กิจกรรมวันที่ 19 มกราคม 2562

8.00 น. –  รวมตัวกันขึ้นรถตู้

10. 00 น. – ถึงโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง อ.เมือง จ.นครปฐม

11.00 น. – ทำกิจกรรมสันทนาการ, บริจาคสิ่งของ

12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกับนักเรียน

13.00 น. – กิจกรรมปรับปรุงห้องน้ำ

17.00 น. – เดินทางกลับ

 

หลักการและเหตุผล

ห้องน้ำ-ห้องสุขา ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนที่จะต้องใช้ ห้องน้ำที่ดีจะต้องเป็นห้องน้ำที่สะอาด ได้มาตรฐาน และถูกสุขลักษณะ ใครเข้าไปใช้แล้วจะรู้สึกถึงความสะอาด ความเป็นส่วนตัว และปลอดภัย แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัด ทำให้ห้องน้ำเดิมของโรงเรียนหนองขาหยั่งที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อจำนวนของครูและนักเรียน  ไม่มีการแยกเป็นห้องน้ำชายและหญิง อีกทั้งโครงสร้างเดิมไม่ได้มาตรฐาน และไม่ถูกสุขลักษณะอนามัย อันจะนำมาซึ่งโรคติดต่อได้ โรงเรียนหนองขาหยั่งเป็นโรงเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีนักเรียนและบุคลากรร่วมกันกว่า 80 คน แต่มีห้องน้ำเพียง 5 ห้อง และห้องน้ำที่มีอยู่นั้นก็เก่าทรุดโทรม ไม่ได้มาตรฐาน ทางโครงการคนสวยทำดีได้เห็นความสำคัญของการสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา เป็นสิ่งจำเป็นที่สุด และต้องได้มาตรที่สุด จึงได้จัดทำโครงการสร้างและปรับปรุงห้องน้ำใหม่ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนหนองขาหยั่ง ตลอดจนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป สามารถได้ใช้บริการห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อแก้ปัญหาระบบการไหลเวียนของน้ำในห้องน้ำห้องส้วม
2. เพื่อปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำเดิม และเพิ่มจำนวนห้องน้ำให้เพียงพอต่อครูและนักเรียน
3. เพื่อปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมใหม่ให้ได้มาตรฐาน ง่ายต่อการดูแลรักษาและทำความสะอาด
4. เพื่อปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำห้องส้วมบางรายการที่ไม่สมบูรณ์
5. เพื่อปรับระบบห้องน้ำห้องส้วมให้ถูกหลักสุขลักษณะมากขึ้น

กรอกใบสมัครได้ที่

https://drive.google.com/file/d/16_HsE75aDSiBjWPi73q6VtwA40UU7fOT/view?usp=sharing

สอบถามรายและเอียดเพิ่มเติมได้ที่

konsuaytumdee@gmail.com หรือ Line ID toeiimarina หรือ beautiwasunanta

ค่าใช้จ่าย : 800