หอบรักไปห่มป่า หนีกรุงปรุงรสปรุงรักษ์
ตอน ดอกไม้ในที่ลับตา เชฟกรุงปรุงอาหารรักษ์ให้น้องสัตว์
วันศุกร์ที่ ๖(ค่ำ) – วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ค่าใช้จ่าย คนละ ๑,๖๖๐ บาท (หนึ่งพัน-หกร้อย-หกสิบบาทถ้วน)

ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

* * * ห ม า ย เ ห ตุ ที่ ม า ข อ ง คำ * * *
ดอกไม้ในที่ลับตา : ดอกไม้แม้ว่าจะไม่มีใครเห็นดอกไม้ของยังให้ความสวยงามอยู่ดี เช่นเดียวกับการทำดี แม้ไม่มีใครเห็นแต่ความดีก็ยังอยู่ ดังนั้นหากจะทำดีทำไปเลย โดยไม่ต้องเอามาอวด ที่มาของชื่อ จากเพลง ดอกไม้ในที่ลับตา ของวงนั่งเล่น

ทำ อ ะ ไ ร
กิจกรรมลงมือทำ ร่วมด้วยช่วยกัน
– ชวนอาสามาปรุงอาหารให้น้องสัตว์ป่า แต่งเสริมเติมโป่งเทียมให้น้องๆสัตว์ป่า
– ชวนอาสามาลงมือทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้
– ศึกษาธรรมชาติ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูเขียว-ทุ่งกะมัง
– ถอนต้นสาปเสือเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้สัตว์กีบ (เก้ง กวาง เนื้อทราย)
– กิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสมของฤดูกาล

ผ ล ที่ ไ ด้
นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติแล้วแล้วส่งผลถึงการร่วมแรงร่วมใจร่วมกันลงมือแบ่งปันอันบังเกิดประโยชน์หลายต่อในการลงมือทำ
กำ ลั ง ใ จ : ในแง่ของผู้เข้าร่วม นอกจากได้ลงมือแบ่งปัน ด้วยวิธีลงมือทำ ส่งถึงสัตว์ป่าในธรรมชาติการช่วยฟื้นฟูดูแลป่าทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแล้ว ยังได้เติมเต็มมิตรภาพระหว่างกันของมิตรจิตอาสาทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าเพียงแค่ผู้เข้าร่วม “ เ ปิ ด ” ที่สำคัญเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

*** การลงมือทำกิจกรรม ขอให้อาสาสวมรองเท้าแบบปิดเท้ามิดชิดเพื่อความปลอดภัย***

กำหนดการ
หอบรักไปห่มป่า หนีกรุงปรุงรสปรุงรักษ์
ตอน ดอกไม้ในที่ลับตา เชฟกรุงปรุงอาหารรักษ์ให้น้องสัตว์

ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

วันศุกร์ที่ ๖(ค่ำ) ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๑.๐๐ น. ภาระกิจนัดหมายอาสา โดยพร้อมเพรียงกัน
(จุดนัดพบ ปั๊มปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ก่อนถึงเซ็นทรัลลาดพร้าว ติด บ.ตรีเพชรชีอีซูสุ)
๒๑.๓๐ น. ล้อหมุน พร้อมเดินทาง สู่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง
(นอนบนรถตู้)

วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๖.๓๐ น. แวะชมตลาดยามเช้า ทุ่งลุยลาย/ชมภูกระดึงจากภูเขียว

(รอเวลาเข้าพื้นที่ตามเวลาราชการกำหนด)
๐๗.๐๐ น. เข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง
๐๘.๐๐ น. มื้อเช้า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง (๑)
๐๙.๐๐ น. อาสารู้จักกัน/แบ่งงาน เพื่อเตรียมกิจกรรม
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ ลงกาย ลงแรง ปรุงรสปรุงรักษ์ : ภาค ๑
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง(๒)
๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ ลงกาย ลงแรง ปรุงรสปรุงรักษ์ : ภาค ๒
กิจกรรมหอบรักไปห่มป่า นักสืบนิเวศศึกษาทุ่งกะมัง
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ รับประทานอาหารเย็น (๓)
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ กิจกรรมหอบรักให้ป่าฟื้น คืนสุข ชวนคุย ชวนชม บนพื้นดินมีหิงห้อยฟ้าระยิบดวงดาราท่องจักรวาล ณ ราตรีกาล
๒๑.๐๐ พักผ่อนหลับนอน
(นอนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง)

วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๐๖.๐๐ ฟ้าสางที่กลางป่า อาหารเช้า (๔)
๐๘.๐๐ น. สรุปกิจกรรม/เก็บสัมภาระ กลับ กรุงเทพฯ /ลาพื้นที่ เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
๑๒.๐๐ อาหารเที่ยง (อาสาดูแลตนเอง)
๒๑.๐๐ น. กลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

โรงบ่มอารมณ์สุข : โลกสวยด้วยน้ำใจ

หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายคนละ
ค่าใช้จ่าย คนละ ๑,๖๖๐ บาท (หนึ่งพัน-หกร้อย-หกสิบบาทถ้วน)
โครงการขอรับเฉพาะอาสาที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขบนรถคันเดียวกัน
– ขออนุญาตไม่รับผู้ที่เดินทางไปด้วยตนเองไม่ว่ากรณีใดๆ ขออภัยในความไม่สะดวกของท่านครับไม่แวะรับรายทาง
เว้นแต่ในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น และใกล้เคียงเท่านั้นและเดินทางเข้าพื้นที่ด้วยตนเอง
คนละ ๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งพัน-สองร้อยบาทถ้วน)

