ค่าเจ้าหน้าที่นำทาง กรมอุทยานฯ
6. ค่าสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ที่เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานสร้างฝายชะลอน้ำ และโป่งเทียมเพื่อสัตว์ป่า

  1. โอนเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขากลุ่มธนาคารเพื่อพนักงาน เลขที่บัญชี 100-2-00372-5 ชื่อบัญชี นายธวัชชัย  สุทธิบริหารกุล
  2. ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุ ชื่อ นามสกุล จำนวนสมาชิก(ที่ร่วมเดินทาง) มาที่ thawtchs@gmail.com หรือ Line ID : jamesscb
  3. การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ เมื่อได้รับการยืนยันกลับจาก กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560 ผ่านทาง E-mail หรือ Line แล้วแต่กรณี

ค่าใช้จ่าย : 500 บาท