สำหรับเด็ก
ทางกลุ่มขออนุญาตเก็บเท่ากับผู้ใหญ่ ๑ ท่าน เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวนคนที่เข้าร่วม ขออภัยเรื่องค่าใช้จ่าย ณ ส่วนนี้อย่างยิ่ง

– คำถาม ทำอาสาแล้วทำไมต้องมีค่าใช้จ่าย
– คำตอบ
๑.เหตุที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีรายจ่าย
๒.ไม่มีรายรับ เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ขอ หรือได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานใด
๓.ค่าใช้จ่ายดังกล่าว คิดจากจำนวนที่ต้องใช้คร่าวๆ หารด้วยจำนวนคน
๔.หากเงินเหลือจากกิจกรรมมอบให้กับพื้นที่เพื่อเป็นกองทุนในการดูแลรักษาป่าต่อไป
๕.แต่หากเงินขาด ผู้จัดรับผิดชอบเอง โดยไม่เก็บเพิ่มจากผู้ร่วมกิจกรรม

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนำมาใช้ดังนี้
๑.อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทำกิจกรรม
๒.รถตู้ กรุงเทพฯ-เขตรักษาพันธุ์ฯ-กรุงเทพฯ
๓.น้ำมัน
๔.ค่าบำรุงที่พัก
๕.ค่าเข้าเขตฯ
๖.ค่าวิทยากร
๗.ค่าอาหาร (๔ มื้อ)
๘.อื่นๆ อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา ป้ายชื่อ

ห้องนอน เป็นเรือนนอนรวม แยกชาย หญิง มีที่นอน หมอนผ้าห่มพร้อม

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ หรือจนเต็ม
รับจำนวนจำกัด ๑ – ๔๙ คน

ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔ ( 081-515 8564 )
* * * อ่านก่อนถามนะครับ * * *

เตรียมตัว และเตรียมใจ
– เปิดใจ
-ในการทำกิจกรรมควรสวมรองเท้าแบบหุ้มเท้าเพื่อความปลอดภัย
– ไฟฉาย ยากันยุง รองเท้าแตะ
– กินง่ายอยู่ง่าย เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
– เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว หมวกกันแดด
– ครีมกันแดด
– เสื้อกันหนาว กลางคืนอากาศจะหนาว
– ถุงนอน หรือ อุปกรณ์การนอนที่ทำให้ท่านนอนได้ สบายที่สุด
(ไม่ถึงกับลำบากมาก แต่ก็ไม่ได้สบาย ๑๐๐%)

สนใจหรือมีปัญหาสอบถามใดๆ ติดต่อผ่านอีเมล นะครับ เนื่องจาก ใช้พื้นที่เว๊ปในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

Sunday2309@hotmail.com
081-515 8564 : นุ้งนิ้ง

ขอความร่วมมือ
***อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

ถ้าชอบกด Like
http://www.facebook.com/HappySeedsGroup
ถูกใจชวนไปแบ่งปัน
เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แบ่งปันความสุข
มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด
http://www.facebook.com/Volunteaw

การสมัครร่วมกิจกรรม
๑.ส่งรายละเอียด มาทางอีเมลล์ รับสมัครทางอีเมลล์เท่านั้น 
E-Mail : Sunday2309@hotmail.com
( * * สื่อที่ท่านรับข้อมูลเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เท่านั้น* * )

๒.รายละเอียดที่ส่งมาทางเมล์

- หัวข้อ “จิตอาสา - ปรุงรสปรุงรักษ์ทุ่งกะมัง”
- ชื่อ-นามสกุล 
- ชื่อเล่น (ทำป้ายชื่อ)
- วัน-เดือน-ปีเกิด 
- เบอร์ติดต่อกลับ 
- อีเมล์/ facebook ของผุ้เข้าร่วม 


๓.รอการตอบกลับ อีกครั้ง

๔.เมื่อสมัครมาแล้วและได้รับการตอบกลับ  

- พร้อมแจ้งเลขบัญชีธนาคารในการโอนเพื่อการยืนยันร่วมกิจกรรมแน่นอน
- โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน ๓ วันหลังจากสมัคร เพื่อยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน

เพื่อทางโครงการได้ทุนส่วนหนึ่งนำไปมัดจำ ค่าอาหารและพาหนะในการเดินทางและเป็นการยืนยันการร่วมกิจกรรมสมัครกิจกรรม
- จำนวนในการโอนโอนคนละ ๑,๖๖๐ บาท (หนึ่งพัน-หกร้อย-หกสิบบาทถ้วน)


๕.เมื่อโอนแล้วกรุณาถ่ายสำเนา/ถ่ายรูป attach file มาที่ sunday2309@hotmail.com
พร้อมระบุรายชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ 


โปรดเก็บสลิ๊ป ในการโอนเงินไว้ เพื่อนำมายืนยันในวันเดินทาง

ค่าใช้จ่าย : 1.660 บาท